Opiniërende Raadsbijeenkomst 04 april 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Met de ‘partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied Koninginnelaan 114’ wordt beoogd de uitbreiding van een bestaande paardenbak te legaliseren. Hiervoor is een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. De provincie Utrecht heeft laten weten geen aanleiding te zien om opmerkingen te plaatsen in het kader van het provinciaal belang. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen zijn ingediend.

  Op 11 april 2019 wordt de raad voorgesteld het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk gebied, Koninginnelaan 114’ vast te stellen.
  laden...
 • De Nederlandse overheden hebben naar aanleiding van de Internationale Klimaattop in Parijs afgesproken dat op regionaal niveau energiestrategieën (RES) ontwikkeld worden om in 2030 tenminste 49% CO2 reductie te bereiken. De regio moet binnen 6 maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord, naar verwachting eind mei 2019, een (voorlopig) bod doen aan het Rijk op de taakstelling tot CO2 reductie.
  Soest neemt, via de regio Amersfoort, deel aan de RES. Door de projectgroep RES van Bureau Regio Amersfoort is een raadsvoorstel met kaders en randvoorwaarden aangeboden. De RES bestaat uit twee onderdelen: Warmtevoorziening en gebouwde omgeving.

  Een van de doelen van het RES is om te beschrijven welke strategie de regio hanteert om energiedoelstellingen te bepalen en de behalen. In het kader van de Strategische Agenda Regio Amersfoort is besloten dat energietransitie een van de speerpunten is. De opbrengsten uit de Dialooggroepen over dit onderwerp worden ingebracht in de RES. De Regio Amersfoort stelt voor om kaders en randvoorwaarden voor de aanpak van de regionale energiestrategie vast te stellen.

  Het college heeft in een brief aan de raad aangegeven het in deze fase te prematuur te vinden een voorschot te nemen op de ruimtelijke uitgangspunten van afzonderlijke gemeenten.

  Door de Agendacommissie (bestaande uit alle voorzitters van de gemeenteraadsfracties) is ingestemd met het voorstel van het college van B en W dit onderwerp alleen opiniërend te bespreken.
  laden...
 • De gemeenteraad stelt elke vier jaar de doelen vast die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft voor de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie. Het IVP is opgesteld samen met de veiligheidspartners. Basisteam BES bedient met haar politiecapaciteit vijf gemeenten: Baarn, Bunschoten, Eemnes, De Bilt en Soest.

  Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad te beslissen over de kaders (de prioriteiten en speerpunten). Als speerpunten worden voorgesteld: ondermijning, zorg en veiligheid, jeugdoverlast en –criminaliteit en high impact crimes. Als lokale prioriteiten zijn als speerpunten benoemd: illegale prostitutie en mensenhandel en radicalisering.

  Op 11 april 2019 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 hoofdstuk 1 t/m 7 en paragraaf 8.4.
  laden...
 • Mevrouw Van der Vijgh-Dhondt, raadslid voor de VVD, heeft aangegeven haar werkzaamheden voor de Auditcommissie te beëindigen. Een kandidaat voor de invulling van de vacature is gezocht uit de coalitiepartijen. Op 11 april 2019 wordt de raad voorgesteld om dhr. Adriani van D66 te benoemen als lid van de Auditcommissie.
  laden...
 • Als nutsbedrijven graafwerkzaamheden willen uitvoeren in de openbare ruimte omdat ze kabels of leidingen willen aanleggen of vernieuwen moeten ze daarvoor een vergunning aanvragen en straatwerkvergoeding betalen. De kosten en de baten zijn niet in evenwicht. De oorzaak is het lage tarief dat de gemeente Soest hanteert voor de vergunning van graafwerkzaamheden.

  De raad wordt op 11 april 2019 voorgesteld de legestarieven kabels en leidingen te verhogen en deze 100% kostendekkend te maken.
  laden...
 • In 2019 wordt gewerkt aan een visie voor het Dalweggebied. Daarnaast is het de bedoeling woningen te realiseren. Door het openen van een grondexploitatiecomplex kunnen kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt worden.

  De raad wordt op 11 april 2019 voorgesteld een grondexploitatiecomplex te openen voor de locatie Orlando, de locatie Molenstraat (werfterrein) en voor de locatie Dalweggebied.
  laden...
 • De bestedingsruimte om duurzaamheidsleningen te verstrekken is snel teruggelopen. Het college vraagt de raad op 11 april 2019 om € 550.000 beschikbaar te stellen voor aanvulling van het budget om duurzaamheidsleningen te kunnen verstrekken.
  laden...
 • 10

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  laden...