Informatieavond 20 februari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Onze burgemeester Rob Metz maakt deel uit van de commissie VNG International van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze bijeenkomst van een half uur geeft hij een inkijkje in zijn buitenlandse werkzaamheden voor deze commissie.

  Via deze links krijgt u alvast een beeld:

  https://vng.nl/artikelen/portefeuillehouder-rampen-vng-international-trekker-van-eu-project-in-irak

  https://vng.nl/artikelen/commentaar-ooo-you-are-vng

  vergroten verkleinen laden...
 • Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Thema’s en opgaven Omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie vormt straks onze integrale (middel)lange termijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Soest, Soesterberg en het buitengebied. De visie geeft antwoord op de vraag : ‘Wat voor gemeente willen wij zijn en waar zetten we op in?’. Het proces om tot een eindbeeld te komen krijgt in samenspraak met de samenleving, invulling.

  Op 23 januari 2020 zijn de uitkomsten van de ophaalfase voor de Omgevingsvisie (‘Op de koffie’) met de raad gedeeld. In de huidige fase bereiden we ons voor op het ‘Filteren’ van de uitkomsten. Er wordt toegewerkt naar een overzicht van de opgaven die een plek moeten krijgen binnen het visietraject. Dit leidt tot een zogenaamde ‘Opgavennotitie’ die op 23 april a.s. in een informatieavond met de raad gedeeld zal worden.

  Bij het vaststellen van het Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie (11 juli 2019), heeft de raad een motie aangenomen waarmee het college verzocht is de rol van de raad niet te beperken tot toezicht op het proces maar om ook voldoende invulling te geven aan de kaderstellende en de controlerende rol van de raad bij de visie. Daarom is deze sessie toegevoegd aan het proces.

  De raad wordt meegenomen in de thema’s en opgaven en de bijbehorende onderzoeksvragen die in de opgavennotitie opgenomen moeten worden. Het gaat daarbij om (het antwoord op) de vraag: waar kan en waar moet de visie over gaan? Oftewel de vraag: Wat moeten wij gaan onderzoeken bij het opstellen van deze visie?

  De raad wordt gevraagd zicht uit te spreken of u zich herkent in de thema’s en opgaven of dat u wellicht nog wat mist.

  Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage. Dit geldt ook voor de lijst met thema’s en onderwerpen voor de Omgevingsvisie.

   3. Sluiting

  vergroten verkleinen laden...
 • Het is de bevoegdheid van het college van B en W om handhavingsbeleid vast te stellen. Het huidige beleid voor de periode 2020-2023 is per 1 januari 2020 in werking getreden. Het nieuwe handhavingsbeleid is gebaseerd op het Handhavingsbeleid 2016-2019 wat op enkele punten geactualiseerd is. Er is geen totale herziening gemaakt.

  De prioritering is enigszins aangepast naar aanleiding van opgedane ervaringen en meldingen van inwoners. De wijzigingen in de prioritering zijn ondergeschikt. Nog steeds ligt de focus op veiligheid. Verder is de periodieke last onder dwangsom vervangen door een eenmalige dwangsom.  

  Als bijlage treft u het nieuwe Handhavingsbeleid 2020-2023 en de adviesnota van het college van B en W aan.

  Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt de raad geïnformeerd over het nieuwe handhavingsbeleid.

  vergroten verkleinen laden...