Opiniërende Raadsbijeenkomst 12 december 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergadering van 4 oktober 2018 zijn er twee ombudsmannen benoemd. Een van hen, mevrouw Toxopeus, heeft aangegeven haar werkzaamheden per 1 oktober 2019 te beëindigen. Inmiddels heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden. Op 19 december 2019 wordt de raad voorgesteld om de heer I.A.W. Tilanus te benoemen als tweede gemeentelijk ombudsman.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissies van de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Baarn, Bunnik en Soest hebben gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar het functioneren en presteren van de RMN. De vraagstelling voor het onderzoek is “Wat vragen c.q. verlangen de gemeenten van RMN en maakt RMN deze verwachting waar”?

  De algemene bevindingen van het onderzoek zijn o.a. dat de RMN goed functioneert en presteert als het gaat om de uitvoerende taak die zij heeft op het gebied van inzameling en reiniging. Onder meer door achterlopende ambities van de gemeenten functioneert en presteert RMN op dit moment niet (voldoende) toekomstgericht.

  In de aanbiedingsbrief zijn meer algemene bevindingen en aanbevelingen geformuleerd. In de bestuurlijke reactie reageert het college van B en W op de aanbevelingen. De raad dient volgens de verordening op de Rekenkamercommissie de conclusies van het onderzoek vast te stellen.

  Bij deze bespreking heeft de raad de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen aan het college van B en W, met name over de bestuurlijke reactie van het college in relatie tot de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Daarna hebben de fracties de gelegenheid aan te geven hoe om te gaan met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

  Op basis van deze bespreking zal de griffie een raadsvoorstel voor de raad voorbereiden. De raad dient, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van de rapportage vast te stellen. De besluitvorming over de rapportage van de Rekenkamercommissie is voorzien op 19 december 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie Soest telt vijf externe leden. Eind van dit jaar zijn er twee leden die hun maximale benoemingstermijn hebben bereikt. Een derde lid heeft een zittingsduur van drie jaar vervuld en heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De overige twee leden de heer Mellema en mevrouw Satijn hebben aangegeven graag herbenoemd te worden. Daarnaast heeft mevrouw Satijn aangegeven dat zij graag voorzitter van de Rekenkamercommissie wil worden.

  Na de zomer is gestart met de werving van drie nieuwe leden. Namens de raad waren hierbij betrokken Marcel Adriani en Bert Groothuis.

  Op 19 december 2019 wordt de raad voorgesteld de heer dr. H.A. Binnema, mevrouw mr. J.G. Calmeyer Meijburg-van Reekum MPM en mevrouw drs. B.R. van Henten-Meijer te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie Soest per 1 januari 2020. Daarnaast wordt de raad voorgesteld mevrouw drs. J.A. Satijn MPM te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie Soest en de heer drs. L.J. Mellema te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie Soest per 1 januari 2020.
  vergroten verkleinen laden...
 • Stichting Meerkring is het openbare schoolbestuur van de school voor speciaal onderwijs Kolibrie in Soest. De Wet op de Expertisecentra (voor het speciaal onderwijs) schrijft voor dat alle gemeenten waar scholen gevestigd zijn, opgenomen dienen te worden als deelnemer in statuten van de stichting. Stichting Meerkring heeft aan de gemeente Soest gevraagd om deelnemer te worden en de te wijzigen statuten goed te keuren.

  Op 19 december 2019 wordt de raad gevraagd de gewijzigde statuten van Stichting Meerkring vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg geven gezamenlijk invulling aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en hebben hiervoor het regionaal werkvoorzieningsschap regio Amersfoort opgericht. Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in werking (Wnra). Hierdoor “verhuizen ambtenaren van het ambtenarenrecht naar het private arbeidsrecht”. Door de oprichting van een werkgeversvereniging (WSGO) door de VNG kunnen aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de Cao Gemeenten. Hiervoor moet de gemeenschappelijke regeling van de RWA gewijzigd worden.

  Daarnaast wordt deze aanpassing van de GR aangegrepen om ook iets te regelen over de betaling van de gemeentelijke bijdragen van de deelnemers. Het voorstel is om dat te doen in 12 maandelijkse termijnen in plaats van na vaststelling van de jaarrekening in het jaar daarna.

  Het is de bevoegdheid van het college van B en W om een gemeenschappelijke regeling te wijzigen, maar dat mag pas na toestemming van de gemeenteraad. Deze toestemming kan slechts onthouden worden als het gevraagde in strijd is met het algemeen belang.

  De raad wordt op 19 december 2019 gevraagd toestemming te verlenen aan het college van B en W om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling (GR) samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest (BBS) opgericht. Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. BBS is overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet en de medewerkers zijn daarom ambtenaren. Dit betekent dat voor de medewerkers van BBS het ‘normale’ private arbeidsrecht gaat gelden.

  Om een juridisch solide basis te maken voor de arbeidsvoorwaarden binnen gemeenschappelijke regelingen richt de VNG een nieuwe werkgeversvereniging op voor samenwerkende gemeentelijke organisaties: de WSGO. Deelname aan de WSGO is volgens de GR BBS een bevoegdheid van het bestuur, maar moet voor een zienswijze aan de raden van de BBS gemeenten voorgelegd worden.

  De GR van BBS moet vanwege de Wnra ook tekstueel aangepast worden. Om de GR BBS te kunnen wijzigen is een daartoe strekkend besluit nodig van de colleges van alle drie de gemeenten. Voordat de colleges kunnen overgaan tot wijziging hebben zij toestemming van hun raad nodig.

  De raad wordt op 19 december 2019 gevraagd toestemming te verlenen aan het college van B en W om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen en om geen zienswijze in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2017 won ICAN, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons de Nobelprijs voor de Vrede. Het ICAN voert campagne om steden en gemeentes hun steun uit te laten spreken voor het VN-kernwapenverdrag. Ze hebben daarvoor het Cities Appeal opgesteld, waarmee nationale overheden worden opgeroepen het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren.

  De letterlijke tekst van het Cities Appeal luidt als volgt:
  “Onze stad/gemeente heeft grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd. We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven in een wereld zonder deze dreiging. Ieder gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen hebben voor zowel mensen als het milieu. Daarom verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen en roepen we onze regering op dit verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren.”

  DSN verzoekt de raad op 19 december 2019 in te stemmen met het initiatiefvoorstel en om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om:
  1. namens Soest als eerste gemeente van Nederland het ICAN Cities Appeal te ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen het VN-Kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren;
  2. de minister van Buitenlandse Zaken te informeren dat Soest het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend.
  vergroten verkleinen laden...
 • 10.

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...