Opiniërende Raadsbijeenkomst 12 maart 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In oktober 2019 heeft de raad de APV 2019 vastgesteld. Hierin is een aantal specifieke zaken opgenomen met betrekking tot het openluchttheater Cabrio. Nu blijkt dat de geluidsnormen niet correct in de APV zijn opgenomen. Hiermee loopt Cabrio het risico op een handhavingsverzoek door omwonenden die zich beroepen op de vastgestelde APV. Ook bands die op willen treden bepalen aan de hand van de geluidsnormen of ze dat gaan doen. Het seizoen van Cabrio begint in mei, daarom wordt voorgesteld de correctie van de APV te regelen voor de start van het nieuwe seizoen in 2020.

   Op 19 maart 2020 wordt de raad voorgesteld de verordening tot wijziging van de APV vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan vormt een particulier initiatief voor de herontwikkeling en bijbehorende functiewijziging op het perceel Wieksloterweg OZ 73 te Soest. De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de bouw van 2 vrijstaande woningen op het perceel Wieksloterweg OZ 73 na sloop van de bestaande villa op hetzelfde perceel. Het bestaande perceel zal daartoe gesplitst worden, zodat de twee nieuwe vrijstaande woningen elk op hun eigen perceel gebouwd kunnen worden. Gedurende de terinzagelegging zijn er geen zienswijzen ingediend.

  Op 19 maart 2020 wordt de raad gevraagd het Bestemmingsplan Wieksloterweg OZ 73 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De eigenaar van de percelen aan de Houtsnip in Soest is voornemens om vijf vrijstaande grondgebonden woningen te realiseren. Om de realisatie van de vijf woningen mogelijk te maken dient het vigerende bestemmingsplan herzien te

  worden. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat de groene uitstraling van het gebied gewaarborgd blijft. Onderhavig plan voorziet in de planologische mogelijkheden om vijf nieuwe woningen te realiseren op het perceel en tevens om de groene uitstraling van het gebied te waarborgen.

  Op het bestemmingsplan is 1 zienswijze ingediend, deze leidt tot 1 aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.

  Op 19 maart 2020 wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijze Houtsnip en het Bestemmingsplan Houtsnip vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op het perceel Amersfoortsestraat 124 zijn 5 kantoorvilla’s gerealiseerd. Een groot deel van de gebouwen staat al geruime tijd leeg. Economisch bestaat er geen bezwaar tegen een transformatie naar een andere bestemming. Met het bestemmingsplan Amersfoortsestraat 124 kunnen 4 van de 5 gebouwen getransformeerd worden naar woningen. Hierdoor kunnen er 28 woningen gerealiseerd worden. Het vijfde kantoorgebouw blijft voorlopig in gebruik als kantoor maar kan via een wijzigingsbevoegdheid getransformeerd worden naar maximaal 24 woningen of 28 zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen. Op het ontwerpbestemmingsplan is 1 zienswijze ingediend, door buurtwerkgroep Basje. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

  Op 19 maart 2020 wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Amersfoortsestraat 124 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • In 2016 heeft de raad de evaluatie van het Landschapsontwikkelingsplan 2005-2015 vastgesteld. Er zijn aanbevelingen gedaan voor een nieuw landschapsontwikkelingsplan. Alvorens dit op te stellen is gestart met een verkenning naar toekomstscenario’s en het ambitieniveau voor het buitengebied van Soest en Soesterberg. De raad besloot tot de middenvariant als ambitieniveau, namelijk ‘een mooier en groener Soest’.

  Het Landschaps- en natuurontwikkelingsplan Soest (LOP) 2019-2024 beschrijft de kernkwaliteiten en parels van het landschap. Vervolgens worden per deelgebied de doelstellingen voor instandhouding en ontwikkeling beschreven. Doelstellingen zijn onder andere de identiteit van de landschappen te behouden, de biodiversiteit en natuurwaarden te versterken. Ook zijn er per deelgebied specifieke doelstellingen aangegeven. Om de gewenste resultaten te bereiken wordt een beroep gedaan op de samenleving. Gekozen wordt voor een actieve rol van de gemeente met een nadruk op het investeren in het proces, in plaats van in een concreet project.

  In dit LOP is de ontvangen input van inwoners, ondernemers en stakeholders verwerkt. Tijdens de terinzagelegging is 1 zienswijze ontvangen, namelijk van de Stichting Vrienden Soester Eng. In de Nota van Inspraak is weergegeven wat er met alle reacties is gedaan.

  Op 19 maart 2020 wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de Nota van Inspraak en de (ambtshalve) wijzigingen en om het LOP 2019-2024 vast te stellen.

