Opiniërende Raadsbijeenkomst 30 januari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op Jachthuislaan 55 is de buitenplaats Eickenhorst gesitueerd: een monumentale villa incl. een koetshuis met daaromheen een parkachtige tuin van 1,5 hectare. De monumentale villa Eickenhorst en bijbehorend koetshuis staan al geruime tijd leeg en te koop. De verkoop lukt niet. Daarom is gezocht naar een andere geschikte en passende invulling.

  Met het voorgestelde bestemmingsplan wordt een woonzorgfunctie op het terrein mogelijk. Gepland worden te realiseren 7 woonzorgeenheden in de bestaande villa, 2 woonzorgeenheden in het koetshuis en 27 woonzorgeenheden in een nieuw gebouw op de plaats van de paardenbak. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop door vijf omwonenden zienswijzen zijn ingediend.
  De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het plan.

  Op 6 februari 2020 wordt de raad voorgesteld de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Jachthuislaan 55 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De agrarische bedrijfsvoering aan de Peter van den Breemerweg 6 is beëindigd. De eigenaar heeft besloten de agrarische bebouwing af te breken en natuur aan te leggen. Dit in ruil voor een nieuwe woning niet in de polder maar aan de dorpsrand (Ferdinand Huycklaan) middels de Ruimte voor Ruimte-regeling.

  Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor heeft ter inzage gelegen en er zijn 10 zienswijzen ingediend. Geconcludeerd is dat negen zienswijzen ongegrond zijn en een zienswijze niet ontvankelijk is.

  Op 6 februari 2020 wordt de raad voorgesteld de Nota van Zienswijzen en het bestemmingsplan Ferdinand Huycklaan tussen 9 en 11 en Peter van den Breemerweg 6 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het Programma Energietransitie is integraal en participatief tot stand gekomen naar aanleiding van het raadsbesluit in december 2018 over de versnelling van de energietransitie. In die vergadering is besloten de doelstelling voor de energietransitie voor Soest gelijk te trekken aan de landelijke lijn en is opdracht gegeven om een Programma Energietransitie op te stellen aan de hand van de vastgestelde startnotitie. Het voorliggende programma bundelt 30 projecten die in de programmaperiode tot en met 2025 voorgesteld worden om uit te voeren om de gestelde doelstelling te halen. De projecten zijn gegroepeerd naar de pijlers wonen, werken, mobiliteit en gemeente als voorbeeld. Daarnaast zijn er projecten gedefinieerd voor energieopwekking. De jaarlijkse kosten voor het uitvoeren van het programma bedragen ca. € 0,3 - € 0,4 mln. Voor de periode 2021-2025 is hiervan in totaal ca. € 0,1 mln nog niet gedekt.

  Op 6 februari 2020 wordt de raad voorgesteld het Programma Energietransitie vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Met de Monitor sociaal domein geeft het college van B en W inzicht in de ondersteuning die de gemeente biedt aan inwoners op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn en werk & inkomen, en welke effecten die ondersteuning lijkt te hebben. Met de monitor wordt geprobeerd de stand van het sociaal domein in verband te brengen met de gemeentelijke inzet. Het is een verdieping op de planning & control cyclus waarin gekeken wordt naar ‘wat we hebben gedaan, wat heeft het gekost en wat gaan we doen’. Het is de bedoeling de monitor steeds beter te laten aansluiten bij deze cyclus, zodat de raad de informatie uit de monitor kan gebruiken bij het opstellen van de kadernota en de begroting.
  De monitor geeft een basis om met elkaar het gesprek te voeren.

  Inhoudelijk is de monitor op 3 december 2019 besproken tijdens de Informatieavond met vertegenwoordigers van maatschappelijke partners en beleidsambtenaren.

  De raad heeft bij de behandeling van dit agendapunt de gelegenheid aan te geven of de monitor een goed beeld geeft van de vier maatschappelijke effecten en waarom wel/niet? Tevens is er gelegenheid voor het geven van opmerkingen/aanmerkingen over de inhoud van de monitor zelf; wat valt er nog mee te geven aan aandachtspunten (zonder te vervallen in een zeer gedetailleerd niveau)?

