Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Overige evenementen, 11 oktober 2018 19:30:00

Algemene vergader informatie

Informatieavond

Datum:
11 okt. 2018, 19:30
Locatie:
Bedrijfsrestaurant

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Bedrijfsrestaurant
  • In de vorige raadsperiode is afgesproken om als raad twee keer per jaar met het college van B en W het gesprek te voeren over de voortgang in de strategische agenda sociaal domein. Deze momenten dienden plaats te vinden vóór de begrotingsbehandeling en vóór de behandeling van de jaarrekening. Het gesprek werd o.a. gevoerd op basis van de monitor sociaal domein en was bedoeld om een toelichting te geven op de cijfers in de financiële documenten, het zogenaamde verhaal achter de cijfers. Vanwege de verkiezingen is in het voorjaar 2018 het gesprek niet gevoerd tussen raad en college. Vanwege de ontwikkelingen in het sociaal domein is besloten nu een informatiebijeenkomst voor de raad te houden. De volgende onderwerpen komen tijdens de Informatiebijeenkomst aan bod: Doorontwikkeling monitor sociaal domein. Het college wil meer grip op het sociaal domein. Dit vraagt om meer inzicht en weten waar we als gemeente het verschil kunnen maken. Een voorstel om de monitor sociaal domein door te ontwikkelen wordt toegelicht. Analyse van de tekorten en mogelijke maatregelen. In 2018 ontstaan er tekorten in het sociaal domein. Het college licht de eerste resultaten van de regionale en lokale analyse toe en de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden voor de toekomst. Financieel kader sociaal domein. In de Strategische Agenda sociaal domein is vastgelegd dat de taken uitgevoerd moeten worden binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Vanaf 2019 verandert deze systematiek van het Rijk. Een inkomsten gestuurd kader wordt niet langer houdbaar geacht. In de begroting 2019 wordt voorgesteld met een financieel kader te gaan werken dat gebaseerd is op een afgewogen uitgavenplafond. Dit voorstel wordt toegelicht. Inkoopvoorstel 2019 en verder. In navolging van de eerder vastgestelde inkoopstrategie voor ondersteuning uit de Jeugdwet en nieuwe Wmo, verandert de wijze van inkopen in de regio Amersfoort per 1 januari aanstaande. Een korte update van het proces wordt tijdens deze Informatiebijeenkomst gegeven.