Opiniërende Raadsbijeenkomst 17 september 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De concept RES is een strategie waarmee de regio Amersfoort invulling geeft aan de ambitie om 49% CO2 te reduceren in 2030. In het landelijke klimaatakkoord is vastgelegd dat de 30 regio’s in Nederland een concept ‘bod’ indienen bij het Rijk. In dit bod staat hoeveel hernieuwbare elektriciteit een regio kan leveren en hoe de regionale Structuur Warmte eruit ziet.

  Het ‘bod’ in de concept RES regio Amersfoort richt zich voor elektriciteitsopwekking voornamelijk op het gebruik van de infrastructurele lijnen, zon op grootschalige daken en wind op de Utrechtse Heuvelrug. De kansrijke zones uit het ‘bod’ op Soester grondgebied beperken zich tot zon op dak en zon langs de A28.

  De gemeente Soest gaat in het vervolgtraject het gesprek aan met inwoners, ondernemers en partners over voorwaarden voor elektriciteitsopwekking in Soest. De uitkomsten uit dit traject worden ingebracht bij de volgende versie(s) van de RES. Het college heeft besloten om als kader bij het Uitnodigingskader elektriciteitsopwekking de regio als kader mee te geven “niet in de polder”.

  Op 24 september 2020 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de concept RES Regio Amersfoort 1.0 en het college de opdracht te geven het bod als concept in te dienen bij het Rijk, zodat de landelijke doorrekening van de concept-biedingen van alle regio’s kan plaatsvinden. Ook wordt de raad gevraagd het college opdracht te geven om in regionaal verband het bod te concretiseren in zoekgebieden, een regionaal programma energietransitie op te zetten voor de uitwerking van de regionale ambitie om in 2030 49% CO2 te reduceren en om de samenleving actief te betrekken bij de concretisering van het bod en de uitwerking van de Regionale Energie Strategie.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van B en W heeft op 7 juli besloten in te stemmen met het kopen van een perceel grond nabij de Den Blieklaan. Daarnaast is ingestemd met een meerwaardeclausule in de koopovereenkomst bij een eventuele bestemmingswijziging in de toekomst. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de raad nadat de koopovereenkomst voor wensen en bedenkingen bij de raad ter inzage is gelegd conform art. 7 van de Financiële verordening van 2015 ex art. 212 Gemeentewet.

  Deze wensen en bedenkingen procedure is voor de raad op 24 augustus 2020 ter inzage gelegd. Het college heeft ook geheimhouding op de adviesnota, koopovereenkomst en bijlage opgelegd. Omdat deze stukken nu aan de raad overgelegd zijn, dient de raad de opgelegde geheimhouding door het college te bekrachtigen overeenkomstig artikel 25, 3 van de Gemeentewet.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Algemene plaatselijke verordening Soest (hierna: APV) wordt periodiek geactualiseerd op basis van onder andere rechterlijke uitspraken, (gewijzigde) wet- en regelgeving, (gewijzigd) beleid en de jaarlijkse actualisatie van de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De voorliggende actualisatie van de APV is met name ingegeven door de op 6 februari 2020 door uw raad aangenomen motie ‘Afsteekverbod vuurwerk’.

  Op 24 september 2020 wordt de raad gevraagd de APV 2020 vast te stellen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Het Treasurystatuut is het kader voor het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s van de gemeente.

  Conform de financiële verordening dient het statuut ten minste eens in de vier jaar integraal te worden voorgelegd aan uw raad. Het herijkte Treasurystatuut 2020 is niet inhoudelijk gewijzigd.

  De raad wordt op 24 september 2020 gevraagd het herijkte Treasurystatuut 2020 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op grond van de Statuten van de STEV is het een bevoegdheid van de raad om bestuursleden voor de Raad van Toezicht te benoemen. Bij brief van 17 juni 2020 verzoekt de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) de heer M. Wesseloo per 1 oktober 2020 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de STEV. De raad wordt op 24 september 2020 gevraagd met deze voordracht in te stemmen.

  vergroten verkleinen laden...
 • 8

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...