  Over dit onderwerp vindt geen besluitvorming plaats.

  vergroten verkleinen laden...
 • Met de groei in Soesterberg komen er relatief veel jonge gezinnen naar het dorp. Dat heeft consequenties voor de basisscholen in Soesterberg. Voor de Startbaan (openbaar basisonderwijs) zullen er geen gevolgen zijn. Voor de bijzondere scholen De Postiljon en De Carolusschool wel. De huidige accommodaties zijn te klein voor de te verwachten groei.

  Met betrekking tot de Postiljon wordt voorgesteld een nieuwe school te bouwen in Soesterberg Noord, de huidige school is 60 jaar oud. Voor de Carolusschool wordt een uitbreiding voorzien in de Linde (grenzend aan de huidige school). De volgende budgetten worden gevraagd:
  € 152.000 voor de Carolusschool (verbouwing/eerste inrichting) en € 100.000 voor de Postiljon (voorbereidingskrediet nieuwbouw).

  Op 6 februari 2020 wordt de raad gevraagd:
  - De uitbreiding van de Carolusschool te faciliteren in de Linde, door de school zo snel mogelijk gebruik te laten maken van een deel van de Linde;
  - De kosten voor uitbreiding van de Carolus van € 152.000 incl BTW te dekken uit de Reserve Integraal Accommodatiebeleid;
  - Een voorkeur uit te spreken voor nieuwbouw van de Postiljon, op een andere locatie;
  - De kosten voor het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de Postiljon van €100.000 incl BTW te dekken uit de Reserve Integraal Accommodatiebeleid.

  vergroten verkleinen laden...
 • De uitvoering van de Wmo dient gebaseerd te zijn op een actuele verordening. In verband met ontwikkelingen dient de verordening maatschappelijke ondersteuning geactualiseerd te worden. Belangrijkste wijziging is dat de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers voor de eigen bijdrage wordt ondergebracht bij het abonnementstarief (van € 19 per maand met ingang van 2020). Tot nu toe was de eigen bijdrage (maximaal) € 30 per maand. De extra kosten voor de gemeente Soest worden hiervoor geraamd op ca. € 21.000.

  Op 6 februari 2020 wordt de raad voorgesteld de Verordening maatschappelijke ondersteuning vast te stellen en de geraamde extra kosten te verwerken bij de Voorjaarsnota 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de Algemene subsidieverordening wordt geregeld op welke wijze subsidies verstrekt worden. De huidige verordening voor Soest dateert uit 2017. In 2019 heeft de VNG de modelverordening geactualiseerd. Naar aanleiding van deze actualisatie wordt voorgesteld om de Algemene subsidieverordening Soest te wijzigen. De wijzigingen zijn technisch van aard, niet inhoudelijk.

  Op 6 februari 2020 wordt de raad voorgesteld de Algemene Subsidieverordening Soest 2020 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De afgelopen maanden is het overgrote deel van de woningen en niet-woningen in de gemeente Soest van een nieuwe WOZ-waarde voorzien. De nieuwe WOZ-waarden zijn vastgesteld naar waarde peildatum 1 januari 2019 en gelden voor het belastingjaar 2020. De waardestijging voor de woningen is gemiddeld ca. 7,2 %, voor de niet-woningen ca. 3,8 %. In de (begrotings)raadsvergadering van 7 november 2019 zijn voorlopige ozb-tarieven vastgesteld, omdat de waardeontwikkeling toen nog niet bekend was.

  Uitgangspunt is dat de ozb-opbrengsten 2020 gelijk zijn aan de begrote opbrengsten 2019, vermeerderd met de trendmatige aanpassing van 1,4%, een extra verhoging met 10 % (raadsvergadering 7 november 2019) en de opbrengsten uit areaaluitbreiding (nieuw-/verbouw woningen e.d.). De totale opbrengst wordt geraamd op (afgerond) € 9,3 miljoen. De resultaten van de hertaxatie dienen nog te worden goedgekeurd door de Waarderingskamer.

