Opiniërende Raadsbijeenkomst 10 december 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Soest staat volgens het college van B en W voor een aantal uitdagingen. Woningbouw realiseren binnen de rode contouren, het bouwen van een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Eng en een goede bestemming vinden voor het aangekochte politiebureau zijn de meest urgente. Een andere uitdaging is de veranderende rol van de gemeentelijke organisatie. In de toekomst wordt steeds meer digitaal geregeld. Deze omstandigheden geven aanleiding na te denken over de (toekomstige) functionele ruimtelijke en programmatische inrichting en invulling van het gebied Dalweg.

  De Gebiedsvisie Dalweg legt de ambitie en potentie van het gebied vast. Het stuk is nadrukkelijk nog geen ontwikkelplan of ontwerp waarin de capaciteit, volume en programma worden vastgesteld.

  Bij deze visie is tevens een grondexploitatie opgesteld. Gedurende de looptijd van de grondexploitatie kan de  gemeenteraad andere keuzes maken met betrekking tot bijvoorbeeld het programma, capaciteit of volume. De vaststelling van de grondexploitatie is nodig om de volgende stappen te kunnen zetten.

  De raad wordt op 17 december 2020 voorgesteld de Gebiedsvisie Dalweg en de bijbehorende grondexploitatie vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om het geprognosticeerde tekort van ca. € 0,6 miljoen ten laste te brengen van de reserve investeringsfonds.

  Na vaststelling van de gebiedsvisie Dalweg is de eerste prioriteit de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Beukendal-Politiebureau. De herontwikkeling van het huidige gemeentehuis is niet opgenomen in de grondexploitatie dat met de visie ter besluitvorming voor ligt aan de Raad. Over het Huis van de Samenleving volgt een apart plan en aparte besluitvorming.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestemmingsplan Lange Brinkweg 69 betreft de realisatie van 10 nieuwe woningen aan de Lange Brinkweg 69. Op het betreffende perceel bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf. Het perceel valt in twee bestemmingsplannen: ‘Soest Midden en Zuid’, en ‘Landelijk gebied’. Het hele perceel heeft de bestemming ‘Agrarisch’. De voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt en de bestaande bedrijfswoning aan de zijde van de Lange Brinkweg wordt gewijzigd in een burgerwoning. De overige gronden worden bestemd als agrarische gebiedsbestemming. De woningen vallen binnen de rode contour, in het bestemmingsplan ‘Soest Midden en Zuid’. Het stuk grond buiten de rode contour (landelijk gebied) blijft onbebouwd en de bestemming ‘Agrarisch’ blijft gehandhaafd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 1 zienswijze ontvangen is. Deze zienswijze leidt niet tot het aanpassen van het bestemmingsplan.

  De raad wordt op 17 december 2020 gevraagd het Bestemmingsplan Lange Brinkweg 69 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 15 mei 2012 heeft de raad het bestemmingsplan ‘De Eng’ vastgesteld. Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan valt het perceel Veldweg 2B. Op dit perceel is een aannemersbedrijf gevestigd. In het bestemmingsplan ‘De Eng’ heeft dit perceel de bestemming ‘Bedrijf’ gekregen.

  De bewoner van Stationsweg 18 heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Deze heeft het bezwaar gegrond verklaard heeft en het vaststellingsbesluit vernietigd voor wat betreft het plandeel ‘bedrijf’ ten aanzien van Veldweg 2B. Dit omdat de bedrijfsactiviteiten op grond van het plan niet zijn beperkt tot de gronden met de bedrijfsbebouwing, terwijl de gemeenteraad dit wel had beoogd. Gevolg is dat er voor de Veldweg 2B geen actueel juridisch-planologisch kader is. Dat is niet wenselijk omdat er de afgelopen jaren diverse handhavingsverzoeken gedaan zijn.

  Het Bestemmingsplan Veldweg 2B repareert de ontstane situatie. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, waarop 1 zienswijze ontvangen is. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan, maar wel tot een aanscherping van de regels.

