Besluitvormende Raadsvergadering 08 februari 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Raadhuisplein 2017-10 van 15, 16, 23 en 30 november 2017.
  vergroten verkleinen laden...
 • Kan de raad het bestemmingsplan Birkstraat 148 vaststellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • Motie vreemd GGS Spoorstraat 9 Voor de Spoorstraat 9 is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt om maximaal 5 grondgebonden woningen te realiseren. Op termijn komt naar verwachting het naastgelegen perceel, waar nu de Da Costaschool staat, vrij. De fractie van GGS verzoekt het college van B en W via een motie om de bestemmingsplanprocedure Spoorstraat 9 te stoppen en te onderzoeken op welke wijze het terrein ontwikkeld kan worden voor de bouw van seniorenappartementen in een mix van sociale en midden huur. GGS is van mening dat het niet doelmatig omgaan is met de beschikbare ruimte om daar 5 woningen te bouwen in de buurt van winkels en voorzieningen. Volgens hen onstaat er een unieke mogelijkheid voor de realisatie van een appartementencomplex voor senioren. Tijdens deze vergadering wordt de motie in stemming gebracht. Motie rapport raadswerkgroep BBS Tijdens de Opiniërende Raadsbijeenkomst van 21 september 2017 heeft de raad besloten om een raadswerkgroep in te stellen met de opdracht om de elementen uit een klokkenluidersmelding te verzamelen en verifiëren, die mogelijk de positie en belangen van Soest raken. In het rapport van de raadswerkgroep zijn acht mogelijke misstanden belicht en is bekeken wat de accountants daarmee gedaan hebben. In het rapport komen o.a. aan de orde: de bedrijfscultuur en het arbeidsconflict. Via een motie spreken de fracties van VVD, Soest2002, CDA, D66, GGS, PvdA, CU-SGP, GL, BurgerBelangen, DSN en Lijst Reijinga de waardering uit over het rapport van de raadswerkgroep. Ook worden via de motie vragen aan het college gesteld over o.a. de stand van zaken rond het door Soest teveel betaalde bedrag van afgerond € 252.000, om zo snel mogelijk de onrust te doen beëindigen in de organisatie van BBS en om zo snel mogelijk een klokkenluidersregeling vast te stellen. Aan het eind van de bespreking wordt de motie in stemming gebracht. vragen van BurgerBelangen over de schaapskudde Het college van B en W wordt gevraagd aan te dringen bij de gedeputeerde om een oplossing te zoeken voor de Soester schaapskudde die graast rond de voormalige vliegbasis Soesterberg. Motie vreemd van DSN e.a. over de statiegeldalliantie Het college wordt verzocht om als gemeente toe te treden tot de statiegeldalliantie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Kan de raad de ozb tarieven 2018 definitief vaststellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • Kan de raad de Algemene plaatselijke verordening Soest (APV Soest) vaststellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • Kan de raad instemmen met de inhoud van het regionale Beleidskader Doelgroepenvervoer voor de komende 2 jaar (2018 en 2019), met als drie beleidsspeerpunten en maatregelen: - Het vergroten van de mentale toegankelijkheid van het OV en de mogelijkheden om zelfstandig(er) te (leren) reizen mits passend. - Het gebruik van mobiliteitsalternatieven vergroten. - Het optimaliseren van de indicatiestelling en de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor vervoer. Kan de raad de gevraagde investering ten laste brengen van het budget Leerlingenvervoer en de ontschotte budgetten Sociaal Domein?
  vergroten verkleinen laden...
 • Kan de raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest 2018 vaststellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...