De Raad 18 juni 2015 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • Rechtstreeks in de Raad De afgelopen periode is een raadswerkgroep aan de slag geweest om de financiële verordeningen te actualiseren. Het gaat om de volgende verordeningen: - Financiële verordening, voorgeschreven in artikel 212 van de Gemeentewet; - Controleverordening, voorgeschreven in artikel 213 van de Gemeentewet; - Verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken, voorgeschreven in artikel 213a van de Gemeentewet. In de verordeningen worden afspraken vastgelegd tussen de gemeenteraad en met name het College van B&W. Op verzoek van de Auditcommissie is een concept verordening opgesteld voor de werkzaamheden van de Auditcommissie. De concept verordeningen zijn voor een bestuurlijke reactie voorgelegd aan het College van B&W. De ontvangen reactie is bijgevoegd. Kan de Raad de vier genoemde verordeningen vaststellen? Technische vragen graag vooraf stellen aan de griffier, de heer Van Vliet. Hij is bereikbaar per e-mail via vliem@soest.nl.
    vergroten verkleinen laden...
  • Ronde 28 mei 2015 Uit de Voorjaarsnota 2015 blijkt dat de uitvoering van de begroting 2015 tot een aanzienlijk aantal afwijkingen leidt. Per saldo is in 2015 sprake van een nadelig effect met een omvang van € 2,4 miljoen. De structurele doorwerking in de jaren daarna is zo’n € 200.000 à € 250.000 negatief. Overeenkomstig het raadsbesluit over de jaarstukken 2014 wordt de bestemming van het netto-rekeningresultaat ad € 645.000 bij deze voorjaarsnota betrokken. Voor het incidentele tekort 2015 heeft het College de dekkingsmogelijkheden in beeld gebracht. Voor het lopende jaar ligt een dekkingsvoorstel van € 0,9 miljoen voor. Tevens stelt het College voor om voor het dan nog resterende tekort ad € 1,5 miljoen nog geen concrete dekking aan te geven maar hiermee te wachten tot de najaarsnota. Bij brief van 10 juni 2015 aan de Raad heeft het College van B en W enkele aanvullende heroverwegingsvoorstelle gedaan (zie de brief). Het actueel meerjarenperspectief sluit voor 2015 met een tekort van € 1.291.000. Kan de Raad instemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen die voldoen aan de 3 O’s en instemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard?
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...