Besluitvormende Raadsvergadering 16 mei 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Overeenkomstig de Verordening onderzoek benoembaarheid wethouders gemeente Soest 2014 is een ad hoc commissie, bestaande uit de raadsleden de heer Baks, de heer Sielcken en mevrouw Treffers, bijeen geweest. Deze ad hoc commissie heeft de benoembaarheid van de kandidaat wethouders onderzocht. Daarnaast heeft een extern bureau een integriteitsrisicoanalyse per kandidaat wethouder uitgevoerd. Het schriftelijke advies van de ad hoc is bij de stukken gevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Door middel van een stembriefje zal er gestemd worden over de benoeming van de kandidaat wethouders.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voordat de wethouders de werkzaamheden starten, dienen zij een eed of een belofte en verklaring af te leggen. De teksten luiden: Eed: "Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" Belofte en verklaring: "Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen Dat verklaar en beloof ik!"
  vergroten verkleinen laden...
 • De vacatures die in de raad ontstaan zijn door de benoeming van de wethouders, worden ingevuld. Het betreft raadsleden voor de fracties van GGS, VVD en CU-SGP (zie ook agendapunt 4). Tijdens een schorsing zal een commissie uit de raad de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzoeken. Daarna zal de gemeenteraad dienen te besluiten over de toelating van de nieuwe raadsleden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voordat de raadsleden de werkzaamheden starten, dienen zij een eed of belofte en verklaring af te leggen. De teksten luiden: Eed: "Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" Belofte en verklaring: "Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik!"
  vergroten verkleinen laden...
 • Ook aan de nieuwe fractie-assistenten wordt gevraagd een eed of een belofte en verklaring af te leggen, voordat ze met de werkzaamheden starten. De teksten luiden: “Ik zweer dat ik om tot fractie-assistent benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in de hoedanigheid van fractie-assistent te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractie-assistent naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig !” Belofte en verklaring: “Ik verklaar dat ik om tot fractie-assistent benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in de hoedanigheid van fractie-assistent te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractie-assistent naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik!"
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad heeft een Auditcommissie en een Werkgeverscommissie. In overleg met de fractievoorzitters is een voorstel voorbereid voor de bemensing van deze commissies. Het voorstel is bij de stukken gevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...