Opiniërende Raadsbijeenkomst 22 november 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie Soest heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk duurzaamheidsplan 2016-2020. Op pagina 31 t/m 34 van de rapportage zijn de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie te vinden. Bij deze bespreking heeft de raad de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen aan het college van B en W, met name over de bestuurlijke reactie van het college in relatie tot de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Daarna hebben de fracties de gelegenheid aan te geven hoe om te gaan met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Op basis van deze bespreking zal de griffie een raadsvoorstel voor de raad voorbereiden. De raad dient, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van de rapportage vast te stellen. De besluitvorming over de rapportage van de Rekenkamercommissie is voorzien op 29 november 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vanuit de Rekenkamercommissie is gevraagd om een formele vastlegging van (de trendmatige) aanpassing van de vergoeding van de leden. Op 29 november 2018 wordt voorgesteld om de vergoeding van de leden van de Rekenkamercommissie te koppelen aan de raadsvergoeding, zijnde voor de voorzitter 25% van de raadsvergoeding en voor de overige leden van de Rekenkamercommissie 21% van de raadsvergoeding en om hiervoor de Verordening op de Rekenkamercommissie aan te passen. Ook wordt voorgesteld de hogere vergoeding met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 toe te kennen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De huidige verordening bezwaarschriftencommissie raad (uit 2010) is verouderd en dient aangepast te worden. In de nieuwe verordening wordt o.a. voorgesteld om de maximale benoemingstermijn te verkorten van twaalf naar acht jaar, kan met twee (in plaats van drie) leden gehoord worden en wordt de mogelijkheid geboden om in plaats van een schriftelijk verslag van de hoorzitting te volstaan met een audio-opname. Het betreffen geen fundamentele wijzigingen van de verordening. De raad wordt op 29 november 2018 voorgesteld de geactualiseerde verordening bezwaarschriftencommissie raad 2018 vast te stellen en om nieuwe leden (inclusief voorzitter en plaatsvervangend voorzitters) te benoemen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente is verplicht een Omgevingsvisie op te stellen. Hiertoe is door de gemeenteraad op 26 oktober 2017 een startdocument omgevingsvisie opgesteld. Op 29 november 2018 wordt de gemeenteraad voorgesteld de “participatiekrant omgevingsvisie Soest” vast te stellen en het college opdracht te geven op basis hiervan een plan van aanpak op te stellen. In de Participatiekrant wordt via de metafoor van “koffie” voorgesteld om in 5 stappen te komen tot een breed gedragen omgevingsvisie. De stappen zijn: - Op de koffie - Filteren - Samenstellen van de Soester melange - Koffie zetten - Altijd verse koffie Verder wordt voorgesteld om de vorm en structuur van de omgevingsvisie nog niet vast te leggen, om de inhoud van de omgevingsvisie te baseren op de tussenresultaten uit de koffiefilter en om een gebiedsgerichte benadering te hanteren voor de omgevingsvisie.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het kader van de planning- en controlcyclus is de Najaarsnota 2018 opgesteld. De Najaarsnota is de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de begroting 2018. De Najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit met een voordelig saldo van afgerond € 272.000. Dit is met name het resultaat van: Geen onderzoek uitbreiding parkeerplaatsen Soestdijk € 165.000 voordelig Bouwleges € 700.000 voordelig Algemene uitkering € 942.000 nadelig Rentesaldo en kapitaallasten   € 126.000 voordelig De mutaties binnen het sociaal domein kunnen worden opgevangen dankzij de egalisatiereserve sociaal domein. Het voordelig geprognosticeerde jaarresultaat 2018 komt hiermee op € 880.000. Van dit voordelig resultaat wordt voorgesteld € 660.000 te bestemmen, waardoor het nieuwe geprognosticeerde resultaat € 220.000 bedraagt. De raad wordt op 29 november 2018 gevraagd in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen, de oormerkvoorstellen, de kredietaanvragen en het bestemmingsvoorstel ten laste van het positief resultaat.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...