Opiniërende Raadsbijeenkomst 15 februari 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 14 september 2017 is aan de raad tijdens een Avond Samenleving een alternatief voor afvalscheiding gepresenteerd. Het idee komt neer op het inzamelen van aparte afvalzakken voor iedere afvalstroom. De Agendacommissie heeft het college gevraagd om een reactie voor te bereiden op het gepresenteerde en om deze reactie later in het jaar te agenderen voor een opiniërende bespreking in de raad. Het college heeft als standpunt dat het initiatief op dit moment onvoldoende uitgewerkt is en ziet het systeem niet als een oplossing dat ons verder gaat brengen bij het verhogen van het recyclingpercentage en het verlagen van de hoeveelheid restafval.
  vergroten verkleinen laden...
 • De huidige bewoners van het woonhuis Meent 29 hebben een verzoek ingediend voor het realiseren van een extra woning tussen Meent 29 en Meent 28. Om dit ruimtelijk mogelijk te maken wordt een klein gedeelte van de grond van de buren aangekocht. De locatie van de nieuwe woning is in het bestemmingsplan Soestdijk geen bouwvlak en het toevoegen van een nieuwe woning is het bestemmingsplan niet toegestaan. Om de bouw van de woning mogelijk te maken dient een bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen tegen het plan zijn ingediend. Op 22 februari 2018 wordt de raad gevraagd het bestemmingsplan Naast Meent 29 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op de locatie Birkstraat 117 is een hoveniersbedrijf gevestigd. Bij dit bedrijf is een woongebouw aanwezig dat bestemd is voor twee (agrarische) bedrijfswoningen. De eigenaar van het bedrijf heeft het voornemen om in de bestaande boerderij met een agrarische bestemming twee woningen achter elkaar te bouwen, diverse voormalige agrarische opstallen te slopen en de bedrijfsruimte van het hoveniersbedrijf uit te breiden. Op grond van het bestemmingsplan Landelijk Gebied is het realiseren van twee burgerwoningen in de boerderij niet toegestaan. Om het initiatief mogelijk te maken wordt de raad op 22 februari 2018 voorgesteld een “partiële herziening van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Birkstraat 117” vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 20 april 2017 heeft de raad ingestemd met de Startnotitie herijking vrijwilligersbeleid. Via een participatief traject is de herijking van het vrijwilligersbeleid tot stand gekomen. In de nieuwe nota worden als ondersteuningsfuncties voor de gemeente opgenomen: - Vrijwilligerswerk vinden, binden en promoten; Veel van wat er is wordt in de periode 2018-2021 voortgezet door Buro Vrijwilligerswerk, NL Doet en BBS. Het gemeentebestuur gaat in de periode 2018-2021 meer op werkbezoek en de Pilot Snel Meedoen wordt gestart. - Vrijwilligerswerk erkennen, waarderen en ondersteunen; Ook onder dit punt wordt veel gecontinueerd. Nieuw is o.a. de organisatie van een vrijwilligersevent en de doorontwikkeling van Buro Vrijwilligerswerk. - Drempels wegnemen voor het doen van vrijwilligerswerk. In de periode 2018-2021 wordt o.a. bekeken of de administratieve lasten verminderd kunnen worden. De dekking van alle voorstellen vindt plaats binnen het ontschot budget sociaal domein. Op 22 februari 2018 wordt de raad gevraagd de Nota Herijking vrijwilligersbeleid vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht gemeenten om iedere vier jaar een nota Lokaal Gezondheidsbeleid vast te stellen. Deze moet opgesteld worden op basis van landelijke prioriteiten. De nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid is participatief tot stand gekomen op basis van een startnotitie die door de raad in juni 2017 vastgesteld is. Voor Soest worden in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid de volgende speerpunten benoemd: - Vergroten van de sociale weerbaarheid, inclusief bestrijding van eenzaamheid; - Beperken van het gebruik van genotmiddelen; - Terugdringing van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden; - Mantelzorgers/vrijwilligerswerk (dit thema wordt verder uitgewerkt in de nota herijking Vrijwilligerswerk). De gemeentelijke begroting vormt het financiële kader voor de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid. Voor nieuwe taken is in principe geen budget. Op 22 februari 2018 wordt de raad gevraagd de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Om ondernemerschap nu en in de toekomst te kunnen faciliteren en stimuleren is de ruimtevraag voor bedrijfs- en kantoorpanden in Soest en Soesterberg onderzocht voor de periode tot en met 2027. - Voor bedrijventerreinen wordt geconcludeerd dat er kwantitatief voldoende ruimte in de gemeente Soest als geheel is. Kwalitatief is er in Soest een beperkte uitbreiding nodig van bedrijventerreinen op de Soestdijkse Grachten om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. In Soesterberg is er geen behoefte aan een nieuw solitair bedrijventerrein. - Voor kantoren wordt geconcludeerd dat er meer aanbod dan vraag is naar kantoorruimte in de gemeente Soest. In Soesterberg is er ruimte om medewerking te verlenen aan het transformeren van grootschalige kantoorruimte naar een andere functie. In de kern Soest is vraag en aanbod meer in balans en wordt er terughoudend omgegaan met het transformeren van kantoorruimte. Omdat het toetsingskader inzicht geeft in de ruimtevraag van bedrijven en kantoren wordt de raad op 22 februari 2018 voorgesteld het toetsingskader in te brengen als bouwsteen voor de Omgevingsvisie.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het gemeentelijke Duurzaamheidsplan 2016-2020 is het project Verduurzamen Gemeentelijke en Maatschappelijke gebouwen opgenomen. Als onderdeel daarvan is al besloten om zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis te plaatsen en op het dak van het zwembad. Op 22 februari 2018 wordt de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 70.050 om 5 gemeentelijke gebouwen te verduurzamen, namelijk Sporthal De Bunt, Gymzaal Smitsweg, Willaertgebouw en de brandweerkazernes Soest en Soesterberg. De investering wordt terugverdiend binnen de technische levensduur van de maatregelen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De huidige gemeenschappelijke regeling van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU) is nog niet aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. De huidige regeling van de AVU is een zogenaamde gemengde regeling waar raden en colleges aan deelnemen. Omdat de AVU geen beleidstaken heeft en er alleen collegebevoegdheden geregeld worden, is een collegeregeling een meer passende organisatievorm. Daarom wordt voorgesteld de GR van de AVU om te vormen naar een bedrijfsvoeringorganisatie. Hiervoor dient de GR gewijzigd te worden. Op 22 februari 2018 wordt de raad gevraagd om als raad uit de GR te treden en het college toestemming te geven in te stemmen met de gewijzigde regeling van de AVU.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...