Opiniërende Raadsbijeenkomst 29 oktober 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college van B en W heeft ervoor gekozen om een behoedzaam begrotingsscenario uit te werken in de begroting 2021 wat geresulteerd heeft in een begroting die structureel sluitend is. Voor het jaar 2021 is nog een tekort voorzien van € 351.000. Voorgesteld wordt om daarvoor de algemene reserve aan te wenden. De volgende jaarschijven laten een positief saldo zien oplopend van  € 19.000 in 2022 tot € 1.192.000 in 2024.

   De raad heeft bij de Kaderbrief 2021 aan het college meegegeven om o.a. de thema’s wonen en sociaal domein met voorrang vorm te geven. Voor het sociaal domein is het uitgangspunt dat dit duurzaam toegankelijk en betaalbaar blijft voor de inwoners die dat nodig hebben. Op het gebied van wonen zal komend jaar gewerkt worden aan het wegwerken van de wachtlijsten bij ruimtelijke plannen. Risico’s die benoemd zijn in de begroting 2021 zijn de onzekere impact van corona en de herverdeling van het Gemeentefonds.

  De Opiniërende bespreking van de begroting 2021 vindt als volgt plaats:

  - Gestart wordt met een bijdrage per fractie van max. vijf minuten. Iedere fractie heeft de gelegenheid zijn beschouwing te geven op de voorliggende begroting. Tevens dienen in deze bijdrage de politiek/bestuurlijke vragen aan het college van B en W gesteld te worden.

  - Na de bijdrage van de twaalf fracties is er een schorsing om het college van B en W gelegenheid te geven een reactie te formuleren. Er zal door hen alleen gereageerd worden op politiek/bestuurlijke vragen, andere vragen worden schriftelijk beantwoord.

  - Na de schorsing reageert het college – per collegelid – op de gestelde politieke/bestuurlijke vragen.

  - Daarna is de tweede termijn van de raad. Hierin is er gelegenheid voor reactie op de bijdragen van het college en op de bijdragen van elkaar. Voor zover dan al bij fracties bekend worden moties en/of amendementen alvast aangekondigd. Deze behandelwijze van de begroting betekent geen behandeling per programma.

  Op 5 november 2020 wordt de raad gevraagd de begroting 2021, inclusief de meerjarenraming 2022-2024 en het investeringsoverzicht 2021 vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd de diverse belastingverordeningen vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Volgens de financiële verordening dient eens in de vier jaar de nota lokale heffingen aan de raad ter vaststelling te worden aangeboden. De Nota lokale heffingen behandelt de gemeentelijke belastingen en heffingen die in de gemeente Soest worden geheven. Ook wordt in deze nota aangegeven welke overige gemeentelijke belastingen er zijn die kunnen worden geheven. Geconcludeerd wordt dat er op korte termijn geen aanleiding bestaat de gemeentelijke belastingen of heffingen te wijzigen of uit te breiden.

  Op 5 november 2020 wordt de raad gevraagd de Nota lokale heffingen vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad heeft op 19 mei 2020 een besluit genomen over de mogelijke vestiging van een agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover 1 en 3. Het beslispunt 5 van het raadsbesluit betreft de volgende opdracht aan het college: “Het laten uitvoeren van een juridische toets over de consequenties van besluitvorming en deze vertrouwelijk te laten toezenden /toelichten.”

  Aangezien de opdracht van uw raad is om de juridische toets ‘vertrouwelijk’ toe te zenden en toe te lichten is daarmee sprake van geheimhouding op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet. In dit geval zal ook de verslaglegging van deze bespreking geheim zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om uw raad te vragen deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Op 5 november 2020 wordt de raad gevraagd de opgelegde geheimhouding op de juridische toets te bekrachtigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...