Opiniërende Raadsbijeenkomst 08 juni 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Vergaderwijze:

  Het gaat hier om een video-vergadering via Zoom. In de raadzaal zijn aanwezig de burgemeester – als voorzitter – en de griffier. De fracties worden gevraagd de naam van de woordvoerder door te geven aan de griffie. De griffie ontvangt uw reactie graag uiterlijk 7 juni 2020. De woordvoerders ontvangen een vergaderlink vanuit Zoom. De bijeenkomst wordt live gestreamd via youtube.

  Via deze link komt u op het youtubekanaal van de gemeenteraad van Soest. Hier zal de vergadering te zijner tijd uitgezonden worden:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLtf3hRWJOsSUi3f6bysjQbojka7LJTSgZ

   

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 17 april 2019 heeft de Raad van State het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Oude Tempel vernietigd. Dit heeft betrekking op de volgende punten:

  - de planologische bescherming van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden,

  - de prognose van de verkeersintensiteiten en

  - het akoestisch onderzoek naar aanleiding van de verkeersintensiteiten.

  Voor het gebied Oude Tempel is het bestemmingsplan Oude Tempel nu op onderdelen vernieuwd. Voor de bescherming van de landschappelijk en cultuurhistorische waarden is de plantoelichting, planregels en verbeelding aangepast. Door een extern bureau is op basis van verkeers-modelberekeningen een verkeersprognose opgesteld met uitgebreide onderbouwing. Met deze verkeersprognose is door een ander extern bureau een nieuwe akoestische berekening gedaan. Daarnaast is onderzocht of er een nieuw onderzoek gedaan moet worden naar de stikstofuitstoot en hoe daarmee om te gaan gezien de huidige landelijke discussie rondom stikstofproblematiek. Bij de Raad van State is dit in de vorige behandeling van het bestemmingsplan Oude Tempel niet ter sprake gekomen.

  Door het beperkt houden van de wijzigingen ten opzichte van het vernietigde bestemmingsplan kan middels een verkorte procedure dit nieuwe bestemmingsplan rechtstreeks aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijken geen significante wijzigingen of problemen te ontstaan. Indieners die eerder beroep hadden ingediend kunnen weer beroep indienen tegen het bestemmingsplan. De indieners kunnen geen nieuwe gronden naar voren brengen die ook niet tegen het oorspronkelijke besluit naar voren hadden kunnen worden gebracht.

  Het vernieuwde, globale bestemmingsplan, is de planologische basis voor verdere ontwikkeling van Oude Tempel als toekomstige natuur inclusieve woonwijk voor Soesterberg en past binnen de bestuurlijke kaders zoals die zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

  Op 3 juni 2020 is de inspreekavond over dit onderwerp geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben de fracties de gelegenheid bestuurlijke vragen aan het college van B en W te stellen en om met elkaar in debat te gaan.

  Op 11 juni 2020 wordt de raad voorgesteld de Nota van Wijzigingen en het Bestemmingsplan Oude Tempel vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • 3

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...