Opiniërende Raadsbijeenkomst 31 oktober 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Met de Kadernota 2020 heeft de raad de richting en de financiële uitgangspunten meegegeven voor het opstellen van de begroting 2020. In deze begroting is een eerste stap gezet in het proces tot vernieuwing van de P&C-documenten. Zo is het aantal inhoudelijke programma’s teruggebracht van negen tot drie en zijn de risico’s gecentraliseerd in de risicoparagraaf opgenomen. Uit de meicirculaire blijkt dat het geprognosticeerde tekort in 2020 circa € 2,8 miljoen is wat daalt in 2023 tot € 1,2 miljoen (tekort).

  De Opiniërende bespreking van de begroting 2020 vindt als volgt plaats:

  - Gestart wordt met een bijdrage per fractie van max. vijf minuten. Iedere fractie heeft de gelegenheid zijn beschouwing te geven op de voorliggende begroting. Tevens dienen in deze bijdrage de politiek/bestuurlijke vragen aan het college van B en W gesteld te worden.
  - Na de bijdrage van de twaalf fracties is er een schorsing om het college van B en W gelegenheid te geven een reactie te formuleren. Er zal door hen alleen gereageerd worden op politiek/bestuurlijke vragen, andere vragen worden schriftelijk beantwoord.
  - Na de schorsing reageert het college – per collegelid – op de gestelde politieke/bestuurlijke vragen.
  - Daarna is de tweede termijn van de raad. Hierin is er gelegenheid voor reactie op de bijdragen van het college en op de bijdragen van elkaar. Voor zover dan al bij fracties bekend worden moties en/of amendementen alvast aangekondigd.

  Deze behandelwijze van de begroting betekent geen behandeling per programma.

  Op 7 november 2019 wordt de raad gevraagd de begroting 2020, inclusief de meerjarenraming 2021-2023 en het investeringsoverzicht 2020 vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd de diverse belastingverordeningen vast te stellen.
  laden...
 • laden...