De Ontmoeting/ De Ronde 23 april 2015 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • De Stuurgroep Taakstelling Sport heeft verzocht om de Raad weer te mogen informeren over de voortgang van het traject om tot de afgesproken financiële bezuinigingen te komen. Tijdens de bijeenkomst is er ook (kort) gelegenheid voor het stellen van vragen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het jaar 2014 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.398.900 voor bestemming van de te oormerken gelden van € 752.400. Het reëel saldo komt daarmee op € 646.500 voordelig. Bij de Najaarsnota 2014 was een positief saldo van € 651.000 voorzien.Bijgevoegd is het raadsvoorstel. Het definitieve concept accountantsverslag 2014 van Deloitte wordt aan uw beschikbaar gesteld zodra het ontvangen is.Technische vragen zijn reeds per e-mail gesteld. De schriftelijke beantwoording is naar verwachting beschikbaar op 22 april 2015. In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van politiek-bestuurlijk relevante vragen.Het behandelschema voor deze Rondebijeenkomst kan er als volgt uitzien:- Jaarstukken 2014(aansluitend op de inhoudsopgave van de programmaverantwoording):a. Bestuurlijke inleiding (pagina 7);b. Toelichting financieel resultaat (pagina 9 t/m 13);c. Programma’s:1. Veiligheid (pagina 15 t/m 20)2. Verkeer en vervoer (pagina 21 t/m 28)3. Economie (pagina 29 t/m 34)4. Natuur en Milieu (pagina 35 t/m 44)5. Wonen en Ruimtelijke Ordening (pagina 45 t/m 63)6. Onderwijs (pagina 64 t/m 69)7. Zorg en Welzijn (pagina 70 t/m 79)8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur (pagina 80 t/m 87)9. Bestuurlijke taken (pagina 89 t/m 96)10. en Algemene Dekkingsmiddelen (pagina 97 t/m 100);d. Paragrafen:A. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (pagina 101 t/m 104)B. Financiering (pagina 105 t/m 109)C. Bedrijfsvoering (pagina 110 t/m 127)D. Onderhoud kapitaalgoederen (pagina 128 t/m 133)E. Verbonden partijen (pagina 134 t/m 147)F. Grondbeleid (pagina 148 t/m 156)G. Lokale heffingen (pagina 157 t/m 162);e. Jaarrekening:1. Balans (pagina 163)2. Grondslagen (pagina 164 t/m 167)3. Specificatie activa (pagina 168 t/m 171) 4. Specificatie passiva (pagina 172 t/m 191)5. Overzicht van baten en lasten 2014 (pagina 192)6. Toelichting jaarrekening (pagina 193 t/m 195)7. Controleverklaring (pagina 196 t/m 197)8. SISA: Single Information, Single Audit (pagina 198 t/m 200);f. Bijlagen:A. Overzicht programma’s met producten en portefeuillehouders (pagina 201)B. Kerngegevens(pagina 202) C. Kredietrapportage 2014 en toelichting (pagina 203 t/m 209)D. Externe inhuur (pagina 210 t/m 211);g. Raadsvoorstel (bijgevoegd).- Definitief concept accountantsverslag 2014 (indien beschikbaar)Agendering van de Jaarstukken 2014 in De Raad vindt plaats op 30 april 2015.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergadering van 6 november 2014 heeft de Raad een motie Jeugdlintje aangenomen. Hiermee is het College van B en W verzocht de invoering van een jeugdlintje voor te bereiden en de kosten daarvan inzichtelijk te maken. Het College concludeert dat de invoering van het Jeugdlintje eenmalige kosten van ca. € 11.000 en jaarlijks terugkerende kosten van ca. € 5.000 met zich meebrengt. Verder wordt er geconcludeerd dat er geen budget voor beschikbaar is en er onvoldoende uren beschikbaar zijn voor de invoering van het Jeugdlintje. Het College van B en W stelt voor om de kosten te betrekken bij de Kadernota 2016. Mocht de Raad instemmen met de uitwerking en middelen beschikbaar stellen dan wordt voorgesteld de jaarlijkse uitvoering en de verdere uitwerking over te dragen aan het College van B en W.In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. In verband met de financiële kant, het ontbreken van middelen, is de besluitvorming hierover pas voorzien bij de Kadernota 2016 (juli 2015).
  vergroten verkleinen laden...