  Op 17 december 2020 wordt de raad gevraagd het Bestemmingsplan Veldweg 2B vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 11 juni 2020 heeft u het bestemmingsplan ‘Oude Tempel’ gewijzigd vastgesteld. Aan de raad is een analoog bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden. Na vaststelling volgt de digitalisering van het bestemmingsplan zodat het digitaal gepubliceerd kan worden. Bij het digitaliseringsproces is gebleken dat enkele aanduidingen die in de regels en de verbeelding van het analoog vastgestelde bestemmingsplan zijn opgenomen, niet in het digitale systeem verwerkt konden worden.

  De raad wordt op 17 december 2020 gevraagd het bestemmingsplan Oude Tempel technisch aan te passen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar het beleid dat de gemeente voert om jongerenoverlast terug te dringen.

  In de aanbiedingsbrief en het rapport zijn de conclusies en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie opgenomen. In de bestuurlijke reactie reageert het college van B en W op de aanbevelingen. De raad dient volgens de verordening op de Rekenkamercommissie de conclusies van het onderzoek vast te stellen.

  Bij deze bespreking heeft de raad de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen aan het college van B en W, met name over de bestuurlijke reactie van het college in relatie tot de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Daarna hebben de fracties de gelegenheid aan te geven hoe om te gaan met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

  Op basis van deze bespreking zal de griffie een raadsvoorstel voor de raad voorbereiden. De raad dient, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van de rapportage vast te stellen. De besluitvorming over de rapportage van de Rekenkamercommissie is voorzien op 17 december 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de Grondstoffenaanpak 2021-2023 zijn de doelstellingen voor de periode tot en met 2023 vastgelegd en zijn de bijbehorende instrumenten uiteengezet. Soest sluit zich aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 economisch volledig circulair te zijn. De landelijke richtlijn te komen tot nog slechts 30 kilo restafval in 2025 lijkt te ambitieus. De vraag is wat een haalbare route is om in 2050 circulair te zijn en welke doelstellingen en ambities in de tussenperiode passen. De ambitie is maximaal 135 kg restafval (inclusief grof rest) per inwoner in 2023 te halen als eerste stap.

  De aanpak wordt gekenmerkt door twee fases. De eerste fase loopt tot en met 2023. In deze periode ligt de nadruk op het voorkomen van afval (preventie). Dit wordt o.a. gedaan door een pilot Circulair Ambachtscentrum uit te werken en door het invoeren van een ja/ja sticker om de productie van (onnodig) reclamedrukwerk tegen te gaan en papierafval te voorkomen. Ook zal in deze fase de afronding van Omgekeerd Inzamelen plaats gaan vinden. In 2023 zal een evaluatie plaatsvinden welke ingaat op de tot dan toe uitgevoerde maatregelen in Fase 1. Na de evaluatie zal teruggekomen worden op de mogelijkheid van nascheiding van PMD uit het restafval en de invoering van een diftarsysteem op restafval.

  De raad wordt op 17 december 2020 gevraagd de Grondstoffenaanpak 2021-2023 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De regio Amersfoort maakt, volgens het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, een flinke groei door zowel in inwoners als werk als bereikbaarheid. Naar verwachting zal die groei zich voortzetten. De Regio Amersfoort en de provincie Utrecht hebben het initiatief genomen om een strategie te ontwikkelen om die groei in goede banen te leiden.

  Geconstateerd wordt dat tot circa 2030 er voldoende ruimte is om aan de woonbehoefte te voldoen. Voor de ontwikkeling na 2030 moeten nog keuzes worden gemaakt. Daarvoor is het nodig een visie en strategie op te stellen. Het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040 heeft een perspectief opgeleverd voor de doorontwikkeling van de Amersfoortse regio op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid tot 2040, mede in relatie tot de positie van Regio Amersfoort in nationale context. De aanpak is gestart met een integrale analyse en doorrekening voor 2030. Dit levert een “gebiedsfoto (nulmeting)” voor 2030 op waarin de urgentie van de opgaven wordt geduid.

  De raad wordt op 17 december 2020 gevraagd om het Ontwikkelbeeld Amersfoort, urgentie en opgaven vast te stellen omdat dit het vertrekpunt vormt voor het vervolgproces. Ook wordt de raad voorgesteld een afwegingskader vast te stellen dat gebruikt gaat worden om de effecten van verschillende scenario’s voor de groei van de regio Amersfoort te bepalen.

  vergroten verkleinen laden...
 • 9

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...