Opiniërende Raadsbijeenkomst 01 februari 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voor de Spoorstraat 9 is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt om maximaal 5 grondgebonden woningen te realiseren. Op termijn komt naar verwachting het naastgelegen perceel, waar nu de Da Costaschool staat, vrij. De fractie van GGS verzoekt het college van B en W via een motie om de bestemmingsplanprocedure Spoorstraat 9 te stoppen en te onderzoeken op welke wijze het terrein ontwikkeld kan worden voor de bouw van seniorenappartementen in een mix van sociale en midden huur. GGS is van mening dat het niet doelmatig omgaan is met de beschikbare ruimte om daar 5 woningen te bouwen in de buurt van winkels en voorzieningen. Volgens hen onstaat er een unieke mogelijkheid voor de realisatie van een appartementencomplex voor senioren. Besluitvorming over de motie is voorzien tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering op 8 februari 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 19 december 2013 is door de gemeenteraad van Soest het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. Het perceel Birkstraat 148 heeft een bedrijfsbestemming gekregen met de nadere aanduiding “dierenasiel”, alsmede een bouwvlak dat het hele perceel beslaat. Het College van GS heeft een reactieve aanwijzing gegeven, omdat het bouwvlak maximaal 20% vergroot mocht worden. Tegen de aanwijzing is in beroep gegaan door het dierenasiel. Op 3 juni 2015 is het beroep door de Raad van State ongegrond verklaard. Om de uitbreiding van de bestaande bebouwing te beperken tot maximaal 20% is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Ook wordt voorgesteld – in overleg met de stedenbouwkundige – de goot- en nokhoogte van de bedrijfswoning aan te passen. Dit is verwerkt in het Bestemmingsplan Birkstraat 148. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Op 8 februari 2018 wordt de raad gevraagd het bestemmingsplan Birkstraat 148 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De afgelopen maanden is het overgrote deel van de woningen en niet-woningen in de gemeente Soest van een nieuwe WOZ-waarde voorzien. De nieuwe WOZ-waarden zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2017 en gelden voor het belastingjaar 2018. In de raadsvergadering op 9 november 2017 zijn de voorlopige ozb-tarieven vastgesteld omdat de waardeontwikkeling toen nog niet bekend was. Uitgangspunt is dat de ozb-opbrengsten 2018 gelijk zijn aan de begrote opbrengsten 2017, vermeerderd met de trendmatige aanpassing van 1,4% en de opbrengsten uit areaaluitbreiding. De totale opbrengst wordt geraamd op (afgerond) € 8.205.000. De brief van de Waarderingskamer is nog niet ontvangen, maar wordt in januari 2018 verwacht. Op 8 februari 2018 wordt de raad gevraagd de ozb tarieven 2018 definitief vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In tegenstelling tot de vorige actualisatie leidt de voorgestelde actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) tot een uitbreiding van de APV. De wijzigingen zijn het gevolg van: - uitkomst Burgerpeiling (waarstaatjegemeente.nl); - Soester beleid en Soester praktijk; - wijzigingen in de modelverordening van de VNG. De uitkomst van de burgerpeiling leidt tot aanpassingen op het terrein van leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Het onderdeel Soester beleid betreft o.a. het vastgestelde Retailbeleid. Op 8 februari 2018 wordt de raad gevraagd de Algemene plaatselijke verordening Soest (APV Soest) vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Onder doelgroepenvervoer wordt verstaan: - sociaal-recreatief vervoer volwassenen (regiotaxi); - vervoer naar/van dagbesteding (jeugd/volwassenen); - zittend ziekenvervoer J-GGZ (jeugd); - vervoer rondom jeugdzorg en leerlingenvervoer. Bedoeling van het regionaal beleid is het vervoer beter te laten aansluiten op de individuele mogelijkheden en beperkingen. Ingezet wordt op het vergroten van de zelfredzaamheid. Het jaar 2017 is gebruikt om in de regio samen met stakeholders en betrokkenen te verkennen wat nodig is. Deze verkenning is in mei toegelicht in een regionale raadsbijeenkomst. Vervolgens is de opbrengst vertaald in een concept beleidskader. Dit kader is in regionaal verband met de gemeenteraden besproken in oktober 2017. Mede op basis van deze bijeenkomst, een bijeenkomst met stakeholders en adviezen van de adviesraden, is het beleidskader aangescherpt. In het beleidskader zijn drie speerpunten benoemd: - mentale toegankelijkheid van het OV vergroten; - gebruik van mobiliteitsalternatieven vergroten; - indicatiestelling optimaliseren. De in het beleidskader genoemde maatregelen zullen in een Uitvoeringsplan verder uitgewerkt worden. Voor Soest betekent dit naar verwachting € 40.000 voor twee jaar aan ambtelijke inzet. De Adviesraad Sociaal Domein Soest heeft positief geadviseerd over het beleidskader. Op 8 februari 2018 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de inhoud van het regionale Beleidskader Doelgroepenvervoer voor de komende 2 jaar (2018 en 2019), met als drie beleidsspeerpunten en maatregelen: - Het vergroten van de mentale toegankelijkheid van het OV en de mogelijkheden om zelfstandig(er) te (leren) reizen mits passend. - Het gebruik van mobiliteitsalternatieven vergroten. - Het optimaliseren van de indicatiestelling en de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor vervoer. Verder wordt de raad gevraagd om de investering ten laste te brengen van het budget Leerlingenvervoer en de ontschotte budgetten Sociaal Domein.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de voorgestelde verordening zijn de volgende aanpassingen opgenomen: - verwerking van VNG-aanvullingen; - landelijke uitspraken over het zogenaamde regresrecht en eigen bijdragen en over het minimale pgb-tarief per uur; - regionaal overeengekomen wijzigingen in een pgb beschermd wonen. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een instemmend advies gegeven. Op 8 februari 2018 wordt de raad gevraagd de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest 2018 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...