De Ontmoeting/ De Ronde 28 mei 2015 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • De bijgevoegde Voorjaarsnota 2015 geeft een actueel financieel meerjarenperspectief. Uit deze voorjaarsnota blijkt dat de uitvoering van de begroting 2015 tot een aanzienlijkaantal afwijkingen leidt. Per saldo is in 2015 sprake van een nadelig effect met een omvang van € 2,4 miljoen. De structurele doorwerking in de jaren daarna is zo’n € 200.000 à € 250.000 negatief. Overeenkomstig het raadsbesluit over de jaarstukken 2014 wordt de bestemming van het netto-rekeningresultaat ad € 645.000 bij de voorjaarsnota betrokken. Voor het incidentele tekort 2015 heeft het College van B en W de dekkingsmogelijkheden in beeld gebracht. Voor het lopende jaar ligt een dekkingsvoorstel van € 0,9 miljoen voor. Tevens is een voorstel opgenomen om voor het dan nog resterende tekort ad € 1,5 miljoen nog geen concrete dekking aan te geven maar hiermee te wachten tot de najaarsnota.Net zoals bij de Jaarstukken is het (uitdrukkelijke) verzoek om technische vragen graag per e-mail in te dienen (bij de griffie) of telefonisch te stellen bij de betreffende ambtenaar. Dit kan uiterlijk tot en met 25 mei 2015. Per e-mail gestelde vragen worden verzameld en voorzien van een reactie door het college van B en W welke beschikbaar zal komen voor 11 juni 2015.Het behandelschema voor deze Rondebijeenkomst kan er als volgt uitzien (aansluitend op de inhoudsopgave van de Voorjaarsnota):a. Bestuurlijke inleiding (pagina 5)b. Ontwikkelingen per programma1. Veiligheid (pagina 7)2. Verkeer en Vervoer (pagina 8)3. Economie (pagina 9)4. Natuur en Milieu (pagina 10 t/m 11)5. Wonen en Ruimtelijke Ordening (pagina 12 t/m 13)6. Onderwijs (pagina 14) 7. Zorg en Welzijn (pagina 15 t/m 17)8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur (pagina 18 t/m 19) 9. Bestuurlijke Taken (pagina 20 t/m 21)10. Algemene Dekkingsmiddelen (pagina 22)11. Grote Projecten (pagina 23 t/m 42)c. Financieel Meerjarenperspectief (pagina 43 t/m 46)d. Bijlagen (pagina 47 t/m 49)e. RaadsvoorstelAgendering van de Voorjaarsnota 2015 in de Raad vindt plaats op 11 juni 2015.
    vergroten verkleinen laden...
  • Op 12 maart heeft de Raad een toelichting gekregen op het onderzoek naar het Stationsgebied Soest-Zuid. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het onderzoek inzake de Soesterbergsestraat en omgeving. Vanaf 29 mei 2015 wordt alle informatie op de website gepubliceerd. Op woensdag 10 juni worden twee bijeenkomsten georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in de plannen. Meer informatie hierover is vanaf 29 mei op de website te vinden.
    vergroten verkleinen laden...