Informatieavond 03 december 2019 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De Rekenkamercommissies van de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Baarn, Bunnik en Soest hebben gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar het functioneren en presteren van de RMN. De vraagstelling voor het onderzoek is “Wat vragen c.q. verlangen de gemeenten van RMN en maakt RMN deze verwachting waar”?

  De algemene bevindingen van het onderzoek zijn o.a. dat de RMN goed functioneert en presteert als het gaat om de uitvoerende taak die zij heeft op het gebied van inzameling en reiniging. Onder meer door achterlopende ambities van de gemeenten functioneert en presteert RMN op dit moment niet (voldoende) toekomstgericht.

  In de aanbiedingsbrief zijn meer algemene bevindingen en aanbevelingen geformuleerd. In de bestuurlijke reactie reageert het college van B en W op de aanbevelingen. De raad dient volgens de verordening op de Rekenkamercommissie de conclusies van het onderzoek vast te stellen.

  Tijdens deze Informatiebijeenkomst presenteert de Rekenkamercommissie Soest de rapportage. De raad heeft de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen over het rapport (met name over het onderzoek en de conclusies en de aanbevelingen).

  Na deze bijeenkomst wordt de rapportage door de raad opiniërend besproken op 12 december 2019. De raad heeft dan de gelegenheid bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W (over de bestuurlijke reactie in relatie tot de conclusies en aanbevelingen).
  Daarna dient de raad, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van de rapportage vast te stellen. Dit vindt plaats op 19 december 2019. De griffie zal hiertoe een raadsvoorstel voorbereiden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van B en W wil de raad graag informeren over de Buurtsportcoachregeling. Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt ingegaan op wat de regeling inhoudt, wat de stand van zaken is, wat de relatie met het sociaal domein is en wat de uitbreiding van de regeling betekent. Bij de bijeenkomst zullen ook enkele buurtsportcoaches en betrokken organisaties aanwezig zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • De monitor sociaal domein is een verdieping op de planning & control cyclus waarin gekeken wordt naar ‘wat hebben we gedaan, wat heeft het gekost en wat gaan we doen’. Met deze rapportage wordt inzicht gegeven in de ondersteuning die geboden is aan inwoners op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn en werk & inkomen, en welke effecten die ondersteuning lijkt te hebben.

  Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt de monitor sociaal domein kort gepresenteerd, waarna aan 4 tafels in twee rondes van elk 20 minuten met elkaar het gesprek gevoerd wordt. Elke tafel bespreekt één van de vier maatschappelijke effecten en wordt geleid en gevoed door betrokken beleidsadviseurs, uitvoerend medewerkers van de gemeente en maatschappelijke partners. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de volgende (hulp)vragen:

  1. Geeft de monitor u voldoende beeld bij het maatschappelijk effect en waarom?
  2. Wat wilt u ons nog meegeven bij de aandachtspunten?

  De vier maatschappelijke effecten zoals opgenomen in de strategische agenda sociaal domein zijn:
  - Zelfredzaamheid;
  - Meedoen naar vermogen
  - Zo lang mogelijk zelfstandig wonen: arbeidsparticipatie, dagbesteding, eenzaamheid, mantelzorg;
  - Veiligheid.

  De avond wordt plenair afgesloten met een korte terugkoppeling en de vraag:
  - Op welke thema’s wilt u verder verdiepen en waarom?
  vergroten verkleinen laden...
 • Gevraagd is om een informatiebijeenkomst te mogen organiseren voor het bespreken van de transitiefase om naar een volwaardig Omgevingsplan te komen in de periode van 2021 tot uiterlijk 2029.

  In het Plan van Aanpak komen verschillende keuzes terug, waaronder de verhouding tussen college en gemeenteraad, bijv. de invulling van het adviesrecht van de gemeenteraad bij afwijkingen. In deze bijeenkomst zullen ook concrete casussen gebruikt worden om het e.e.a. te verduidelijken. Het Plan van Aanpak zelf is in de planningkalender voorzien voor behandeling medio maart 2020.
  vergroten verkleinen laden...