 • Veel grondeigenaren in het Soesterveen willen een woning bouwen. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied zijn nieuwe ontwikkelingen in het algemeen niet mogelijk. Dit kan wel als het gebied aangewezen wordt als kernrandzone. Hiervoor moeten gemeenten dan een structuurvisie opstellen waarin de begrenzing van de kernrandzone vastgelegd wordt en waarin de bestaande kwaliteit geborgd of verbeterd wordt. De Raad is in de Ronde van 12 februari 2015 door de Provincie bijgepraat over het onderwerp kernrandzones.In de structuurvisie dient de gemeente eisen te formuleren op het gebied van bereikbaarheid, bouwvolume en bouwvorm van hoofd- en bijgebouwen, kavelafmetingen en beplanting. Gedacht wordt aan 10 tot maximaal 20 woningen. Degenen die permissie krijgen om te bouwen dragen bij aan de grondverwerving voor natuurontwikkeling door Vereniging Natuurmonumenten. De gemeente draagt hier niet aan bij. De provincie gaat uit van een bijdrage ter waarde van de helft van de waardestijging per woningkavel. Ongeveer 15 hectare weiland komt in aanmerking voor natuurontwikkeling.De gemeente kan drie rollen innemen als besloten wordt om de veranderingen mogelijk te maken. Het College van B en W stelt voor om te kiezen voor model II “gezamenlijk optrekken”. Er is dan geen gemeentelijk fonds voor de ontwikkelingen, de gemeente is geen partij en loopt daardoor geen financieel risico. Bouwplannen worden door de gemeente en door Natuurmonumenten getoetst, maar aanvragers voor rode ontwikkelingen leveren hun bijdrage aan de natuur rechtstreeks aan Natuurmonumenten. Voor dit project is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar, daarom wordt gedacht aan inhuur. Voor het opstellen van de structuurvisie en het vervolg wordt een budget gevraagd van € 86.000.In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. In verband met de financiële kant, het ontbreken van middelen, is de besluitvorming hierover pas voorzien bij de Kadernota 2016 (juli 2015).
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 12 maart 2015 is de Raad in een besloten bijeenkomst geïnformeerd over de ontwikkelingen in Soesterberg Noord. Voor het gebied is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Verzoek van het College is om het voorontwerp aan te agenderen voor een Rondebijeenkomst. In deze Rondebijeenkomst is de vraag aan de orde of het voorontwerp wat de raadsfracties betreft verder in procedure kan worden gebracht. De volgende stap is dan de ter inzagelegging voor belanghebbenden en inwoners.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met betrekking tot een nieuw Gemeentelijk Duurzaamheidsplan zijn inmiddels verschillende stappen gezet. Met bijdragen van bewoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie is een aanzet d.d. november 2014 opgesteld (kaderstellende raadsnotitie). Op 19 maart 2015 is er een Ontmoeting met de samenleving geweest op basis van deze notitie. Alle leden van het College van B&W hebben aangegeven waar duurzaamheid in hun portefeuille een (belangrijke) rol speelt. Ook zijn er door bewoners, organisaties en ambtenaren zeven pitches gehouden. In de bijeenkomst van 19 maart 2015 is het nodige gewisseld, wat door alle betrokkenen als heel waardevol is ervaren. Wat in deze fase van het beleidsproces nog mist, zijn de kaders van de Raad. Door de griffie is hiertoe een document opgesteld. Centraal staan drie vragen die een antwoord behoeven:1. Welke thema’s moeten worden uitgewerkt in een nieuw Duurzaamheidsplan ?2. Wat is daarbij de gedachte rolverdeling tussen de actoren (betrokkenen en de gemeente) ?3. Wilt u financiële kaders meegeven ?In het document is het e.e.a. benoemd en toegelicht. In deze Ronde+ bijeenkomst is het de bedoeling dat bovenstaande drie vragen beantwoord worden. De antwoorden op deze vragen zullen betrokken worden bij het op te stellen nieuwe duurzaamheidsplan.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Ter uitvoering van deze wet heeft Soest samen met andere gemeenten uit de regio RWA opgericht, die werkgelegenheid biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 stopt de instroom in de Wsw. De Wsw blijft echter van kracht voor de huidige sw-ers. Tegelijkertijd past het Rijk een efficiencykorting toe op het budget van de Wsw (van € 27.000 naar € 22.500 per sw-er). Voor Soest betekent dit dat de aanvullende bijdrage aan RWA/Amfors de komende jaren zal toenemen van € 254.000 in 2015 naar circa € 700.000 in 2018. Per 1 januari 2015 heeft RWA met circa 1500 sw-ers een arbeidsovereenkomst. Vanaf 2015 zal het aantal sw-ers geleidelijk aan afnemen.In regionaal verband is een peilnota voorbereid waarin drie scenario’s opgenomen zijn die uitgewerkt kunnen worden in een toekomstvisie voor RWA/Amfors. Immers, voor de huidige doelgroep dient ook nog passend werk gerealiseerd te worden in de toekomst. Ook worden in de peilnota criteria genoemd die richtinggevend kunnen zijn voor de toekomstvisie op RWA/Amfors. De mogelijke scenario’s zijn:- Directe ontbinding van RWA/Amfors;- Vertrekken vanuit de huidige constellatie en per bedrijfsonderdeel keuzes maken;- Samenvoeging RWA/Amfors met regionale sociale diensten tot een groot regionaal geheel.Het College van B en W concludeert dat het per bedrijfsonderdeel de meest optimale keuze maken, het meest kansrijke scenario is. De Raad wordt gevraagd zich uit te spreken over de volgende vragen:- Herkent u zich in het uitgangspunt om bij het ontwikkelen van scenario’s voor de toekomstvisie te vertrekken vanuit de huidige constellatie RWA/Amfors?