Opiniërende Raadsbijeenkomst 02 juli 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Met het bestemmingsplan voor het perceel Wieksloterweg Westzijde 37 wordt de omzetting van twee bedrijfswoningen naar twee burgerwoningen mogelijk gemaakt. Tevens wordt het gebruik van het tuincentrum als brocanterie toegestaan onder een persoonlijk gebruiksovergangsrecht. Aan de bouw van de nieuwe woningen is de plicht gekoppeld dat eerst alle bestaande bebouwing op het betreffende perceel wordt gesloopt.

  Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. Daarnaast heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aangegeven van mening te zijn dat het landschappelijke inpassingsplan er goed uit ziet, maar vindt het tegelijk ook een universeel toepasbaar ontwerp. Verder vindt de commissie het goed dat is bepaald dat de nieuwe woningen pas in gebruik genomen mogen worden na sloop van de opstallen. Een reactie van de Provincie heeft geleid tot twee aanpassingen in het bestemmingsplan.

  Op 9 juli 2020 wordt de raad gevraagd het Bestemmingsplan Wieksloterweg Westzijde 37 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het gebouw van de school Postiljon (1959) is dusdanig functioneel en technisch verouderd dat het in aanmerking komt voor vervangende nieuwbouw. De gemeente heeft zorgplicht voor voldoende en passende onderwijshuisvesting en stelt daarvoor middelen beschikbaar. Op 6 februari 2020 heeft de raad besloten om een voorkeur uit te spreken voor nieuwbouw van de Postiljon, op een andere locatie en om de kosten voor het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de Postiljon van €100.000 incl. BTW te dekken uit de Reserve Integraal Accommodatiebeleid.

  Om vervangende nieuwbouw in Soesterberg Noord mogelijk te maken is het noodzakelijk nu de volgende stap te zetten en een locatie te verwerven. In het raadsvoorstel zijn alleen de onderwerpen opgenomen die in het openbaar besproken kunnen worden. Dat in verband met de lopende onderhandelingen. Deze kans komt nu voorbij en dient afgerond te worden voor 1 augustus. Aangezien de laatste gemeenteraad voor het zomerreces van 2020 is gepland op 9 juli, is dit onderwerp nu voorgesteld voor behandeling om zo tijdig een strategische aankoop af te kunnen ronden.

  De gemeenteraad wordt op 9 juli 2020 gevraagd om het college te mandateren voor de aankoop van de locatie op Soesterberg Noord voor de nieuwbouw van de Postiljonschool, tegen een geheim maximaal aankoopbedrag (zie hiervoor uw vergaderstukken). Daarnaast wordt de raad gevraagd de door het college van B en W opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Behandeling P&C documenten:

   

  Vanwege een gelijktijdige agendering van de drie financiële documenten tijdens deze vergadering start de bespreking met:

  Een bijdrage per fractie waarin er duiding wordt gegeven op de documenten als u ze in samenhang beschouwt.

  Vervolgens worden de documenten afzonderlijk, zoals gebruikelijk behandeld (met gelegenheid voor het stellen van bestuurlijke vragen aan het college van B en W en het voeren van het debat over het betreffende onderwerp).

   De onderlinge gedachtewisseling na de knip verloopt vanuit de controlerende rol bij de jaarstukken naar een vorm van kaderstelling bij de kaderbrief. Daarom wordt u zeker bij de kaderbrief  uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen/het debat aan te gaan. Wat zijn uw prioriteiten als fractie ? Wilt u daarin svp uw mening meenemen over de geprioriteerde onderwerpen in hoofdstuk 3 van de kaderbrief.

  vergroten verkleinen laden...
 • Met de Jaarstukken 2019 legt het college van B en W verantwoording af over de realisatie van de beleidsdoelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2019 en de hieraan gerelateerde budgetten. De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 1.526.000, waarvan € 318.000 voorgesteld wordt te oormerken. Hiermee komt het saldo op € 1.208.000 negatief. Bij de Najaarsnota werd nog een tekort van € 1.869.000 voorzien.

  Op 9 juli 2020 wordt de raad onder andere voorgesteld de Algemene Reserve in te zetten voor de dekking van dit resultaat. Daarnaast wordt voorgesteld de Algemene Reserve op te schonen. Het raadsvoorstel is nog niet beschikbaar, evenals de accountantsverklaring en -rapportage. Zodra dit beschikbaar is wordt de raad hierover geïnformeerd en wordt dit bij de vergaderstukken geplaatst.

  vergroten verkleinen laden...
 • Met de Voorjaarsnota 2020 geeft het college van B en W inzicht over de uitvoering van de begroting 2020. Door de Coronacrisis en onzekerheden over de omvang van het Gemeentefonds kiest het college van B en W ervoor om een pas op de plaats te maken als het gaat om het nemen van beslissingen die een grote impact op de begroting impliceren. Een aantal onderwerpen die voor dit jaar op de planning staan worden doorgeschoven naar 2021. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het actualiseren van het grondbeleid, de visieontwikkeling voor het huis van de samenleving, de ontwikkeling van scenario’s voor het zwembad, het opstellen van een notitie met uitgangspunten voor bovenlokale evenementen en om het bedenken van acties om samen met inwoners en bedrijven Soest en Soesterberg te vergroenen.

  Het actuele financiële beeld wordt ook bepaald door de prognoses rond het sociaal domein: de uitgaven stijgen dermate sterk dat de verwachting is dat de reserve sociaal domein dit jaar al uitgeput zal zijn.

  Daarnaast is in de Voorjaarsnota een voorstel opgenomen om de organisatie met een tijdelijk budget te faciliteren en is de meicirculaire verwerkt. Deze Voorjaarsnota geeft daarmee input voor het opstellen van de begroting 2021.

  Op 9 juli 2020 wordt de raad voorgesteld in te stemmen met:

  - De financiële wijzigingsvoorstellen voor € 1.739.000 incl. benoemd dekkingsvoorstel (opgenomen hoofdstuk 2 (tabel zie kolom drie O);

  - De overige voorstellen voor € 389.000 (opgenomen hoofdstuk 2 tabel zie kolom overig);

  - De financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten (hoofdstuk 3 overzicht diverse begrotingsmutaties);

  - De financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard (zie hoofdstuk 3 overzicht diverse begrotingsmutaties);

  - De twee kredietaanvragen van 127.000 en 145.000 (zie hoofdstuk 3 programma 1.1 voor bestuurlijke ontwikkeling en programma 3.3 kantplanken kunstgrasveld).

  vergroten verkleinen laden...
 • Met de Kaderbrief 2021 geeft het college van B en W eerst inzicht in de financiële positie en de onzekere verwachtingen voor de komende jaren. Onder andere is te zien dat de Algemene Reserve zakt onder het afgesproken minimumniveau. Gelet op de sombere prognose voor het lopende jaar en de onzekere verwachtingen voor de komende jaren stelt het college vast bij bestaande kaders aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om het financieel meerjarenperspectief ook op langere termijn gezond te houden.

  Daarnaast zijn in de Kaderbrief 2021 een aantal geprioriteerde onderwerpen geschetst, zoals, Organisatie, Soesterberg, Energietransitie en Sociaal Domein (zie voor een volledig overzicht en de toelichting de Kaderbrief 2021). Bij deze onderwerpen is nog geen concreet begrotingsvoorstel gedaan. De komende maanden zullen gebruikt worden voor het maken van nadere afwegingen.

  Op 9 juli 2020 wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de financiële uitgangspunten, zoals verwoord in paragraaf 2.1 van de kaderbrief 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 • 8.

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...