Besluitvormende Raadsvergadering 05 november 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mevrouw Coppes heeft aangegeven haar raadslidmaatschap te willen beëindigen in verband met een nieuwe baan die slecht verenigbaar is met het raadslidmaatschap.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de door het vertrek van mevrouw Coppes ontstane vacature wordt voorzien door een nieuw raadslid voor GL te installeren. Dat is de heer T. de Ruijter.

   Een commissie uit de gemeenteraad zal eerst de geloofsbrieven onderzoeken van de heer T. de Ruijter. Na zijn toelating als raadslid zal hij direct aansluitend geïnstalleerd worden door het afleggen van de belofte en verklaring.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 25 september 2020 is de begroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2024 gepresenteerd welke inhoudelijke besproken wordt op donderdag 29 oktober 2020 bij de Opiniërende Raadsbijeenkomst.

  Bij deze Besluitvormende Raadsvergadering is de vraag aan de orde of de raad de begroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022–2024 en het investeringsoverzicht 2021 en de diverse belastingverordeningen kan vaststellen (zie het raadsvoorstel). 

  De bespreking start met een stemverklaring per fractie met daarin benoeming van het dictum van de eigen moties en/of amendementen, gevolgd door een reactie op de andere moties en amendementen.

  Daarna zal eerst besluitvorming plaatsvinden over de ingediende moties en amendementen, daarna over de meerjarenbegroting zelf en de diverse belastingverordeningen.

  Moties en amendementen die op donderdag 5 november 2020 uiterlijk om 11.00 uur bij de griffie zijn aangeleverd, zullen als set aan de raad toegezonden worden. De in deze set opgenomen moties en amendementen zullen vanaf het begin van de vergadering deel uitmaken van de beraadslaging.

  vergroten verkleinen laden...
 • Kan de raad de Nota lokale heffingen vaststellen?

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad heeft op 19 mei 2020 een besluit genomen over de mogelijke vestiging van een agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover 1 en 3. Het beslispunt 5 van het raadsbesluit betreft de volgende opdracht aan het college: “Het laten uitvoeren van een juridische toets over de consequenties van besluitvorming en deze vertrouwelijk te laten toezenden /toelichten.”

   

  Aangezien de opdracht van uw raad is om de juridische toets ‘vertrouwelijk’ toe te zenden en toe te lichten is daarmee sprake van geheimhouding op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet. In dit geval zal ook de verslaglegging van deze bespreking geheim zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om uw raad te vragen deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Op 5 november 2020 wordt de raad gevraagd de opgelegde geheimhouding op de juridische toets te bekrachtigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...