Opiniërende Raadsbijeenkomst 16 mei 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • De afgelopen periode zijn verschillende oplossingen bekeken voor de uitdagingen aan de Bosstraat en omgeving. Een extern bureau is gevraagd om oplossingsvarianten in beeld te brengen. Voorgesteld wordt om van het huidige trainingsveld van vv SEC een zandhockeyveld te maken en van het natuur hoofdveld van vv SEC een kunstgrasveld te maken. Om de verkeers- en parkeerproblematiek te verminderen wordt ingezet op twee centrale parkeerplaatsen; te weten een bij SO Soest en een bij AV Pijnenburg. Hiertoe dient veld 5 bij SO Soest opgeschoven te worden. Veld 2 van SO Soest is aan renovatie toe daarom wordt voorgesteld om dit veld te vervangen voor een wetraveld. Daarnaast wordt voorgesteld om te investeren in de verouderde kleedkamers van vv SEC (renovatie) en het kleed-/clubgebouw van vv Hees (nieuwbouw). Belangrijk onderdeel van dit voorkeursmodel is de inzet op flexibel gebruik van de sportvelden aan de Bosstraat en omgeving. De investeringskosten bij dit voorkeursmodel bedragen € 4.753.000. De hierbij behorende kapitaallasten van € 227.000 zijn reeds ingebed in de meerjarenbegroting 2019-2022.

  De raad wordt op 22 mei 2019 gevraagd in te stemmen met het opgestelde voorkeursmodel en dit verder uit te werken c.q. uit te voeren. Ook wordt voorgesteld om de eigen bijdrage regeling niet van toepassing te verklaren op de transformatie van het hoofdveld van vv SEC en om akkoord te gaan met de gewijzigde invulling van het krediet.
  laden...
 • De Kolibrie van Stichting Meerkring is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen van 8 tot 12 jaar. Op dit moment telt de Kolibrie 24 leerlingen. Momenteel huist de Kolibrie in bij de Lasenberg aan de Schrikslaan.
  Daarnaast komen op de woonlocatie Groot Emmaus na de zomervakantie 2019 (direct achter de Lasenberg) extra kinderen te wonen die ook naar school moeten. Deze nieuwe kinderen zijn aangewezen op het onderwijs van de Kolibrie. Dit betekent dat de Kolibrie moet uitbreiden naar 42 leerlingen.

  Direct achter de huidige Kolibrie is een kantoorgebouw beschikbaar dat kan worden omgebouwd tot school. Omdat de kinderen al tijdens de zomervakantie op Groot Emmaus komen wonen, wordt deze aanvraag apart aan de gemeenteraad aangeboden (een zogenaamde spoedaanvraag). Deze aanvraag was niet voorzien in het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2017. Met een positief raadsbesluit eind mei kan de verbouwing van het kantoorgebouw starten waardoor de school op tijd (na de zomervakantie) klaar is voor het opvangen van de nieuwe leerlingen.

  De raad wordt op 22 mei 2019 gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 574.880 aan Stichting Meerkring voor de herhuisvesting en uitbreiding van de Kolibrie. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de bijbehorende jaarlijkse kapitaalslasten van € 42.000, ten laste van de Reserve Integraal Accommodatiebeleid.
  laden...
 • De Soester Zakenkring spant zich in om een ondernemersfonds te realiseren. Het instellen van een ondernemersfonds gaat gepaard met een verhoging van de tarieven van de ozb voor niet-woningen. Verder onderzoek is nodig om te onderzoeken hoe groot het draagvlak is voor het instrument ondernemersfonds en wat de effecten zijn voor onder andere maatschappelijke organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. De kosten van dit haalbaarheidsonderzoek bedragen incidenteel € 20.000. In de begroting is geen dekking opgenomen voor dit onderzoek. De raad wordt op 22 mei 2019 voorgesteld de kosten te dekken uit het begrotingssaldo. Als het fonds gerealiseerd wordt dat komt er in 2020 een incidenteel voordeel door € 20.000 op het fonds te korten als dekking voor de gemaakte kosten in 2019.
  laden...
 • Voor het opsporen en ruimen van ongesprongen conventionele explosieven vergoedt het Rijk 70% van de gemaakte kosten. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dient de gemeenteraad een overzicht van de gemaakte kosten en de besteding daaraan vast te stellen.

  De gemeenteraad wordt op 22 mei 2019 voorgesteld de gemaakte kosten in de periode 2015-2018 voor de opsporing en ruiming van ongesprongen conventionele explosieven vast te stellen op € 123.218,22 (excl. BTW), waarvan € 111.748,22 gemaakt door de gemeente Soest en € 11.470 door drinkwaterbedrijf Vitens.
  laden...
 • Met de door het college van B en W voorlopig vastgestelde jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in 2018. De Jaarstukken 2018 die nu voorliggen zijn exclusief de controle op het sociaal domein en kunnen daarom nog niet definitief vastgesteld worden. Tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering op 11 juli 2019 is de definitieve vaststelling van de Jaarstukken 2018 voorzien.

  Volgens het Besluit begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) sluit deze jaarrekening – voor bestemming van de te oormerken gelden ad € 375.000 – met een voordelig saldo van € 538.000. Het reële saldo komt daarmee op € 163.000. Bij de najaarsnota 2018 werd nog een positief saldo voorzien van € 220.000.

  Feitelijke / technische vragen over de Jaarstukken 2018 kunt u stellen op 6 mei 2019 tijdens de informatiebijeenkomst over de Jaarstukken 2018 (aanvang 19.30 uur). Aanvullende feitelijke vragen kunt u uiterlijk tot 12.00 uur op 8 mei 2019 per email aanleveren bij Rien van Vliet. Onder feitelijke vragen worden vragen verstaan die gerelateerd zijn aan de jaarstukken zelf, dus geen “naar aanleiding van” vragen.
  De beantwoording van de resterende technische vragen door het college van B en W kunt u tegemoet zien op 13 mei 2019.

  Nadere informatie over het rapport van de accountant volgt.

  Op 22 mei 2019 wordt de raad gevraagd in te stemmen met:
  - De jaarstukken 2018 (programmaverantwoording en jaarrekening), inclusief de deelvoorstellen:
  a. De kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening;
  b. Een bedrag van € 375.000 oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 5.7 (Resultaatbestemming) en deze gelden in 2019 ter beschikking stellen;
  c. Het na resultaatbestemming resterende bedrag (voordelig € 163.000) toevoegen aan de algemene reserve;
  d. Afsluiten van de bouwgrondexploitatie Staringlaan.
  laden...
 • 8.

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  laden...