De Raad 30 april 2015 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Naast agendapunten voor besluitvorming is ook agendering van onderwerpen voor Debat mogelijk. Dat zijn in dit geval de onderwerpen die op 23 en 29 april 2015 in een Ronde zijn besproken en voor besluitvorming geagendeerd worden voor de Raad van 11 juni 2015. Vaststelling van dit onderdeel van de agenda vindt plaats nadat de Rondebijeenkomsten zijn gehouden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Een overheveling van “Voorgesteld als hamerstuk” naar “Overige agendapunten” in verband met een inhoudelijke bespreking houdt een agendering in voor een volgende raadsvergadering, tenzij er vanwege bepaalde redenen de besluitvorming niet uitgesteld kan worden (toe te lichten door de portefeuillehouder). –Deze gedragslijn is vastgelegd in de raadsvergadering van 14 april 2011-
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 19 maart 2015)Soest werkt al jaren aan het scheiden van schoon en vuil water in de riolering en het afkoppelen van lozingen van hemelwater en grondwater aan het openbare vuilwaterriool. Het College van B en W stelt voor om twee verordeningen vast te stellen, namelijk:- De verordening afvoer hemelwater en grondwater:Bij nieuwbouw is het uitgangspunt om hemelwater van afvalwater te scheiden. Met een verordening afvoer hemelwater en grondwater kan dat worden afgedwongen. Bij bestaande bouw kan het initiatief tot afkoppelen van zowel de gemeente als van de burger zijn. Wanneer de riolering in een gebied in opdracht van de gemeente wordt geschieden, kan ook het hemelwater van de daken van particulieren worden aangesloten op het aparte hemelwaterriool. Net als bij nieuwbouw kan dat met een verordening afvoer hemelwater en grondwater worden afgedwongen. - De verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater:Afkoppelen kan ook op initiatief van de inwoner plaatsvinden (bij bestaande bouw). Om afkoppeling te stimuleren wordt een subsidieregeling voorgesteld die 33% van de aanlegkosten betaalt tot een maximum van € 3 per m2. Hemelwater wordt dan verwerkt op het eigen terrein. De kosten van deze subsidieregeling kunnen worden gedekt uit het budget van de subsidieregeling Groene Daken.Kan de Raad de verordeningen vaststellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 26 maart 2015)In de nota “Kansen voor ecologisch groenbeheer” wordt geconcludeerd dat het openbaar groen in de gemeente Soest langs doorgaande wegen, hoofdontsluitingswegen en waterpartijen al overwegend ecologisch beheerd wordt. Op een aantal locaties zijn er mogelijkheden om meer natuurlijke randen en oevers te creëren en meer accenten in het ecologisch groen aan te brengen (o.a. bij functies als spelen, hondenuitlaatterreinen en wadi’s). De kosten van het omvormen hiervan bedragen eenmalig € 75.000. Daarnaast wordt geconcludeerd dat ecologisch groenbeheer een vrijwel neutraal effect heeft op de beheerkosten (- € 3.000).Stemt de Raad in met het voortzetten van het huidige gevoerde ecologisch groenbeheer, met in achtneming van de nota “Kansen voor ecologisch groenbeheer” en om geen middelen beschikbaar te stellen voor het actief omvormen van groenvoorziening voor ecologisch groenbeheer?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Rechtstreeks in de Raad)Medio 2014 heeft het Ministerie van BZK de circulaire “Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers” gepubliceerd. Dit is gevolgd door een modelverordening van de VNG over dit onderwerp. De huidige “Verordening geldelijke voorzieningen fracties, raadsleden en fractie-assistenten 2010” is aan de hand van deze documenten geactualiseerd naar een nieuwe concept-verordening. In de voorliggende verordening is het artikel over de fractieverordening niet meer opgenomen. Voor het overige zijn de bepalingen uit de verordening geldelijke voorzieningen verwerkt in de nieuwe Verordening rechtspositie raadsleden en fractie-assistenten 2015.Kan de Raad de Verordening raadsleden en fractie-assistenten 2015 vaststellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 26 maart 2015)Het College wil structureel bezuinigen op het groen onderhoud als uitvloeisel van het coalitie-akkoord. De volgende voorstellen worden gedaan: 1. Verwijderen van alle prullenbakken 2. Hagen knippen verminderen van 2 keer per jaar naar 1x per jaar3. Beperken bladruimen in heesters en hagen4. Verminderen opruimen hondenpoep5. Verminderen onkruidbestrijding in heesters, hagen en boomspiegels6. Verminderen ruimen van zwerfafval in heesters, hagen, bosplantsoen, gazons en bermen7. Niet meer afsteken van graskanten langs beplanting8. Verlagen maaifrequentie gazons 9. Niet meer ondersteunen van Zomerschoon 10. Verminderen inzet serviceteam met 3.000 manuur Eemfors. De voorgestelde maatregelen dienen in totaal een besparing op te leveren van € 300.000. Het streven is de besparing per 1 januari 2016 te effectueren. Kan de Raad instemmen met de 10 bezuinigingsmaatregelen en met het voorstel om die bezuinigingsmaatregelen voor te leggen aan onder andere het bewonerspanel voor burgerparticipatie?