Opiniërende Raadsbijeenkomst 04 juni 2020 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Vergaderwijze:

  Het gaat hierbij om 3 video-vergaderingen via Zoom. In de raadzaal zijn aanwezig de burgemeester – als voorzitter – en de griffier. Eventuele insprekers zijn welkom in de raadzaal. De fracties worden gevraagd per onderwerp de naam van de woordvoerder door te geven aan de griffie. De griffie ontvangt uw reactie graag uiterlijk 2 juni 2020. De woordvoerders ontvangen een vergaderlink vanuit Zoom. De bijeenkomst wordt live gestreamd via youtube.

  Insprekers wordt gevraagd zich vooraf aan te melden bij de griffier via r.vanvliet@soest.nl. Digitaal inspreken is mogelijk of u kunt naar de raadzaal toe komen.

  Via deze link komt u op het youtubekanaal van de gemeenteraad van Soest. Hier zal de vergadering te zijner tijd uitgezonden worden:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLtf3hRWJOsSUi3f6bysjQbojka7LJTSgZ

   

  laden...
 • laden...
 • De Rekenkamercommissie heeft een (opvolgings)onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen openbare ruimte. De hoofdvraag van het onderzoek is: “In hoeverre heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Betrokken burgers’? En hoe doeltreffend is de werkwijze van de gemeente anno 2019 als het gaat om de afhandeling van klachten, bezwaarschriften, beroepschriften en meldingen openbare ruimte?”.

  In de aanbiedingsbrief zijn de bevindingen en aanbevelingen aan het college en aan de gemeenteraad geformuleerd. In de bestuurlijke reactie reageert het college van B en W op de aanbevelingen, vervolgens reageert de Rekenkamercommissie daar weer op in het nawoord.  

  Bij deze bespreking heeft de raad de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen aan het college van B en W, met name over de bestuurlijke reactie van het college in relatie tot de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Daarna hebben de fracties de gelegenheid aan te geven hoe om te gaan met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

  Op basis van deze bespreking zal de griffie een raadsvoorstel voor de raad voorbereiden. De raad dient, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van de rapportage vast te stellen. De besluitvorming over de rapportage van de Rekenkamercommissie is voorzien op 11 juni 2020.

  laden...
 •  

   

  laden...
 • Het bestemmingsplan Veenzoom 6 gaat over de ontwikkeling van een extra woning op het perceel Veenzoom 6, de aanleg van natuur, de aanleg van een recreatief klompenpad, het vrijspelen van een van de twee agrarische percelen en de uitvoering van een landschappelijk inpassingsplan in het Soesterveen. Het plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Voor het perceel in kwestie geldt dat het ligt buiten de rode contour zoals deze geldt op grond van de PRV. Voor deze locatie geldt dat het is gelegen in de zone die door de provincie is aangewezen als “Kernrandzone”. Het plan voldoet aan de voorwaarden uit de PRV. De provincie heeft laten weten te kunnen instemmen met de voorgestelde ontwikkeling.

  Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 16 zienswijzen ingediend zijn. In de Nota van Zienswijzen wordt hierop gereageerd. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven het bestemmingsplan aan te passen.

  Tijdens deze bijeenkomst is er maximaal 1 uur beschikbaar voor het spreekrecht.

  Op 11 juni 2020 wordt de raad voorgesteld de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Veenzoom 6 vast te stellen.

  laden...
 • 6.

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  laden...