Opiniërende Raadsbijeenkomst 03 oktober 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Op het perceel van de Eikenlaan 5 in Soest is momenteel een taxibedrijf gevestigd. Het bedrijf is in februari 2018 failliet verklaard en zal niet op een andere locatie terugkomen. De huidige eigenaar van het perceel heeft de wens het bestaande pand te slopen ten behoeve van de bouw van een twee-onder-een-kap woning.

  De bouw van een twee-onder-een-kap woning op het perceel is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de betreffende woning juridisch-planologisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  De raad wordt op 10 oktober 2019 voorgesteld het Bestemmingsplan Eikenlaan 5 vast te stellen.
  laden...
 • Specifiek beleid voor horeca in het buitengebied ontbrak in de gemeente Soest, daarom is in oktober 2017 een startnotitie opgesteld om dit beleid te ontwikkelen.

  Via een participatieproces is het huidige ontwerp beleid opgesteld. Om per gebied te bepalen welke horeca mogelijk is, zijn 5 horecacategorieën voor het buitengebied gemaakt, te weten:
  - Lichte horeca/dagzaken
  - Kleinschalige eet- en drinkgelegenheid
  - Restaurants
  - Hotels
  - Zaalverhuur.

  Op de kaart van Soest is via de kleuren rood, oranje en groen aangegeven in welke gebieden nieuwe horeca toegestaan kan worden. Het ontwerpbeleid heeft 6 weken ter inzage gelegen waarop 10 reacties ontvangen zijn. In de Inspraaknota wordt er op de reacties gereageerd.

  De raad wordt op 10 oktober 2019 voorgesteld in te stemmen met de Inspraaknota en de (ambtshalve) wijzigingen en het Horecabeleid buitengebied 2019-2029 vast te stellen.
  laden...
 • De gemeente Soest werkt samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Leusden, Woudenberg, Eemnes en Bunschoten, provincie Utrecht, waterschap Eem en Vallei en STEDIN aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in de regio Amersfoort. Dit is een strategie voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en concrete plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen.

  Met de startnotitie wordt helderheid en commitment beoogd t.a.v. rollen, inhoud proces en organisatie van de RES. Met de vaststelling van deze notitie geven deelnemende partners aan verantwoordelijkheid te willen nemen voor het proces dat moet leiden tot de bepaling van regionale ambities en deze te vertalen in de regionale bijdrage in de landelijke opgave.

  De raad wordt op 10 oktober 2019 gevraagd de Startnotitie Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort vast te stellen.
  laden...
 • Het omgekeerd inzamelen is geëvalueerd. De doelstelling is om in 2020 nog maar 135 kg restafval op te halen. In Soest wordt er echter nog steeds 153 kg per huishouden opgehaald. De landelijke ambitie ligt nog hoger dan de Soester doelstelling. Daarom is verkend of het wenselijk is de ambitie van Soest te verhogen. In de startnotitie grondstoffenmanagement wordt ingegaan op waar Soest nu staat en zijn mogelijkheden en ontwikkelingen uiteengezet die in Nederland toegepast worden.

  De raad wordt op 10 oktober 2019 voorgesteld de startnotitie grondstoffenmanagement vast te stellen, het college opdracht te geven voor het verder uitwerken van scenario’s die recht doen aan een vermindering van restafval binnen Soest en om op basis van de scenario’s een voorstel aan de raad voor te leggen voor de invoering in relatie tot het gewenste ambitieniveau.
  laden...
 • Op 19 oktober 2019 verloopt de zendmachtiging voor de lokale omroep in Soest. Kandidaten die aanspraak willen maken op de nieuwe licentie voor de periode 2019-2024 konden dat kenbaar maken bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Van deze mogelijkheid is alleen gebruik gemaakt door Radio Soest die ook het huidige aanbod verzorgt.

  De gemeenteraad moet een advies uitbrengen aan het CvdM ten aanzien van de licentie voor de lokale omroep. Het besluit over het toekennen van de licentie ligt bij het CvdM. De raad wordt op 10 oktober 2019 voorgesteld het CvdM te adviseren Radio Soest aan te wijzen als lokale omroep voor de periode 2019-2024 via een concept raadsbrief die bij de vergaderstukken gevoegd is.

  Daarnaast wordt de raad voorgesteld de middelen die we van het Rijk krijgen voor de lokale omroep beschikbaar te stellen voor Radio Soest en om het budget vast te stellen volgens de VNG norm van €1,30 per woning.
  laden...
 • De actualisatie van de Algemene plaatselijke verordening Soest (APV) is onder meer ingegeven door het eind vorig jaar vastgestelde Beleidsplan voor evenementen “Veilige evenementen in een gastvrij Soest” en de beleidsregels ter uitvoering daarvan.

  Ook het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest en de Regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022, praktijkervaringen en de periodieke actualisering van de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) liggen aan deze actualisatie ten grondslag. Daarnaast is de actualisatie van de APV (mede) aanleiding om de Brandveiligheidsverordening 2010 in te trekken.

  Bij de raadsstukken wordt in een begeleidend schrijven ingegaan op de verschillende wijzigingen.

  De raad wordt op 10 oktober 2019 voorgesteld om de APV Soest 2019 vast te stellen en de Brandveiligheidsverordening 2010 in te trekken.
  laden...
 • In het Integraal Veiligheidsplan is de aanpak van illegale prostitutie en mensenhandel een lokaal speerpunt voor Soest. De regulering van prostitutie en de seksbranche waren uitsluitend verwerkt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De beleidsmatige vertaling hiervan werd gemist. Met de beleidsnota prostitutie en seksbranche, inclusief mensenhandelbeleid wordt hieraan invulling gegeven en wordt gefocust op:
  - De regulering van de vergunde seksbranche;
  - De aanpak van misstanden;
  - Het bieden van hulpverlening voor de sekswerker;
  - Het coördineren van het toezicht op de seksbranche.

  Vanaf 2020 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op vergunde seksbedrijven. Nu voert de politie dit uit. Dit prostitutiebeleid zorgt voor het kader om deze nieuwe taak uit te kunnen voeren.

  De raad wordt op 10 oktober 2019 voorgesteld het prostitutiebeleid, inclusief mensenhandelbeleid vast te stellen.
  laden...
 • De raad is op 29 augustus 2019 geïnformeerd dat burgemeester Metz een noodverordening getekend heeft zodat het waterschap een rioolleiding op het oefenterrein de Vlasakkers met spoed kan vervangen.

  Uit de nieuwe rekenmethode voor het bepalen van stikstofuitstoot is gebleken dat geen toestemming op grond van de Wet Natuurbescherming van de Provincie is vereist voor het vervangen van de persleiding op het oefenterrein de Vlasakkers. Hiermee is de noodzaak van een noodverordening komen te vervallen, waarmee de raad dus ook niets meer hoeft te bekrachtigen. De besluitvorming hierover op 10 oktober komt hiermee te vervallen.

  Het onderwerp blijft wel op de agenda staan zodat de raad de gelegenheid heeft hierover vragen te stellen.
  laden...
 • laden...
 • 12.

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  laden...