Opiniërende Raadsbijeenkomst 27 juni 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • Door middel van de Kaderdiscussienota nodigt het college de raad uit om richting te geven aan de begroting 2019. De opbouw van de kaderdiscussienota is als volgt: Beleidsrichting begroting 2019 Aan de hand van de thema’s uit het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 Duurzaam en Daadkrachtig wordt richting gegeven aan de begrotingsvoorbereiding 2019. Financiële hoofdlijnen In dit hoofdstuk treft u het financieel meerjarenperspectief aan en de financiële uitgangspunten voor de begrotingsopstelling 2019. De Kaderdiscussienota wordt door het college van B en W vooral als discussienota beschouwd. De raad wordt gevraagd met suggesties, ideeën en voorstellen te komen en hierover met het college het gesprek aan te gaan. Vervolgens gaat het college met de uitkomsten aan de slag om de begroting 2019 op te stellen. Op 5 juli wordt de raad gevraagd in te stemmen met: De aangegeven beleidsrichting 2019 e.v. (zoals in hoofdstuk 2 - per thema - verwoord); De financiële uitgangspunten (zoals in hoofdstuk 3 verwoord). In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op 2018, zie onder kosten, baten, dekking in dit raadsvoorstel. Het college van B en W op te dragen de beleidsdoelen en prioriteiten in de programmabegroting 2019-2022 uit te werken. De behandeling van de Kaderdiscussienota is als volgt voorzien: Gestart wordt met eerst het stellen van de bestuurlijke vragen en na de knip twee termijnen met gedachtewisseling/debat. In de eerste termijn daarvan spreekt het college mee, in de tweede termijn niet meer. Algemene Beschouwingen blijven hiermee achterwege.
    vergroten verkleinen laden...
  • Met de Voorjaarsnota 2018 ontvangt de gemeenteraad de eerste tussentijdse rapportage na de vaststelling van de programmabegroting 2018 e.v. in november 2017. Het financiële effect van de Voorjaarsnota bedraagt ca. € 0,7 mln nadelig in 2018 tot ca. € 0,5 mln in 2021. Na verwerking hiervan resteren de volgende positieve saldi: 2018 ca. € 0,6 mln, 2019 ca. € 1,7 mln, 2020 ca. € 3,3 mln en 2021 ca. € 4,0 mln. Het stellen van feitelijke / technische vragen over de Voorjaarsnota 2018 kan tot en met tot 27 juni tot 12.00 uur via het digitale vragenforum. Op 5 juli 2018 wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen die voldoen aan de drie O’s en die van technische aard zijn.
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...