De Ontmoeting/ De Ronde 26 maart 2015 20:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • Het College wil structureel bezuinigen op het groen onderhoud als uitvloeisel van het coalitie-akkoord. Daartoe worden diverse bezuinigingsvoorstellen gedaan die een nadelig effect hebben op het verzorgingsbeeld van het openbaar groen. De voorstellen hebben geen nadelig effect op de beplanting. De volgende voorstellen worden gedaan: 1. Verwijderen van alle prullenbakken 2. Hagen knippen verminderen van 2 keer per jaar naar 1x per jaar3. Beperken bladruimen in heesters en hagen4. Verminderen opruimen hondenpoep5. Verminderen onkruidbestrijding in heesters, hagen en boomspiegels6. Verminderen ruimen van zwerfafval in heesters, hagen, bosplantsoen, gazons en bermen7. Niet meer afsteken van graskanten langs beplanting8. Verlagen maaifrequentie gazons 9. Niet meer ondersteunen van Zomerschoon 10. Verminderen inzet serviceteam met 3.000 manuur Eemfors. De voorgestelde maatregelen dienen in totaal een besparing op te leveren van € 300.000. Het streven is de besparing per 1 januari 2016 te effectueren. De Raad wordt voorgesteld in te stemmen met 10 bezuinigingsmaatregelen die vervolgens voorgelegd worden aan onder andere het bewonerspanel voor burgerparticipatie. Participanten zullen een fictief onderhoudsbudget krijgen en kunnen dit gaan inzetten voor de verschillende onderhoudstaken. De participatie gaat over de verdeling van het beschikbare budget over de bezuinigingsmaatregelen en niet over de bezuinigingsmaatregelen zelf. De keuzerichting van bewoners wordt vervolgens in concrete maatregelen uitgewerkt en ter besluitvorming aan het College voorgelegd. Tijdens de Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor inspraak, daarna kunnen er vragen ter verduidelijking gesteld worden. Agendering voor besluitvorming vindt vervolgens plaats op 30 april 2015.
    vergroten verkleinen laden...
  • De nota “Kansen voor ecologisch groenbeheer” gaat in op de vragen wat verstaan wordt onder ecologisch groenbeheer, waar er mogelijkheden zijn voor ecologisch groenbeheer, welke aanpassingen nodig zijn om ecologisch groenbeheer mogelijk te maken en welk effect ecologisch groenbeheer heeft op de beheerkosten. Per beheergroep wordt in het rapport aangegeven wat de kansen zijn voor ecologisch beheer en wat de kosten zijn om het te gaan toepassen als het niet al ecologisch beheerd wordt.Geconcludeerd wordt dat het openbaar groen in de gemeente Soest langs doorgaande wegen, hoofdontsluitingswegen en waterpartijen al overwegend ecologisch beheerd wordt. Op een aantal locaties zijn er mogelijkheden om meer natuurlijke randen en oevers te creëren en meer accenten in het ecologisch groen aan te brengen (bij functies als spelen, hondenuitlaatterreinen en wadi’s). De kosten van het omvormen hiervan bedragen eenmalig € 75.000. Daarnaast wordt geconcludeerd dat ecologisch groenbeheer een vrijwel neutraal effect heeft op de beheerkosten.Het College stelt voor om meer ecologisch groenbeheer toe te passen op locaties waar uitbreiding mogelijk is, maar om niet over te gaan tot het actief omvormen van groenvoorzieningen voor ecologisch groenbeheer. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Het onderwerp vervolgens agenderen voor besluitvorming op 30 april 2015.
    vergroten verkleinen laden...