Opiniërende Raadsbijeenkomst 27 september 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 4 februari 2016 heeft de raad de startnotitie evenementenbeleid vastgesteld. De gemeente heeft de plicht evenementen uit veiligheids- en volksgezondheidsperspectief te beoordelen. Economische, recreatieve en culturele belangen spelen ook mee. In het beleidsplan “veilige evenementen in een gastvrij Soest” worden deze belangen met elkaar verbonden. Het beleid bevat voorstellen voor het verminderen van regels en het verminderen van de administratieve lastendruk voor organisatoren. Ook verschaft het duidelijkheid over wat mag en niet mag bij evenementen en het bevat geluidsnormen voor evenementen. Kern van het beleidsplan is “Evenementen stimuleren en ruimte bieden waar dat kan en grenzen stellen wanneer dat moet”. De raad dient de kaders vast te stellen. Op 4 oktober 2018 wordt de raad gevraagd het Beleidsplan Veilige evenementen in een gastvrij Soest vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In september 2016 is de huisvesting afgebrand van het gemeentelijke serviceteam aan de Molenstraat. Het is de bedoeling om de huisvesting te verplaatsen naar de Lange Brinkweg op een perceel dat grenst aan de brandweerkazerne. Hiervoor stelt het college aan de raad op 4 oktober 2018 voor een krediet beschikbaar te stellen van € 750.000 en om de daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 29.000 te verwerken in de begroting 2019-2022. Door de verplaatsing van de huisvesting van het Serviceteam komt de voormalige ruimte aan de Molenstraat vrij voor woningbouwontwikkeling. Het betreffende perceel heeft in het vigerende bestemmingsplan ‘Soest Midden en Zuid’ een bedrijfsbestemming, waarin bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 uit de bij de regels behorende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten, maar ter plaatse is geen bouwvlak aangegeven. Om de bouw van de huisvesting van het serviceteam toch mogelijk te maken is het voornemen om op grond van artikel 2.1, lid 1, sub c juncto artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan (projectafwijkingsbesluit). Voor die procedure is een goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. In 2011 heeft de raad besloten om voor activiteiten die onder bovenstaande artikelen vallen geen verklaring van geen bedenkingen te eisen, tenzij de raad in meerderheid besluit dat voor een specifieke omgevingsvergunning wél een verklaring van geen bedenkingen nodig is. De fracties van Soest2002, GroenLinks, PvdA, DSN en LAS hebben verzocht om het plan te bespreken. In die bespreking dient de raad – indien men dat wenst - aan te geven dat besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen vereist is. In raadsvergadering op 4 oktober 2018 zal hierover besluitvorming plaats dienen te vinden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Inzake de sollicitatieprocedure voor de gemeentelijk ombudsman en een plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman heeft het college van B en W geheimhouding opgelegd op de cv’s van de beoogde kandidaten. Omdat deze cv’s aan de raad worden overgelegd ten behoeve van de benoeming van beide kandidaten dient de raad deze geheimhouding in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen (zie hiervoor artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet). Op 4 oktober 2018 wordt de raad gevraagd de door het college van B en W opgelegde geheimhouding op de cv’s van de ombudsmannen te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De huidige gemeentelijk ombudsman en zijn plaatsvervanger hebben aangegeven dat zij hun werkzaamheden per 1 januari 2019 zullen beëindigen. Op 21 december 2017 heeft de raad besloten om de werkwijze voor de tweedelijns klachtenbehandeling met een lokale ombudsman voort te zetten. Ook heeft de raad besloten om het college te machtigen de werving en selectie van de vacatures voor een nieuwe gemeentelijke ombudsman en een plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman ter hand te nemen. Naar aanleiding van sollicitatiegesprekken wordt de raad op 4 oktober 2018 voorgesteld mevrouw R. Toxopeus te benoemen tot gemeentelijk ombudsman en de heer R.G. de Haan te benoemen tot plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman.
  vergroten verkleinen laden...
 • De eigenaar van de panden op de percelen aan de Stationsweg 4, 4A en 6B verzocht de gemeente in november 2016 om een bestemmingsplanwijziging. Het verzoek houdt in een splitsing van de hoofdwoning in 4 en 4A en bewoning van het vrijstaande bijgebouw met huisnummer 6B. In de periode tussen het verzoek en nu heeft een handhavingsprocedure gelopen. Volgens het Bestemmingsplan Soest Midden en Zuid is dubbele bewoning op de Stationsweg 4 en 4A niet toegestaan. Het gebruik van Stationsweg 6 als zelfstandige woning is ook niet toegestaan. Op 11 juli 2018 heeft de Raad van State geoordeeld dat de beslissing op het bezwaar en de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland in stand blijven. Dit betekent dat Stationsweg 4 en 4A niet meer gebruikt mogen worden als gesplitste woningen en dat Stationsweg 6 ook niet meer gebruikt mag worden als woning. Als gevolg van deze uitspraak kan het verzoek van november 2016 om een bestemmingsplanwijziging worden afgewezen. Omdat dit een bevoegdheid van de gemeenteraad is wordt de raad op 4 oktober 2018 voorgesteld geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een bestemmingsplanwijziging.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 21 december 2017 heeft de raad het Bestemmingsplan Soestdijkse Grachten voor de eerste keer behandeld. Hierin is voor een negental bedrijfswoningen een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen voor de bestaande gebruiker. Dit voorstel is toen aangehouden om een second opinion uit te kunnen voeren naar de planschade voor Industrieweg 4. Op basis van het second opinion heeft het college besloten de planschade te verhogen van € 7.500 naar € 20.000. Volgens het college zijn de eigenaren van het perceel Industrieweg 4 hiermee akkoord. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ontvangen. In de Nota van Zienswijzen wordt hier op gereageerd. Op 4 oktober 2018 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en het bestemmingsplan Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is geconstateerd dat renovatie van de prins Willem Alexanderschool noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat het gehele gebouw (exclusief de aanbouw) wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Hiervoor wordt de raad op 4 oktober 2018 gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 686.773 uit de reserve Integraal Accommodatiebeleid. Een deel van het totale krediet is via de Voorjaarsnota 2018 al aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...