Opiniërende Raadsbijeenkomst 01 november 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • Met de Kaderdiscussienota 2019 heeft de raad richting gegeven aan de financiële uitgangspunten voor de begroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022. In de begroting zijn o.a. de thema’s uit het coalitieakkoord zoals duurzaamheid en het Dalweggebied verwerkt. Gelet op de beraadslaging bij de Kaderdiscussienota is daar het sociaal domein aan toegevoegd. Andere thema’s waarop beleidsintensiveringen voorgesteld worden zijn participatie en bestuurlijke vernieuwing, sport, groene ambitie, ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs, veiligheid, verkeersveiligheid en fietspaden, economie, anders werken – Soest 2025. De voorgestelde begroting 2019 inclusief de meerjarenraming 2020-2022 is structureel sluitend en laat voor elk begrotingsjaar een positief saldo zien. De Opiniërende bespreking van de begroting 2019 vindt als volgt plaats: Gestart wordt met een bijdrage per fractie van max. vijf minuten. Iedere fractie heeft de gelegenheid zijn beschouwing te geven op de voorliggende begroting. Tevens dienen in deze bijdrage de politiek/bestuurlijke vragen aan het college van B en W gesteld te worden. Na de bijdrage van de twaalf fracties is er een half uur schorsing om het college van B en W gelegenheid te geven een reactie te formuleren. Er zal door hen alleen gereageerd worden op politiek/bestuurlijke vragen, andere vragen worden schriftelijk beantwoord. Na de schorsing reageert het college – per collegelid – op de gestelde politieke/bestuurlijke vragen. Daarna is de tweede termijn van de raad. Hierin is er gelegenheid voor reactie op de bijdragen van het college en op de bijdragen van elkaar. Voor zover dan al bij fracties bekend worden moties en/of amendementen alvast aangekondigd. Deze behandelwijze van de begroting betekent geen behandeling per programma.Op 8 november 2018 wordt de raad gevraagd de begroting 2019, inclusief de meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd de diverse belastingverordeningen vast te stellen.   
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...