- Herkent u zich in de criteria (maatschappelijk, financieel en sturingscriteria) om de scenario’s te beoordelen?Indien dit het geval is zal dit scenario verder uitgewerkt worden.In deze Ronde+ bijeenkomst is er gelegenheid voor gedachtewisseling en kan de Raad zich uitspreken over de peilpunten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie Soest heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverstrekking aan Idea. De Rekenkamercommissie Soest concludeert onder andere dat: - een heldere politieke visie ontbreekt op wat bereikt moet worden met bijvoorbeeld de bibliotheek. - de gemaakte subsidieafspraken met Idea geen goede basis bieden om bij te sturen. - de Raad momenteel onvoldoende invulling kan geven aan politieke controle van de subsidieverlening.Vervolgens heeft de Rekenkamercommissie aanbevelingen voor zowel de Raad als het College van B en W. Zo zou de Raad er voor moeten zorgen dat het inhoudelijke beleid meer centraal moet komen te staan bij subsidieverlening en zou de Raad meer de regie moeten nemen om de gewenste informatiepositie expliciet te maken. In de bestuurlijke reactie van het College is te lezen dat de aanbevelingen betrokken kunnen worden bij het voorgenomen participatie traject voor het toekomstige cultuurbeleid en om samenhang te zoeken met het beleid in het sociale domein. De intenties van de aanbevelingen sluiten volgens het College ook aan bij het beoogde evaluatieproces van de Cultuurvisie 2010-2014.Het onderwerp is inmiddels deels behandeld op 19 maart 2015; de Raad heeft vragen ter verduidelijking gesteld aan de Rekenkamercommissie. De Raad heeft nog geen gelegenheid gehad vragen ter verduidelijking te stellen aan het College van B en W. In deze Rondebijeenkomst wordt de behandeling van het onderwerp vervolgd. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking aan de portefeuillehouder. Tijdens de Rondebijeenkomst dient ook bezien te worden of er vanuit de optiek van de Raad actiepunten geformuleerd dienen te worden.Besluitvorming over het rapport is voorzien op 11 juni 2015. Dan dient de Raad de conclusies van het onderzoek vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In Soest is gekozen voor een integraal beleidsplan Sociaal Domein. De beginselen uit dit beleidsplan zijn echter nog niet gericht uitgewerkt en geconcretiseerd naar de Participatiewet. Gebleken is dat het beleidsplan Werken naar Vermogen uit 2012 al aansluit op de beginselen uit het beleidsplan Sociaal Domein. In de “Uitwerking Participatiewet Sociaal Domein” worden de keuzes en uitgangspunten inzichtelijk gemaakt en geplaatst in het bredere kader van het sociaal domein en de nieuwe doelgroepen worden beschreven. Verder zijn de ambities opgenomen en wordt er ingegaan op re-integratie en maatschappelijke participatie. De nota is voorgelegd aan de Cliëntenraad Sociale Zekerheid die akkoord is met de nota. Het advies van de Cliëntenraad is door het College van B en W overgenomen. In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Besluitvorming over de uitwerking van de Participatiewet is voorzien in de Raad op 30 april 2015. Na vaststelling van de nota wordt het beleid nader uitgewerkt in een re-integratieverordening die voor 1 juli 2015 vastgesteld dient te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het College heeft een visie opgesteld voor de bomenstructuur aan de Birkstraat in verband met de realisering van afslagstroken. In verband met de verkeersveiligheid kan het noodzakelijk zijn om linksafvakken te realiseren op bepaalde punten op de Birkstraat. Benoemd worden: ’t Eekhoornnest, Duynparc Soest en de Paardenkamp. Realisering van deze linksafvakken leidt tot aantasting van de bomenstructuur langs de Birkstraat. De kosten voor realisering van de afslagstroken en herstel van de bomenstructuur komen ten laste van de initiërende partij. Voorgesteld wordt dat de gemeente per genoemde locatie € 60.000 beschikbaar stelt voor het optimaal herstellen van de hoofdgroenstructuur. De financiële middelen zijn binnen de begroting niet beschikbaar en zullen voorgesteld worden in de komende Kadernota. In deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. In verband met de financiële kant, het ontbreken van middelen, is de besluitvorming hierover pas voorzien bij de Kadernota 2016 (juli 2015).
  vergroten verkleinen laden...