  Bij de stukken is ook het Uitvoeringsprogramma LOP gevoegd. Het is een bevoegdheid van het college het Uitvoeringsplan vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De huidige cultuurvisie 2016-2020 loopt op haar eind. Gestreefd wordt om een nieuwe cultuurvisie voor de Kadernota 2021 vast te stellen zodat een taakstelling op cultuur daarin opgenomen kan worden.  

  In de startnotitie Cultuurvisie 2021-2025 staan de opgaven en speerpunten benoemd welke uitgangspunt zijn voor het vervolg van het visietraject. De opgaven zijn:

  - Versterken van de culturele profilering

  - Versterking van de verbindende kracht van cultuur

  - Versterken van de inzet van Cultuur binnen belangrijke gemeentelijke opgaven.

  De speerpunten zijn:

  - Inclusiviteit

  - Diversiteit en vernieuwing

  - Jeugd/jongeren

  - Ontmoeten.

  Op 19 maart 2020 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de speerpunten en opgaven uit de Startnotitie Cultuurvisie 2021-2025 en om het college opdracht te geven deze verder uit te werken.

  Voor de Opiniërende Raadsbijeenkomst vraagt het college van B en W  een opiniërende bespreking rond de voorgestelde opgaven en speerpunten en een gedachtewisseling over de beschreven ambitieniveaus.

  vergroten verkleinen laden...
 • Met het Masterplan Wonen probeert de gemeente grip te houden op het voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte voor de kern Soest. Uit het Woningbehoefteonderzoek 2019 blijkt dat de woningbehoefte 770 woningen is voor de kern Soest voor de periode tot en met 2025. De kwalitatieve woningbehoefte in Soest bestaat uit huurappartementen en betaalbare woningen voor starters, jonge doorstromers (in beperkte mate) senioren die een koopappartement zoeken. De harde plancapaciteit sluit niet aan bij de woningbehoefte.

  In het Masterplan Wonen wordt voorgesteld om te sturen op het no-regret scenario: een woningbouwprogramma te hanteren dat tegemoet komt aan de woningbehoefte, maar dat ook reëel genoeg is om de komende jaren voldoende nieuwe woningen toe te voegen. Hiervoor is enige mate van flexibiliteit nodig en een gevarieerd programma zodat de financiële haalbaarheid geborgd is.

  Daarnaast wordt voorgesteld, om meer grip te krijgen op het realiseren van de juiste woningen, om 5 sturingsinstrumenten te hanteren, te weten: een doelgroepenverordening, anterieure overeenkomsten, prioritering woningbouwlocaties gemeente en woningcorporaties, compensatiefonds en huisvestingsverordening.

  Voor een goede uitwerking van deze instrumenten is een aanvullend budget nodig van € 25.000. Het college zal dit meenemen in de Voorjaarsnota 2020.

  Op 19 maart 2020 wordt de raad voorgesteld het Masterplan Wonen vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het programma VERDER bestaat uit een groot aantal projecten om de bereikbaarheid te verbeteren. In juli 2019 heeft de raad ingestemd met een voorstel voor de restbesteding van het VERDER budget. Toen al is aangeven dat er na dat voorstel nog een budget van € 230.000 resteerde waarvoor nog geen uitvoeringsvoorstel ingediend was. Nu wordt voorgesteld om dat restbedrag in te zetten voor een tweerichtingenfietspad Koningsweg tussen Beckeringhstraat en Jachthuislaan en voor fietsstroken op bedrijventerrein Soestdijkse Grachten. 

  Op 19 maart 2020 wordt de raad gevraagd het Regionaal Fietsplan Soest uit te breiden met de twee hierboven genoemde projecten.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Het opstellen van een Omgevingsplan is daarvan een belangrijk onderdeel. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt elke gemeente via het overgangsrecht een tijdelijk omgevingsplan. Gemeenten hebben tot 1 januari 2029 de tijd om de bestemmingsplanregels, de bruidsschat (Rijksregels) en andere regels over de fysieke leefomgeving om te zetten in een volwaardig Omgevingsplan dat aan alle wettelijke vereisten voldoet.

  In het Plan van Aanpak staat op welke manier de transitiefase aangepakt wordt; wat we al doen en welke raadsbesluiten in ieder geval nog in 2020 genomen moeten worden om op 1 januari 2021 klaar te zijn voor de inwerkingtreding. In 2020 moet in ieder geval besluitvorming voorbereid moet worden over:

  - De participatie rondom initiatieven;

  - Het adviesrecht voor de raad (bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

  - De eventuele delegatie van (delen van) het Omgevingsplan.

  Ook wordt aangegeven wat er na 1 januari 2021 nog moet gebeuren en hoe ervoor gezorgd gaat worden dat na 1 januari 2021 de vergunningverlening op gang gehouden wordt en medewerking verleend kan blijven worden aan ruimtelijke initiatieven.

  Op 19 maart 2020 wordt de raad voorgesteld het Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingsplan vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • 12.

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...