Agendacommissie 16 november 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • (bijgevoegd ter vaststelling)

  vergroten verkleinen laden...
 • -          ter bespreking

  Bij de terugblik kunnen de positieve en minder positieve ervaringen van de verschillende bijeenkomsten de revue passeren.

  Het gaat om:   

  15 oktober 2020              Informatiebijeenkomst COVID-19

  29 oktober 2020             Opiniërende Raadsbijeenkomst                                             met Begroting 2021, inclusief                                                 Meerjarenraming 2022-2024,                                               Nota lokale heffingen,                                                           bekrachtiging geheimhouding                                               juridische toets consequenties                                               bestemmingsplan wijziging Peter                                           van den Breemerweg tegenover 1                                         en 3.

  5 november 2020          Besluitvormende                                                                    Raadsvergadering met Begroting                                          2021, inclusief Meerjarenraming                                            2022-2024, Nota lokale heffingen,                                        bekrachtiging geheimhouding                                                juridische toets consequenties                                              bestemmingsplan wijziging Peter                                          van den Breemerweg tegenover 1                                        en 3; aan het begin van de                                                    vergadering afscheid raadslid en                                          installatie nieuw raadslid.

   10 november 2020       Gezamenlijke raadsleden                                                      Informatiebijeenkomst evaluatie                                            GR BBS

   11 november 2020        Besloten Informatiebijeenkomst                                             over Woonwagencentrum De                                               Meent

  12 november 2020         Besluitvormende                                                                   Raadsvergadering met                                                           interpellatie

  Overige bijeenkomsten:

   27 oktober 2020          Informatiebijeenkomst BBS

   28 en 29 oktober 2020  Webinar GGDrU –                                                               Ontwikkelingen in de                                                              coronabestrijding

   30 oktober 2020         Raad  op zaterdag

   3 en 4 november 2020  Online raadsessie                                                                 Veiligheidsregio Utrecht

   8 november 2020         Webinar van Platform                                                            Stralingsbewuste Gemeenten over                                         diverse aspecten rond 5G

   10 november 2020       Webinar over het Regionaal                                                  Adaptie Plan Vallei en Veluwe

  vergroten verkleinen laden...
 • -          ter bespreking/instemming

   

  Bij dit agendapunt kijken we ook vooruit naar de volgende cyclus voor de Informatieavond en/of Avond Samenleving.

  De eerstvolgende cyclus kent een Informatieavond op donderdag 21 januari 2020. In de planningkalender zijn hiervoor op dit moment geen onderwerpen opgenomen.

  De heer K. van Veen is aanwezig om indien gewenst een toelichting te geven.

  vergroten verkleinen laden...
 • ter vaststelling

  Samengevat ziet de voorgestelde agendering er als volgt uit:

   

  Informatieavond 2 december 2020

  - Plan van Aanpak Versterken basisinfrastructuur Sociaal Domein (19.30 – 20.30 uur)

  - Monitor sociaal domein (20.45 – 21.45 uur)

   

  Avond Samenleving 3 december 2020 --> voorstel Informatieavond

  - Presentatie rapport RKC Jongerenoverlast (19.30 – 20.15 uur)

  - Gesprek Raad-College COVID-19 (20.30 uur)

   

  Opiniërende Raadsbijeenkomst 10 december 2020

  - Rapport RKC Onderzoek naar jongerenoverlast ‘Minder overlast, meer overleg’

  - Bestemmingsplan Veldweg 2B

  - Bestemmingsplan Lange Brinkweg 69

  - Technische aanpassing van het bestemmingsplan ‘Oude Tempel’

  - Grondstoffenaanpak 2021-2023

  - Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040

   

  Besluitvormende Raadsvergadering 17 december 2020

  Voorgesteld als hamerstuk:

  -  Technische aanpassing van het bestemmingsplan ‘Oude Tempel’

   

  Overige agendapunten:

  - Rapport RKC Onderzoek naar jongerenoverlast ‘Minder overlast, meer overleg’

  - Bestemmingsplan Veldweg 2B

  - Bestemmingsplan Lange Brinkweg 69

  - Grondstoffenaanpak 2021-2023

  - Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040

   

  Zie ook het aparte document met behandelvoorstellen als bijlage en het voorstel aan het einde van dit agendapunt.

  vergroten verkleinen laden...
 • -          ter vaststelling

  Op 7 januari 2020 heeft u besloten een raadswerkgroep Omgevingsplan in te stellen. Vanwege corona is deze raadswerkgroep niet in het voorjaar van start gegaan. Na het zomerreces is de raadswerkgroep alsnog met werkzaamheden gestart. De raadswerkgroep Omgevingsplan heeft u toegezegd de opdrachtformulering ter fiattering aan u voor te leggen.

  Stemt u in met bijgevoegde opdracht voor de raadswerkgroep Omgevingsplan?

  vergroten verkleinen laden...
 • -          ter instemming

  Tijdens de (besloten) Informatieavond over De Meent op 10 november 2020 is het ontwikkelbeeld voor deze locatie toegelicht. Het college van B en W heeft geheimhouding opgelegd op het Ontwikkelbeeld De Meent en biedt dit aan de gemeenteraad aan met het voorstel om de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en om de plankosten van € 100.000 in eerste instantie te dekken uit de reserve rentegebruik.

   Aangezien bekrachtiging van geheimhouding volgens de Gemeentewet in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad dient plaats te vinden, dient dit agendapunt toegevoegd te worden aan de Opiniërende Raadsbijeenkomst op 16 november en de Besluitvormende Raadsvergadering op 26 november 2020 (zie de verzamelmap met alle aangeleverde documenten voor het voorstel over dit onderwerp).

  Kunt u daar mee instemmen?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 8

  Rondvraag

  n.v.t., Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...