De Raad 11 juni 2015 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Een overheveling van “Voorgesteld als hamerstuk” naar “Overige agendapunten” in verband met een inhoudelijke bespreking houdt een agendering in voor een volgende raadsvergadering, tenzij er vanwege bepaalde redenen de besluitvorming niet uitgesteld kan worden (toe te lichten door de portefeuillehouder). –Deze gedragslijn is vastgelegd in de raadsvergadering van 14 april 2011-
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • (Rechtstreeks in de Raad)De Wet Publieke Gezondheid verplicht iedere gemeente tot het opstellen van een nota lokaal gezondheidsbeleid. Kader voor deze lokale nota is de landelijke nota Volksgezondheid. Medio 2015 wordt een nieuwe landelijke nota Volksgezondheid verwacht. De gemeentelijke nota Volksgezondheid, Samenleving als medicijn, is verlengd tot en met 2013. Eind 2013 is de Actualisatie Lokaal Gezondheidsbeleid verschenen en geldt voor 2014. Deze dient verlengd te worden tot de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid verschijnt, naar verwachting in 2016.Kan de Raad instemmen met het verlengen van de Actualisatie Lokaal Gezondheidsbeleid tot naar verwachting 2016 (afhankelijk van de te verschijnen landelijke nota gezondheidsbeleid)?Technische vragen graag vooraf stellen aan de behandelend ambtenaar mevrouw M. Draaijer. Zij is bereikbaar per e-mail via m.draaijer@soest.nl.
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 29 april 2015)De Rekenkamercommissie heeft op verzoek van de Raad besloten een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van de plannen voor een sociaal culturele voorziening (SCV) in Soesterberg. De robuustheid van de plannen is inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is een reconstructie en een analyse van de besluitvorming over het project SCV gemaakt. Het rapport van dit onderzoek is op 9 april 2015 aan de gemeenteraad van Soest aangeboden. Conform artikel 3.4 lid 9 van de Verordening op de Rekenkamercommissie dient de Raad deonderzoeksresultaten te bespreken en de eindconclusies vast te stellen. Als eindconclusies kunnen worden beschouwd de conclusies per onderzoeksvraag in hoofdstuk 4 van het rapport (bij dit voorstel bijgevoegd).Kan de Raad de eindconclusies van het onderzoek vaststellen (zie hiervoor de conclusies per onderzoeksvraag in hoofdstuk 4.2 van het rapport)?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 29 april 2015)In onderstaande memo’s geeft het College van B en W de stand van zaken weer ten aanzien van de sociaal culturele voorziening (SCV) in Soesterberg en het Evenemententerrein in Soesterberg.- Memo sociaal culturele voorziening: Het College van B en W stelt voor, gezien de ontwikkelingen bij de SWOS, de Drie Eiken, Portaal en Idea en gezien het accommodatiebeleid van de gemeente Soest en het rapport van de Rekenkamercommissie, om af te zien van het realiseren en/of aankopen van een pand voor een SCV. Ook wordt voorgesteld om De Linde beschikbaar te stellen als locatie voor de activiteiten die door diverse partijen worden georganiseerd.- Memo Evenemententerrein Soesterberg: Het College van B en W stelt voor, gezien de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan, om voor de zuidzijde van het Evenemententerrein de woningbouw conform te vastgestelde kaders te realiseren. Ook wordt voorgesteld om hiervoor per ommegaande de bestemmingsplanprocedure te vervolgen. Voor de noordzijde van het Evenemententerrein wordt voorgesteld om de vastgestelde kaders te heroverwegen. Daarom zijn drie denkrichtingen opgesteld. Voorgesteld wordt om denkrichting 3 uit te werken in een nieuwe stedenbouwkundige schets.Denkrichting 3 is: “Centrale open ruimte met plein (Brink) en optie in de winter een kleine ijsbaan te realiseren. Rondom de centrale ruimte komt woningbouw. De aanleg van een manifestatieterrein op de huidige paardenwei vervalt”.Stemt de Raad in met:1A: het heroverwegen van de kaders uit het raadsbesluit van 13 oktober 2013 en af te zien van het realiseren c.q. aankopen van een pand voor een SCV;1B: De Linde beschikbaar te houden voor de activiteiten van de diverse sociaal culturele partijen die hier nu al gebruik van maken;2A: De kaders uit het raadsbesluit van december 2013 gedeeltelijk te overwegen;2B: In te stemmen met de keuze van model 3 van de denkrichtingen als voorkeursvariant voor de noordzijde en deze in overleg met de betrokkenen uit te werken tot een aangepaste stedenbouwkundige schets.
