De Ontmoeting/ De Ronde 12 februari 2015 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • De Sportfederatie Soest en het College hebben samen een projectplan opgesteld waarin de taakstelling voor de sport verder uitgewerkt is. In het projectplan is vermeld dat gewerkt wordt met een Stuurgroep en met werkgroepen. De werkgroepen zijn inmiddels bijeen geweest en de Stuurgroep heeft de opdrachtformuleringen van de werkgroepen definitief vastgesteld.De Stuurgroep heeft verzocht om een informatiebijeenkomst met de gemeenteraad te houden om de Raad bij te praten over het proces, de opdrachten van de verschillende werkgroepen en de laatste stand van zaken weer te geven. Tijdens de bijeenkomst is er ook (kort) gelegenheid voor het stellen van vragen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Naar aanleiding van het bestemmingsplan Landelijk gebied wil de gemeente een aantal ontwikkelingen mogelijk maken in het Soesterveen. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 biedt gemeenten de mogelijkheid om in stedelijke uitloopgebieden (de kernrandzones) nieuw beleid te ontwikkelen voor het mogelijk maken van nieuwe stedelijk gelieerde functies.De bouw van een of meer woningen moet gecompenseerd worden door een bijdrage aan de kwaliteit. Om deze koppeling te kunnen maken zijn dan nodig:- een structuurvisie; In de op te stellen visie dient de begrenzing van de kernrandzone te worden vastgelegd en de bestaande kwaliteit dient te worden geborgd dan wel te worden verbeterd.- een anterieure overeenkomst met degene die wil bouwen. Hierin dient te worden geregeld dat een bouwer van een perceel een bijdrage levert aan de natuur op een ander perceel.In deze Ontmoeting zal de projectleider kernrandzones van de Provincie Utrecht in een presentatie toelichten waar het om gaat bij kernrandzones. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 heeft de Participatiewet de Wet werk en bijstand vervangen. Door de nieuwe regelgeving dienen veel verordeningen aangepast te worden. Aan de Raad worden nu als eerste drie handhavingsverordeningen voorgelegd, te weten:- de Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ: dit is een samenvoeging van 2 verordeningen en gaat over het verlagen van een uitkering. Dit wordt een maatregel genoemd. De gemeente heeft keuzevrijheid voor de duur van de periode waarover de verlaging van de uitkering opgelegd wordt en de periode waarover de verrekening van de maatregel opgelegd wordt. De gemeente heeft geen vrijheid voor wat betreft de hoogte van de verlaging omdat dit verplichtend in de wet is opgenomen.- de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive: technische aanpassing in de verordening vanwege de veranderende wettelijke grondslag.- de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ: technische aanpassing in de verordening vanwege de veranderende wettelijke grondslag.In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Agendering voor besluitvorming vindt plaats in de Raad op 19 februari 2015.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs van start gegaan. De wetswijzigingen die het leerlingenvervoer betreffen zijn beperkt, maar kunnen wel gevolgen hebben voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. Voor de VNG was dit aanleiding om de bestaande modelverordening te vereenvoudigen.Voor de verordening leerlingenvervoer is gebruik gemaakt van de VNG-modelverordening, waarbij op punten afgeweken is om aan te sluiten op de vastgestelde kaders voor het Sociaal Domein. In de conceptverordening is in rood aangegeven opwelke punten afgeweken wordt van de VNG-modelverordening. Hiervoor is ook een nota van toelichting op de wijzigingen en beslispunten toegevoegd.In de nieuwe verordening wordt voorgesteld om de vergoeding voor openbaar vervoer naar voortgezet speciaal onderwijs te blijven geven. Dit in tegenstelling tot de modelverordening, maar is wel een continuering van het huidige beleid. Ook stelt het College voor om voortaan een drempelbedrag te heffen bij leerlingenvervoer naar speciale scholen voor basisonderwijs. Dit was al opgenomen in de huidige verordening, maar werd nog niet toegepast. De eigen bijdrage wordt gevraagd bij een verzamelinkomen vanaf € 24.300.De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg streven er naar om zoveel mogelijk dezelfde uniforme nieuwe verordening voor de eigen gemeente vast te stellen, als opmaat naar een eventuele regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer.In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Agendering voor besluitvorming is voorzien op 26 maart 2015.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het programma VERDER werken overheden sinds 2006 samen aan de uitvoering van maatregelenpakketten die moeten zorgen dat Midden-Nederland ook in 2020 goed bereikbaar is. Het VERDER pakket gaat over 113 maatregelen in de driehoek Utrecht – Hilversum - Amersfoort (A1- A27 – A28) en betreft een investering van € 544 miljoen terwijl maar een dekking van € 500 miljoen beschikbaar is.Daarom heeft het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) alle maatregelen bezien en daarbij financiële taakstellingen opgelegd. Onder andere voor de taak “Aanleg parallelweg Birkstraat” is een taakstelling opgelegd van€ 1.375.334 opgelegd. Daarnaast zijn er nieuwe spelregels opgesteld die meer flexibiliteit bieden voor de uitvoering van het VERDER pakket. De gemeente Soest heeft in dit kader verzocht om de projecten Birkstraat, Soesterbergsestraat/Vondellaan en Stationsontwikkeling Soest-Zuid samen te mogen voegen waardoor naar een samenhangend totaalpakket aan maatregelen kan worden gezocht. De Raad wordt voorgesteld dit het herijkte VERDER-pakket voor Soest vast te stellen.In 2009 heeft de gemeenteraad van Soest in 2 tranches besloten aan het VERDER pakket€ 720.000 bij te dragen. Het vaststellen van het herijkte VERDER-pakket heeft geen gevolgen voor het beschikbaar stellen van gemeentelijke middelen.In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Agendering voor besluitvorming is voorzien op 26 maart 2015.
  vergroten verkleinen laden...