De Ontmoeting/ De Ronde 25 juni 2015 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • Doel van het bestemmingsplan Staringlaan is het juridisch planologisch mogelijk maken van de bouw van 23 grondgebonden woningen op het terrein Staringlaan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 maart 2015 tot 11 mei 2015 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er bij de gemeenteraad in totaal 2 zienswijzen ingediend. In deze Rondebijeenkomst kunnen ingediende zienswijzen worden toegelicht, kan er gereageerd worden op de Nota van Zienswijzen en kunnen er vragen ter verduidelijking gesteld worden. Agendering voor besluitvorming vindt plaats in de Raad op 2 juli 2015.
    vergroten verkleinen laden...
  • In de Kadernota 2016 worden bouwstenen aangedragen om de gemeenteraad de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de beleidsrichting/-doelen en prioriteiten voor de programmabegroting 2016-2019 (kaderstellende rol van de raad). In de Kadernota 2016 wordt onder meer aandacht besteed aan de verdere uitwerking van het coalitieakkoord 2014-2018, het rijksbeleid en het financieel meerjarenperspectief 2016-2019. In hoofdstuk 2 wordt onder andere per programma een nadere uitwerking voor het begrotingsjaar 2016 weergegeven, gebaseerd op het coalitieakkoord 2014-2018 en overige relevante ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 bevat onder andere het financieel meerjarenperspectief na de mutaties door de Voorjaarsnota 2015 en de samenvatting van de wensen voor beleidsintensiveringen. Uit dit laatste blijkt dat er nog een structureel tekort resteert van € 800.000. De komende maanden zullen gebruikt worden om hiervoor dekkingsvoorstellen voor te bereiden. In hoofdstuk 4 bij de bijlagen, worden voorstellen gedaan voor het vernieuwen van de effectindicatoren in de begroting 2016. In deze Rondebijeenkomst kunnen er vragen ter verduidelijking gesteld worden. Besluitvorming over de Kadernota 2016 is voorzien op 2 juli.
    vergroten verkleinen laden...