Opiniërende Raadsbijeenkomst 28 juni 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het bestemmingsplan Heideweg 52 kent een lange aanloop. Sinds 2014 staat het gebouw leeg, het perceel heeft de bestemming “Maatschappelijk”. Er zijn verschillende plannen de revue gepasseerd. In april 2016 is er een principeverzoek ingediend en het college van B en W heeft op 17 september 2016 daarmee ingestemd. In het nu voorliggende plan worden in totaal 8 woningen gerealiseerd: 4 twee-onder-één kap en 4 vrijstaand. Voorafgaand aan de terinzagelegging is er op 24 oktober 2017 een informatieavond gehouden in het gemeentehuis. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ontvangen. In de Nota van Zienswijzen wordt daarop ingegaan. De Stichting Duurzaam Don Bosco wil op het perceel liever luxe appartementen realiseren. Op 5 juli 2018 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Heideweg 52 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het bestemmingsplan Soestdijk is op het perceel Spoorstraat 9 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het realiseren van vijf grondgebonden woningen. Vanwege het behoud van een monumentale boom is de verkeersontsluiting van één woning anders geworden. Daardoor kan door het college van B en W geen gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, maar is een bestemmingsplan procedure nodig. Tijdens de periode van terinzagelegging is één zienswijze ingediend (ProRail). Op 5 juli 2018 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Spoorstraat 9 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt een vrijstaande woning te realiseren op het perceel Beukenlaan 61. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Op 5 juli 2018 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het Bestemmingsplan Beukenlaan 61.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het jaar 2017 is afgesloten met een formeel rekening resultaat van € 393.000 positief. Rekening houdend met een te oormerken bedrag van € 291.000 resteert een reëel rekeningsaldo van € 102.000 positief, dat is 0,1% van de begroting. Bij de Najaarsnota 2017 werd een positief saldo voorzien van € 281.000. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de najaarsnota 2017 zijn: Beheer en exploitatie straatverlichting (Incidenteel € 337.000 voordelig) Bouwleges minus extra inzet personeel (Incidenteel € 181.000 voordelig) Nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer (Structureel € 106.000 nadelig) Vrijval voorziening afkoop onderhoud graven (Incidenteel € 158.000 voordelig) Saldo kostenplaatsen (Incidenteel € 291.000 nadelig) Stelpost onderuitputting (Incidenteel € 162.000 nadelig) De Jaarstukken 2017 zijn nog niet voorzien van de vereiste controleverklaring. Overeenkomstig de eerder vastgestelde planning zal deze vóór de raadsvergadering van 5 juli door de accountant worden afgeven. De inhoud van deze verklaring hangt vooral af van de eindverantwoording van de regio over het sociaal domein. Feitelijke / technische vragen over de Jaarstukken 2017 kunt u uiterlijk tot 17 juni 2018 per email aanleveren bij Rien van Vliet. De beantwoording van uw vragen kunt u tegemoet zien op donderdag 21 juni 2018, één week vóór de opiniërende behandeling. Onder feitelijke vragen behoren die vragen die gerelateerd zijn aan de jaarstukken zelf, dus geen “naar aanleiding van” vragen. Op 5 juli 2018 wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de Jaarstukken 2017 inclusief de deelvoorstellen: De kredieten af te sluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening; Een bedrag van € 291.450 te oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (Financiële hoofdlijnen) en deze gelden in 2018 ter beschikking te stellen; Het na resultaatbestemming resterende bedrag (voordelig € 102.000) toe te voegen aan de algemene reserve.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergadering van 30 november 2017 is ingestemd met: - het inzetten op versterking van de samenwerking in de regio van Soest vergelijkbaar met de samenwerking in de regio West-Brabant; - het instellen van het rapporteurschap verbonden partijen na de gemeenteraadsverkiezingen. In de Informatiebijeenkomst op 20 juni 2018 is de invulling van het rapporteurschap besproken. Naar aanleiding van die bijeenkomst is het de bedoeling dat de namen van de verschillende rapporteurs ingevuld kunnen worden. Op 5 juli 2018 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de werkwijze van de rapporteurs voor de verbonden partijen en de diverse raadsleden/fractie-assistenten te benoemen voor de verbonden partijen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de vorige raadsperiode is voor de gemeenteraad en voor het college van B en W een gedragscode vastgesteld en nog een gentle agreement voor de gemeenteraad. Dit gaat over de handhaving van de integriteit van de politiek in Soest. Op 17 mei 2018 is het onderwerp integriteit uitgebreid besproken. Uit deze bijeenkomst kwam het verzoek om het gentle agreement voortaan de “nobele overeenkomst te noemen”. Op 5 juli 2018 wordt de raad voorgesteld de gedragscodes en de nobele overeenkomst te herbevestigen. Bij de vergaderstukken treft u de in de vorige raadsperiode vastgestelde documenten. Bij de ondertekening op 5 juli ontvangt u de aangepaste stukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...