De Raad 26 maart 2015 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • (Rechtstreeks in de Raad) Op 23, 24 en 25 maart 2015 vindt de Future Force Conference 2015 plaats in het Nationaal Militair Museum, gelegen aan de Verlengde Paltzerweg 1 te Soesterberg. Gezien het feit dat er veel hooggeplaatste NATO-functionarissen aanwezig zijn en gelet op het feit dat recent uitgevoerde en verijdelde terroristische daden in Europa en daarbuiten de vrees rechtvaardigen dat deze conferentie naar haar aard een doelwit kan worden van dergelijke daden heeft de burgemeester ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde en veiligheid en ter beperking van gevaar voor, onder meer, bezoekers van de conferentie een noodverordening afgekondigd voor de dagen dat de conferentie plaatsvindt.Op grond van artikel 176 van de Gemeentewet dient de Raad de noodverordening te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering. Kan de Raad de algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar (noodverordening Future Force Conference 2015) bekrachtigen?
  vergroten verkleinen laden...
 • Een overheveling van “Voorgesteld als hamerstuk” naar “Overige agendapunten” in verband met een inhoudelijke bespreking houdt een agendering in voor een volgende raadsvergadering, tenzij er vanwege bepaalde redenen de besluitvorming niet uitgesteld kan worden (toe te lichten door de portefeuillehouder). –Deze gedragslijn is vastgelegd in de raadsvergadering van 14 april 2011-
  vergroten verkleinen laden...
 • Naast agendapunten voor besluitvorming is ook agendering van onderwerpen voor Debat mogelijk. Dat zijn in dit geval de onderwerpen die op 19 maart 2015 in een Ronde zijn besproken en voor besluitvorming geagendeerd worden voor de Raad van 30 april 2015. Vaststelling van dit onderdeel van de agenda vindt plaats nadat de Rondebijeenkomsten zijn gehouden en wel op maandag 23 maart 2015 (in afstemming met het Presidium).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Raadhuisplein 2014-13 van 9 en 18 december 2014;- Raadhuisplein 2015-1 van 15 en 22 januari 2015.
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 12 februari 2015)In het programma VERDER werken overheden sinds 2006 samen aan de uitvoering van maatregelenpakketten die moeten zorgen dat Midden-Nederland ook in 2020 goed bereikbaar is. Het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) heeft alle maatregelen bezien en daarbij financiële taakstellingen opgelegd. Onder andere voor de taak “Aanleg parallelweg Birkstraat” is een taakstelling opgelegd van € 1.375.334 opgelegd. Daarnaast zijn er nieuwe spelregels opgesteld die meer flexibiliteit bieden voor de uitvoering van het VERDER pakket. De gemeente Soest heeft in dit kader verzocht om de projecten Birkstraat, Soesterbergsestraat/Vondellaan en Stationsontwikkeling Soest-Zuid samen te mogen voegen waardoor naar een samenhangend totaalpakket aan maatregelen kan worden gezocht. Kan de Raad het herijkte VERDER-pakket vaststellen voor zover het aanpassingen betreft waarvoor de gemeente Soest de coördinerende en uitvoerende partij is?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Rechtstreeks in de Raad)Afgelopen najaar is voor de accountantsdiensten van de gemeente Soest en Werk & Inkomen een onderhandse aanbestedingsprocedure gestart. Bij deze procedure is een selectiecommissie betrokken geweest. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van een pakket van Eisen en Wensen. Vier accountantskantoren hebben een offerte uitgebracht. Op basis van een presentatie en een puntentelling voor de onderdelen prijs en kwaliteit heeft de selectie plaatsgevonden. PriceWaterhouseCoopers heeft de meeste punten behaald. Voorgesteld wordt dan ook om met hen een overeenkomst aan te gaan voor de jaren 2015 t/m 2016 met een verlengingsoptie van 1 jaar (optierecht gemeente Soest).Stemt de Raad in met de benoeming van PriceWaterhouseCoopers als accountant voor de boekjaren 2015 t/m 2016 met een verlengingsoptie van 1 jaar?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 12 februari 2015)In de nieuwe verordening Leerlingenvervoer wordt voorgesteld om de vergoeding voor openbaar vervoer naar voortgezet speciaal onderwijs te blijven geven. Dit in tegenstelling tot de modelverordening, maar is wel een continuering van het huidige beleid. Ook stelt het College voor om voortaan een drempelbedrag te heffen bij leerlingenvervoer naar speciale scholen voor basisonderwijs. Dit was al opgenomen in de huidige verordening, maar werd nog niet toegepast. Het drempelbedrag (eigen bijdrage) wordt gevraagd bij een verzamelinkomen vanaf € 24.750 en hoger vanaf het schooljaar 2015-2016. Als de afstand meer dan 20 km is tussen huis en school wordt er een financiële bijdrage naar draagkracht geheven. Ook deze bedragen zijn geïndexeerd. Kan de Raad de Verordening Leerlingenvervoer 2015 vaststellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...