Opiniërende Raadsbijeenkomst 04 juli 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Doorgeschoven tot na het zomerreces.
  laden...
 • Dagelijks Leven (de initiatiefnemer) is voornemens op de locatie Molenstraat tussen nrs. 137 en 157 een kleinschalige woonvoorziening te realiseren voor circa 20 ouderen met geheugen problemen. Het bestemmingsplan Molenstraat tussen nrs. 137 en 157 beoogt dit mogelijk te maken. Het bestemmingplan gaat ook over de verplaatsing van een gedeelte van de volkstuinen.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 2 zienswijzen zijn ingediend. In de Nota van Zienswijzen wordt hierop gereageerd.

  De raad wordt op 11 juli 2019 voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en het bestemmingsplan Molenstraat tussen 137 en 157 vast te stellen.
  laden...
 • Het bestemmingsplan P.C. Hooftlaan naast nr. 8 beoogt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken op het onbebouwde perceel tussen de vrijstaande woning op het perceel P.C.Hooftlaan nr. 8 en de woning op het perceel P.C.Hooftlaan nr 12.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft er inzage gelegen waarop geen zienswijzen zijn ingediend.

  De raad wordt op 11 juli 2019 gevraagd het bestemmingsplan P.C. Hooftlaan naast nr. 8 vast te stellen.
  laden...
 • Met de Jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in 2018. Ten opzichte van de concept jaarstukken zijn de definitieve jaarstukken op grond van de accountantscontrole,
  op één wijziging na, geheel onveranderd gebleven. De wijziging is doorgevoerd in de bijlage inzake de SISA-verantwoordingen (zie regels behorende bij G2 en G3 op pagina 197 en 198) en betreft een wijziging in de presentatie zonder financieel effect.

  Volgens het Besluit begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) sluit deze jaarrekening – voor bestemming van de te oormerken gelden ad € 375.000 – met een voordelig saldo van € 538.000. Het reële saldo komt daarmee op € 163.000.

  Op 16 mei 2019 zijn de Jaarstukken 2018 al inhoudelijk behandeld, exclusief het sociaal domein. Tijdens deze opiniërende behandeling is er gelegenheid om in te gaan op de bestuurlijke vragen over:
  • Het sociaal domein;
  • De (gehele) accountantsrapportage
  • Eventuele aangebrachte wijzigingen in de jaarstukken over nu afgesloten onderdelen (dat is alles exclusief sociaal domein); dit is mogelijk als in de tussentijd blijkt dat – met de kennis bij definitief afsluiten jaarstukken – deze posten het beeld van de jaarstukken beïnvloeden;

  Feitelijke / technische vragen over bovenstaande onderdelen kunt u op de gebruikelijke wijze via het digitale vragenforum stellen.

  Op 11 juli 2019 wordt de raad gevraagd de jaarstukken 2018 (programmaverantwoording en jaarrekening) vast te stellen, inclusief de deelvoorstellen:
  a. De kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening;
  b. Een bedrag van € 375.000 oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 5.7 (Resultaatbestemming) en deze gelden in
  2019 ter beschikking stellen;
  c. Het na resultaatbestemming resterende bedrag (voordelig € 163.000) toevoegen aan de algemene reserve;
  d. Afsluiten van de bouwgrondexploitatie Staringlaan.
  laden...
 • In de Kadernota 2020 worden bouwstenen aangedragen om de gemeenteraad de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de beleidsrichting/-doelen en prioriteiten voor de programmabegroting (kaderstellende rol van de raad). Hierin worden voorstellen gedaan voor beleidsintensiveringen, het financieel meerjarenperspectief en de voorgestelde mix om tot een sluitende begroting te komen (50 % minder uitgaven, 50 % meer inkomsten). Daarnaast bevat de kadernota een voorstel om met ingang van de begroting 2020 te werken met een nieuwe programma-indeling, te weten de programma’s Bestuurlijke omgeving, Fysieke Leefomgeving en Sociale Leefomgeving. Ieder programma omvat vervolgens deelprogramma’s. Naast deze programma’s blijven de verplichte programma’s Algemene dekkingsmiddelen en Overhead bestaan.

  Bij de behandeling van de Kadernota 2020 kunnen de fracties in de raad hun reactie geven op de door het college aangegeven beleidsrichting 2020 en verder, accenten leggen en/of hun eigen speerpunten naar voren brengen. De uitkomst van deze raadsdiscussie over de beleidsdoelen en prioriteiten vormt voor het college de opdracht tot (verdere) uitwerking in de programmabegroting 2020-2023.

  De behandeling start met het stellen van bestuurlijke vragen aan het College van B&W (gehele document in één keer). Daarna volgt de knip, waarna de raad aan zet is. Per fractie wordt een beschouwing (achter het katheder) uitgesproken van maximaal vijf minuten. Hierin kunt u ingaan op de voorgestelde beleidsintensiveringen, het financieel meerjarenperspectief en de voorgestelde mix om tot een sluitende begroting te komen (50 % minder uitgaven, 50 % meer inkomsten).

  Na het uitspreken van de beschouwingen
  is er gelegenheid om met elkaar in debat
  te gaan over de onderwerpen die er naar
  de mening van de fracties toe doen. Dit
  kan de opmaat zijn voor de voorbereiding
  van moties en amendementen ten
  behoeve van de Besluitvormende
  Raadsvergadering op 11 juli 2019.

  Op 11 juli 2019 wordt de raad voorgesteld
  in te stemmen met:
  • De financiële uitgangspunten (zoals in hoofdstuk 3 verwoord).
  • Het procesvoorstel om te komen tot een sluitende begroting (in hoofdstuk 3.4 verwoord).
  • De nieuwe programma-indeling (zoals in programma 4 opgenomen).
  laden...
 • 6

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  laden...