Avond Samenleving 12 maart 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • Op Korte Brinkweg 51 staat een in verval geraakte monumentale langhuisboerderij. De initiatiefnemer heeft het voornemen om de boerderij te renoveren en de locatie te herontwikkelen. Met deze herontwikkeling kan de langhuisboerderij gerenoveerd en in stand gehouden worden. Het plan is de boerderij te splitsen en een bestaand bijgebouw te herbouwen tot 1 woning. Daarnaast worden op het achtererf één rij met drie woningen en twee twee-onder-één-kap-woningen gerealiseerd. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden gecoördineerd vastgesteld. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor alleen het vaststellen van het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan en de gecoördineerde omgevingsvergunning hebben ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 9 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op het bouwen aan de rand van de kern in relatie tot de openheid van het achterliggende landschap, het aantal woningen, het verlies van uitzicht en de verkeerskundige consequenties van de ontwikkeling. In de Nota van Zienswijzen wordt hier op gereageerd. Tijdens deze Avond Samenleving worden de indieners van een zienswijze in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze toe te lichten. Iedere spreker krijgt hiervoor maximaal 5 minuten de tijd. Daarna is er voor de raad gelegenheid voor het stellen van vragen aan de indieners van een zienswijze. Na deze bijeenkomst is er een pauze van 30 minuten, waarna het bestemmingsplan door de raad opiniërend besproken wordt. Na de opiniërende bespreking is er weer een pauze van 30 minuten, waarna de besluitvorming over het onderwerp plaatsvindt. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Korte Brinkweg 51 vast te stellen.
    vergroten verkleinen laden...