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 9 april 2015)In februari 2014 is door Soest, Zeist en de Provincie Utrecht ingestemd met het “Afsprakenkader Hart van de Heuvelrug 2013”. Dit afsprakenkader en het amendement hierover, waren voor Soest de basis voor de onderhandelingen voor een nieuwe samenwerkings-overeenkomsten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. De Raad wordt gevraagd de beide samenwerkingsovereenkomsten vast te stellen. Voor een Programmateam, dat de coördinatie, afstemming en secretariaat van een Programmateam verzorgt, zullen jaarlijks de kosten begroot worden en komen op basis van nacalculatie voor rekening van de drie partijen, ieder voor 1/3 deel. Voorgesteld wordt voor 2015 een budget van € 25.000 hiervoor beschikbaar te stellen (zijnde 1/3 deel van de kosten). Daarnaast wordt de Raad gevraagd de grondexploitatie / haalbaarheidsberekening Vliegbasis Soesterberg vast te stellen met prijspeil 1 januari 2015. De kosten en opbrengsten zijn nog steeds gelijk ten opzichte van de grondexploitatie / haalbaarheidsberekening met prijspeil 1 januari 2014 (door de Raad vastgesteld op 16 oktober 2014).De bijlagen bij de samenwerkingsovereenkomsten zijn deels vertrouwelijk, evenals de Mastergrex Hart van de Heuvelrug en de grondexploitatie / haalbaarheidsberekening Vliegbasis Soesterberg. Deze stukken liggen voor u ter inzage in de leeskamer of zijn te raadplegen via de stukken ter inzage via http://soest.notudoc.nl (hiervoor dient u in te loggen in het bestuurlijk informatiesysteem).
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 19 maart 2015) Per 1 januari 2015 is een nieuwe huisvestingswet in werking getreden. Dit heeft als gevolg dat per 1 juli alle bestaande (gemeentelijke) Huisvestingsverordeningen van rechtswege komen te vervallen. Alleen wanneer sprake is van een onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste waardoor kwetsbare groepen op de woningmarkt verdrongen worden, kunnen toewijzingsregels toegepast worden. Het College van B en W concludeert dat schaarste in Soest op basis van cijfermateriaal niet aantoonbaar is. Daarmee is dit niet op te voeren als onderbouwing voor het stellen van regels. Daarom stelt het College aan de Raad voor om nu geen regels te stellen aan de woonruimteverdeling. Een ander punt is de urgentieregeling. Deze regeling kan bij verordening worden opgevoerd door een gemeente. Voorgesteld wordt om hiervoor wel een verordening vast te stellen. De reikwijdte van deze regeling wordt door de gemeente zelf bepaald. Stemt de Raad in met het voorstel om geen regels te stellen aan de woonruimteverdeling en kan de Raad de Huisvestingsverordening 2015 vaststellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 23 april 2015)In Soest is gekozen voor een integraal beleidsplan Sociaal Domein. De beginselen uit dit beleidsplan zijn echter nog niet gericht uitgewerkt en geconcretiseerd naar de Participatiewet. Gebleken is dat het beleidsplan Werken naar Vermogen uit 2012 al aansluit op de beginselen uit het beleidsplan Sociaal Domein. In de “Uitwerking Participatiewet Sociaal Domein” worden de keuzes en uitgangspunten inzichtelijk gemaakt en geplaatst in het bredere kader van het sociaal domein en de nieuwe doelgroepen worden beschreven. Verder zijn de ambities opgenomen en wordt er ingegaan op re-integratie en maatschappelijke participatie. De nota is voorgelegd aan de Cliëntenraad Sociale Zekerheid die akkoord is met de nota. Het advies van de Cliëntenraad is door het College van B en W overgenomen.Stemt de Raad in met de Uitwerking Participatiewet binnen het beleidsplan Sociaal Domein?
  vergroten verkleinen laden...
 • (Ronde 23 april 2015)Het jaar 2014 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.398.900 voor bestemming van de te oormerken gelden van € 752.400. Het reëel saldo komt daarmee op € 646.500 voordelig. Kan de Raad de Jaarstukken 2014 vaststellen, inclusief de deelvoorstellen (zie hiervoor het raadsvoorstel)?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...