  Op 6 februari 2020 wordt de raad gevraagd de ozb-tarieven 2020 door middel van de eerste wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen 2020 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Door het algemeen bestuur van de RID Utrecht is gevraagd om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. In de wijziging is begrepen:
  a. Aanpassing van de governance structuur, naast de zeven bestuursleden wil men een aparte voorzitter aanstellen zonder stemrecht. Deze voorzitter is niet belast met het inbrengen en bewaken van de belangen van de eigen organisatie. De voorzitter richt zich primair op het belang van de RID zelf. De gemeente die deze voorzitter levert, benoemt een vervangend bestuurslid met stemrecht.
  b. Bepaling over niet kunnen uittreden in de eerste vijf jaar vervalt (periode is voorbij).
  c. Aanpassing in verband met de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, waardoor het mogelijk is om lid te worden van een werkgeversvereniging.

  Het college van B&W is bevoegd de gewijzigde gemeenschappelijke regeling vast te stellen. Hierbij is toestemming van de gemeenteraad noodzakelijk. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Op 6 februari 2020 wordt de raad gevraagd deze toestemming aan het college van B en W te verlenen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Eerder heeft de raad ingestemd met “Kwalitatieve Woningbouw, Arbeidsmarkt en Energietransitie en duurzaamheid” als onderwerpen voor de Strategische Agenda 2019-2022 van de Regio Amersfoort. Daarbij heeft de raad ook per thema ingestemd met de strategische doelen. Aan Dialooggroepen is gevraagd met voorstellen te komen hoe de doelen bereikt kunnen worden. Van de uitkomsten zijn er per onderwerp raadsvoorstellen opgesteld welke door de gezamenlijke colleges van B en W voorzien zijn van een advies. Het college van B en W van Soest heeft via een begeleidend schrijven gereageerd op de raadsvoorstellen.

  Bij de vergaderstukken treft u aan:
  - Een aanbiedingsbrief van de Stuurgroep Strategische Agenda;
  - Per onderwerp een raadsvoorstel van de Stuurgroep Strategische Agenda Per onderwerp een advies van de gezamenlijke colleges van B&W;
  - Een afzonderlijk schrijven van het College van B&W van Soest waarin gereageerd wordt op de raadsvoorstellen;
  - Een document met daarin weergegeven de resultaten van de Dialooggroepen en wat voorgesteld wordt er mee te doen;
  - Per onderwerp treft u daarnaast aan:
  a. Een themaboek;
  b. Toetsing van de voorstellen aan de meegegeven kaders;
  c. Duiding van de voorstellen van de dialooggroep;

  Per thema zijn dit de voorstellen tot
  besluit:

  1. Kwalitatieve woningbouw:
  a. Opnemen van de drie perspectiefkaarten – samenwerken, gebied en de woning – in de strategische agenda en te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid;
  b. Waar mogelijk voorstellen mee te nemen in het uitvoerings- programma van de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV).

  2. Energie en duurzaamheid:
  a. De voorstellen uit de domeinen II (gebouwde omgeving) en IV (aanvullend) over te dragen aan de RES (Regionale Energie Strategie);
  b. Voorstellen uit de domeinen I (mobiliteit), III (financiële arrangementen), V (duurzame werkgelegenheid en lokale economie), VI (voorlichting en draagvlak) en VII (overig) voor verder onderzoek op te nemen op de strategische agenda;
  c. Voorstellen uit domein VIII (lobby agenda) niet opnemen op de strategische agenda.

  3. Inclusieve arbeidsmarkt:
  a. Drie voorstellen zijn al gehonoreerd via het Actieplan “Amersfoort Werk(t) voor iedereen”, de overige twee - sociaal instituut opleidingen en sociale coöperatie - niet opnemen op de strategische agenda.

  Voor vragen of meer toelichting kunt u de Stuurgroep benaderen door een mail te sturen naar regioamersfoort@amersfoort.nl, onder vermelding van ”vraag Strategische Agenda”.

  vergroten verkleinen laden...
 • 13.

  Sluiting

  Raadzaal, Overige stukken
  vergroten verkleinen laden...