De Ontmoeting/ De Ronde 19 maart 2015 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • In 2014 is er voor een nieuw gemeentelijk duurzaamheidsplan een proces gestart met inwoners, bedrijven en ambtenaren om te bezien hoe gezamenlijk aan verdere energiebesparing en verduurzaming invulling gegeven kan worden. De uitkomst hiervan wordt tijdens deze Ontmoeting gedeeld met de Raad. Daarna dient er duidelijkheid verkregen te worden over de thema's die verder uitgewerkt gaan worden richting een nieuw Duurzaamheidsplan. De opzet van de bijeenkomst is als volgt:Een Ontmoeting tussen samenleving en Raad, waarbij zoveel mogelijk alle portefeuillehouders vanuit het College aanwezig zijn en ook het woord zullen voeren. In korte presentaties (pitches) worden de verschillende thema's toegelicht. Het merendeel van deze pitches wordt gehouden door inwoners/bedrijven uit Soest. Vervolgens is - onder begeleiding van een externe gespreksleider - de vraag aan de orde waar focus aan meegegeven dient te worden bij het uitwerken richting een nieuw Duurzaamheidsplan (met projectvoorstellen).
  vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie Soest heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverstrekking aan Idea. De Rekenkamercommissie Soest concludeert onder andere dat: - een heldere politieke visie ontbreekt op wat bereikt moet worden met bijvoorbeeld de bibliotheek. - de gemaakte subsidieafspraken met Idea geen goede basis bieden om bij te sturen. - de Raad momenteel onvoldoende invulling kan geven aan politieke controle van de subsidieverlening.Vervolgens heeft de Rekenkamercommissie aanbevelingen voor zowel de Raad als het College van B en W. Zo zou de Raad er voor moeten zorgen dat het inhoudelijke beleid meer centraal moet komen te staan bij subsidieverlening en zou de Raad meer de regie moeten nemen om de gewenste informatiepositie expliciet te maken. In de bestuurlijke reactie van het College is te lezen dat de aanbevelingen betrokken kunnen worden bij het voorgenomen participatie traject voor het toekomstige cultuurbeleid en om samenhang te zoeken met het beleid in het sociale domein. De intenties van de aanbevelingen sluiten volgens het College ook aan bij het beoogde evaluatieproces van de Cultuurvisie 2010-2014.In deze Rondebijeenkomst zal de Rekenkamercommissie een toelichting geven op het rapport, waarna er vragen ter verduidelijking gesteld kunnen worden aan de Rekenkamercommissie en daarna aan het College van B en W. Tijdens de Ronde dient bekeken te worden of er vanuit de optiek van de Raad actiepunten geformuleerd dienen te worden.Besluitvorming over het Rekenkamerrapport is voorzien in de raadsvergadering op 30 april 2014. Dan dient de Raad de conclusies van het onderzoek vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2015 is een nieuwe huisvestingswet in werking getreden. Dit heeft als gevolg dat per 1 juli alle bestaande (gemeentelijke) Huisvestingsverordeningen van rechtswege komen te vervallen. Alleen wanneer sprake is van een onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste waardoor kwetsbare groepen op de woningmarkt verdrongen worden, kunnen toewijzingsregels toegepast worden. Het College van B en W concludeert dat schaarste in Soest op basis van cijfermateriaal niet aantoonbaar is. Daarmee is dit niet op te voeren als onderbouwing voor het stellen van regels. Daarom stelt het College aan de Raad voor om nu geen regels te stellen aan de woonruimte verdeling. Een ander punt is de urgentieregeling. Deze regeling kan bij verordening worden opgevoerd door een gemeente. Voorgesteld wordt om hiervoor wel een verordening vast te stellen.Op 21 januari 2015 heeft een regionale informatiebijeenkomst over de Huisvestingswet in Soest plaatsgevonden. Een verslag van de bijeenkomst en de presentaties zijn bij de stukken gevoegd. In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Besluitvorming is voorzien in de Raad op 30 april 2015.
  vergroten verkleinen laden...
 • Soest werkt al jaren aan het scheiden van schoon en vuil water in de riolering en het afkoppelen van lozingen van hemelwater en grondwater aan het openbare vuilwaterriool. Het College van B en W stelt voor om twee verordeningen vast te stellen, namelijk:- De verordening afvoer hemelwater en grondwater:Bij nieuwbouw is het uitgangspunt om hemelwater van afvalwater te scheiden. Met een verordening afvoer hemelwater en grondwater kan dat worden afgedwongen. Bij bestaande bouw kan het initiatief tot afkoppelen van zowel de gemeente als van de burger zijn. Wanneer de riolering in een gebied in opdracht van de gemeente wordt geschieden, kan ook het hemelwater van de daken van particulieren worden aangesloten op het aparte hemelwaterriool. Net als bij nieuwbouw kan dat met een verordening afvoer hemelwater en grondwater worden afgedwongen. - De verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater:Afkoppelen kan ook op initiatief van de inwoner plaatsvinden (bij bestaande bouw). Om afkoppeling te stimuleren wordt een subsidieregeling voorgesteld die 33% van de aanlegkosten betaalt tot een maximum van € 3 per m2. Hemelwater wordt dan verwerkt op het eigen terrein. De kosten van deze subsidieregeling kunnen worden gedekt uit het budget van de subsidieregeling Groene Daken.In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Besluitvorming over de verordeningen is voorzien in de Raad op 30 april 2015.
  vergroten verkleinen laden...