De Ontmoeting/ De Ronde 29 april 2015 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • De gemeenteraad van Soest heeft eind 2013 besloten een sociaal culturele voorziening (SCV) te bouwen op het evenemententerrein in Soesterberg. Via een addendum bij het Coalitieakkoord is de Rekenkamercommissie Soest gevraagd onderzoek te doen naar de financiële robuustheid van de plannen.De Rekenkamercommissie heeft de volgende vragen onderzocht:- Hoe is het proces van planontwikkeling en besluitvorming verlopen ten aanzien van de SCV, met daarbij het accent op de informatievoorziening aan de raad?- Wat waren de gehanteerde uitgangspunten bij de plannen voor de locaties Evenemententerrein en Marechausseekazerne?- Hoe hard/robuust waren de gebruikte aannames en gemaakte afspraken?- Welke risico’s zijn onderkend ten aanzien van het SCV-project?De Rekenkamercommissie komt onder andere tot de conclusie dat de gemeenteraad goed en volledig is geïnformeerd en dat er een helder plan van aanpak voor de besluitvorming lag. De Rekenkamercommissie vindt echter wel dat bij het besluit over realisatie van een SCV het locatievraagstuk te veel heeft gedomineerd. Voor het besluit over een investering in de SCV had een integrale risicoanalyse moeten plaatsvinden. De Rekenkamercommissie is van mening dat bij het nemen van een dergelijk ingrijpend investeringsbesluit altijd een businesscase moet worden opgesteld, zodat alle factoren die relevant zijn voor het nemen van een besluit inzichtelijk zijn gemaakt en een weloverwogen besluit kan worden genomen door de Raad.In deze Rondebijeenkomst zal de Rekenkamercommissie het rapport toelichten. Daarna kunnen er vragen ter verduidelijking gesteld worden eerst aan de Rekenkamercommissie en daarna aan de portefeuillehouder. Besluitvorming over het rapport is voorzien in de Raad op 11 juni 2015. Dan dient de Raad de conclusies van het onderzoek vast te stellen.
    vergroten verkleinen laden...
  • In november 2014 heeft de Raad het College verzocht de stand van zaken in beeld te brengen rond de nieuwbouw van de sociaal culturele voorziening (SCV) op het voormalige evenemententerrein in Soesterberg. Ook is verzocht de stand van zaken weer te geven over het Evenementen- en Manifestatieterrein. In twee memo’s wordt hierop ingegaan. - Memo stand van zaken sociaal culturele voorziening: Gezien de ontwikkelingen bij de SWOS, de Drie Eiken, Portaal en Idea en gezien het accommodatiebeleid van de gemeente Soest en het rapport van de Rekenkamercommissie, stelt het College van B en W voor om af te zien van het realiseren en/of aankopen van een pand voor een SCV. Ook wordt voorgesteld om De Linde beschikbaar te stellen als locatie voor de activiteiten die door diverse partijen worden georganiseerd.- Memo stand van zaken Evenemententerrein Soesterberg: In september 2014 is een voorontwerpbestemmingsplan Evenementen- en Manifestatieterrein opgesteld en in procedure gebracht. In totaal zijn van circa 40 mensen verdeeld over circa 12 inspraakreacties ontvangen en er zijn 2 petities ontvangen. Het College van B en W stelt voor om voor de zuidzijde van het Evenemententerrein de woningbouw conform te vastgestelde kaders te realiseren. Ook wordt voorgesteld om hiervoor per ommegaande de bestemmingsplanprocedure te vervolgen. Wel wordt voorgesteld om voor de noordzijde van het Evenemententerrein de vastgestelde kaders te heroverwegen. Daarom zijn drie denkrichtingen opgesteld. Voorgesteld wordt om denkrichting 3 uit te werken in een nieuwe stedenbouwkundige schets.o Denkrichting 3 is: “Centrale open ruimte met plein (Brink) en optie in de winter een kleine ijsbaan te realiseren. Rondom de centrale ruimte komt woningbouw. De aanleg van een manifestatieterrein op de huidige paardenwei vervalt”. Tijdens deze Rondebijeenkomst is er gelegenheid voor inspraak, daarna kunnen er vragen ter verduidelijking gesteld worden. Agendering voor besluitvorming vindt vervolgens plaats op 11 juni 2015.
    vergroten verkleinen laden...