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 19 maart en 23 april 2015) De Rekenkamercommissie Soest heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverstrekking aan Idea. De Rekenkamercommissie Soest concludeert onder andere dat: - De subsidieverlening aan Idea onvoldoende plaats vindt op grond van een heldere inhoudelijke politieke visie van de gemeenteraad;- De met Idea gemaakte subsidieafspraken geen goede basis bieden voor het College om bij te sturen;- De Raad onvoldoende invulling kan geven aan politieke controle van de subsidieverlening aan Idea;- Het instrument van de beleidsgestuurde contractfinanciering in de subsidierelatie (nog) niet tot zijn recht komt.(Zie voor de volledige conclusies pagina 3 t/m 5 van het rapport: Subsidie Idea, een open boek?).De Raad dient volgens de Verordening op de Rekenkamercommissie de onderzoeksresultaten te bespreken en de eindconclusies vast te stellen. De Raad wordt vervolgens voorgesteld om, gezien de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en de bespreking van het rapport in de Ronde:- Ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de Raad het College van B en W te verzoeken om in het beleidskader voor de Cultuurvisie 2016-2020 beleidsdoelstellingen op het gebied van bibliotheekwerk, kunst, cultuur en het theater evalueerbaar te formuleren en dit daarna te gaan monitoren. Daarnaast dienen beleidskaders voor cultureel ondernemerschap geformuleerd te worden.- Het College van B en W te verzoeken om samen met Idea bij andere gemeenten en culturele instellingen in den lande na te gaan of er geschikte voorbeelden te vinden zijn van effectindicatoren op het gebied van bibliotheekwerk, kunst en cultuur. Dit onderdeel vervolgens te betrekken bij het beleidskader voor de nieuwe Cultuurvisie 2016-2020.- Het College van B en W te verzoeken om vanaf de Jaarstukken 2015 een bijlage op te nemen met daarin de daadwerkelijk verstrekte subsidies.Kan de Raad met bovenstaande voorstellen instemmen?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Rechtstreeks in de Raad)Op grond van de Participatiewet moeten alle verordeningen die nodig zijn voor de uitvoering ervan, van kracht zijn voor 1 juli 2015. De Raad wordt voorgesteld om de volgende 3 verplichte verordeningen vast te stellen:- Verordening re-integratie Participatiewet inclusief Tegenprestatie naar Vermogen:Hierin worden de regels vastgesteld voor het ondersteunen van personen bij de arbeidsinschakeling. Tevens zijn alle voorzieningen opgenomen voor de nieuwe doelgroep (jongeren en volwassenen met een blijvende arbeidsbeperking) en regels over de tegenprestatie naar vermogen.- Verordening individuele studietoeslag: Hierin wordt geregeld onder welke voorwaarden studerenden met een arbeidshandicap een toeslag van de gemeente krijgen wanneer ze niet in staat zijn om een studie te combineren met een bijbaan (door hun handicap).- Verordening cliëntenparticipatie:Deze verordening regelt de samenstelling en bevoegdheden van het Cliëntenoverleg sociale zekerheid Soest. Ook de vergoeding en het aantal vergaderingen per jaar is in de verordening geregeld. De drie verordeningen zijn besproken door de Cliëntenraad Sociale Zekerheid, die instemmend gereageerd heeft. Kan de Raad de drie bovenstaande verordeningen vaststellen?Technische graag vooraf stellen aan de behandelend ambtenaar mevrouw I. Dijkstra. Zij is bereikbaar per e-mail via i.dijkstra@soest.nl.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...