Informatieavond 03 december 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar het beleid dat de gemeente voert om jongerenoverlast terug te dringen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemelde overlast sinds 2017 afgenomen is en zich bevindt op een vergelijkbaar niveau met andere gemeenten. De samenwerking met partners als de politie en het jongerenwerk komt goed uit de verf. Dat komt onder meer doordat er meer capaciteit is bij zowel de gemeente, als de politie en het jongerenwerk om de overlast aan te pakken. Overlastmelders hebben vooral contact met de politie en vinden het lastig om zelf tot oplossingen met jongeren te komen. Jongeren hebben vooral behoefte aan plekken waar ze buurtbewoners niet storen en staan open voor gespreken met buurtbewoners.

  De Rekenkamercommissie adviseert de gemeente Soest om het gesprek tussen jongeren en overlastmelders te ondersteunen. Het gaat hierbij om het bieden van veiligheid, structuur, ondersteuning en feedback. Bij de meeste overlastsituaties zouden professionals automatisch in moeten zetten op het ondersteunen van het gesprek tussen jongeren en overlastmelders. Het advies is om dit gesprek ook sneller op gang te brengen zodat er sneller oplossingen bedacht kunnen worden. Als laatste adviseert de Rekenkamercommissie het voortgezet onderwijs als partner te betrekken bij de aanpak van jongerenoverlast.

  Tijdens deze Informatiebijeenkomst presenteert de Rekenkamercommissie Soest de rapportage. De raad heeft de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen over het rapport (met name over het onderzoek en de conclusies en de aanbevelingen).

   

  Na deze bijeenkomst wordt de rapportage door de raad opiniërend besproken op 10 december 2020. De raad heeft dan de gelegenheid bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W (over de bestuurlijke reactie in relatie tot de conclusies en aanbevelingen).

  Daarna dient de raad, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van de rapportage vast te stellen. Dit vindt plaats op 17 december 2020. De griffie zal hiertoe een raadsvoorstel voorbereiden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens deze bijeenkomst praten gemeenteraad en college van B en W verder over de coronacrisis en de betekenis ervan voor de gemeente Soest. Op 15 oktober zijn de eerste beelden met elkaar gedeeld over de gevolgen van de crisis voor Soest.

  Het college van B en W komt terug op de suggesties die de raad gedaan heeft op 15 oktober 2020 en deelt de waarnemingen met de raad van de gesprekken die het college de afgelopen periode gevoerd heeft.

  Het college hoort ook graag de waarnemingen van de raad over de gevolgen van de crisis met mogelijk effect op de (middel)lange termijn. Welke opvallende signalen of verrassingsmomenten is de raad tegengekomen in de contacten met de samenleving?

  Vervolgens zal het thema Onderwijs verdiept worden, samen met ervaringsdeskundige Kees Versteeg, rector van het Griftland college. Er zal van gedachten gewisseld worden over de invloed van recente ervaringen op de toekomst. Tijdens de bijeenkomst is er veel ruimte voor dialoog en voor vragen.

  vergroten verkleinen laden...