Opiniërende Raadsbijeenkomst 19 november 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 4 maart 2020 heeft de heer Van Dorresteijn een verzoek ingediend om het geldende bestemmingsplan te mogen wijzigen voor het realiseren van een nieuw agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg zuidzijde t/o nrs. 1 en 3. De gemeenteraad besloot op 19 mei 2020 tot afwijzing van het verzoek. Dit is nu verder uitgewerkt tot een formeel besluit. De voornaamste reden voor de weigering van de aanvraag is dat de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg vanwege cultuurhistorische en landschappelijke overwegingen onwenselijk is en een ongewenst risico geeft op precedentwerking.

  De raad wordt op 26 november 2020 voorgesteld om het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan d.d. 4 maart 2020 ten behoeve van het vestigen van een agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover nrs. 1 en 3, te weigeren.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergadering van 19 mei 2020 is het volgende besloten (kort samengevat):

  1. Op ruimtelijk juridisch planologische gronden niet meewerken aan het ingediende verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan Peter van de Breemerweg zuidzijde;

  2. Een technische ruimtelijke verkenning starten naar maximale bebouwingsmogelijkheden op de locatie aan de Peter van den Breemerweg;

  3. Op basis van deze verkenning een nieuw ruimtelijk kader laten vaststellen;

  4. Uitkomst verkenning bespreken met familie Van Dorresteijn met de vraag of een rendabel boerenbedrijf mogelijk is; conclusies van dit gesprek t.k.n. aan de gemeenteraad;

  5. Juridische toets uitvoeren over de consequenties van besluitvorming;

  6. Een quick-scan uitvoeren naar vrijkomende agrarische bebouwing in de regio Eemland en West-Veluwe die realistisch gebruikt kan worden voor de bedrijfsvoering.

  Bij dit agendapunt gaat het om de uitwerking van de beslispunt 2, 5 en 6. De gevraagde onderzoeken zijn uitgevoerd. Op basis van de onderzoeken wordt op 26 november 2020 voorgesteld om:

  Te concluderen dat het onwenselijk is om aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg bebouwingsmogelijkheden voor de vestiging van een agrarisch bedrijf te bieden. Met als voornaamste reden dat bebouwing aan de zuidzijde de cultuurhistorisch waardevolle ontginningsstructuur zal aantasten. En dat het toestaan van nieuwe bebouwing een omslag vormt in de ontwikkeling van dit agrarisch lint door de jaren heen, wat mogelijk tot een ongewenste precedentwerking kan leiden.

  Te concluderen dat de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een agrarisch bedrijf voor de heer Van Dorresteijn beëindigd is omdat het onderzoek naar een andere geschikte locatie in de regio geen resultaat opgeleverd heeft.

  Ten aanzien van punt 5 “de juridische toets” is een apart raadsvoorstel en -besluit aan u voorgelegd voor de bekrachtiging van de geheimhouding op 5 november 2020. Als er behoefte is aan een bespreking van de juridische toets dient een besloten gedeelte hierover te worden ingelast.

  vergroten verkleinen laden...
 • Soest staat volgens het college van B en W voor een aantal uitdagingen. Woningbouw realiseren binnen de rode contouren, het bouwen van een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Eng en een goede bestemming vinden voor het aangekochte politiebureau zijn de meest urgente. Een andere uitdaging is de veranderende rol van de gemeentelijke organisatie. In de toekomst wordt steeds meer digitaal geregeld. Deze omstandigheden geven aanleiding na te denken over de (toekomstige) functionele ruimtelijke en programmatische inrichting en invulling van het gebied Dalweg.

  De Gebiedsvisie Dalweg legt de ambitie en potentie van het gebied vast. Het stuk is nadrukkelijk nog geen ontwikkelplan of ontwerp waarin de capaciteit, volume en programma worden vastgesteld.

  Bij deze visie is tevens een grondexploitatie opgesteld. Gedurende de looptijd van de grondexploitatie kan de  gemeenteraad andere keuzes maken met betrekking tot bijvoorbeeld het programma, capaciteit of volume. De vaststelling van de grondexploitatie is nodig om de volgende stappen te kunnen zetten.

  De raad wordt op 26 november 2020 voorgesteld de Gebiedsvisie Dalweg en de bijbehorende grondexploitatie vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om het geprognosticeerde tekort van ca. € 0,6 miljoen ten laste te brengen van de reserve investeringsfonds.

  Na vaststelling van de gebiedsvisie Dalweg is de eerste prioriteit de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Beukendal-Politiebureau. De herontwikkeling van het huidige gemeentehuis is niet opgenomen in de grondexploitatie dat met de visie ter besluitvorming voor ligt aan de Raad. Over het Huis van de Samenleving volgt een apart plan en aparte besluitvorming.

  vergroten verkleinen laden...
 • In het kader van de planning- en controlcyclus wordt momenteel de Najaarsnota opgesteld. De Najaarsnota 2020 is de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de begroting 2020. De Najaarsnota 2020 is gebaseerd op de gegevens tot medio september en is nu nog niet beschikbaar. De Najaarsnota 2020 komt naar verwachting beschikbaar op 28 oktober 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Uitvoeringsorganisatie Platform Water Vallei en Eem (UVO) is in 2012 van start gegaan. De taken van de UVO zijn het uitvoeren van activiteiten op het gebied van meten en monitoren in de (afval)waterketen. Voorgesteld wordt om een centrumregeling, dat is een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling, te treffen om kostenefficiënter te kunnen opereren. Binnen de samenwerkende partijen (gemeenten en waterschap) ziet men met elkaar de meerwaarde van de onderlinge samenwerking en het college van B en W van Soest onderschrijft dit.

  Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de raad toestemming te verlenen aan het college van B en W om een regeling aan te gaan. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

  De raad wordt op 26 november 2020 gevraagd om toestemming te geven aan college van burgemeester en wethouders om de ‘Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe’ vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • 8.

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...