Overige evenementen 14 november 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • De Rekenkamercommissie Soest heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk duurzaamheidsplan 2016-2020. De Rekenkamercommissie trekt de volgende conclusies: Het beleid 2016-2020 is een voortzetting van beleidsthema’s uit de periode daarvoor; Inzet, deskundigheid en enthousiasme worden geprezen, meer mensen en middelen nodig; Op het gebied van mobiliteit en particulier vastgoed is winst te boeken; ‘Outcome’ voor grootste deel niet bekend; De duurzaamheidsontwikkeling van Soest is goed, maar minder dan andere gemeenten. De Rekenkamercommissie doet de volgende aanbevelingen:   Voor de huidige koers   Kies voor een sterkere regierol op thema’s met een hoge urgentie of waar de ambitie is om écht meters te maken. Maak werk van regionale samenwerking: om kennis te delen, krachten te bundelen en kwesties op te lossen rond duurzame energieopwekking. Pleeg meer inzet op onderwerpen met impact en perspectief, zoals verkeer en vervoer en particulier vastgoed. Bereken de meerkosten van het hanteren van een langere termijn voor de terugverdientijd van duurzaamheidsmaatregelen voor schoolgebouwen en sportaccommodaties en zet deze af tegen de duurzaamheidswinst.   Specifiek voor het nieuwe duurzaamheidsplan   Analyseer het duurzaamheidsvraagstuk, specifiek ook voor de Soester situatie. Stel op basis van deze analyse en de ambities van de gemeente vast welke opgaven er liggen, welke rol de gemeente kan en wil spelen en welke instrumenten en maatregelen daarbij horen. Maak een integraal, gemeentebreed beleidsprogramma voor duurzaamheid. Zorg dat er voldoende capaciteit, middelen en prioriteit is bij de andere beleidsvelden en werk met interdisciplinaire teams. Maak het behapbaar door focus en fasering aan te brengen. Vertaal de strategie naar prioriteiten, mensen en middelen. Realiseer daarbij dat een hoog ambitieniveau niet kan worden bereikt zonder te investeren. Stel een begroting op waarbij per maatregel duidelijk is wat het belang is om er iets aan te doen, wat de maatregel beoogt bij te dragen aan de verduurzaming en wat het kost. Laat de gemeenteraad daar een besluit over nemen. Zorg voor voldoende mandaat voor behoud van voortgang in het programma. Bepaal per thema/project of een nulmeting zinvol/haalbaar is en ga waar dat mogelijk en zinvol is monitoren op outcome. Voor de volledige tekst van de conclusies en aanbevelingen wordt verwezen naar het rapport van de Rekenkamercommissie, pagina’s 31 t/m 34.Tijdens deze Informatiebijeenkomst presenteert de Rekenkamercommissie Soest de rapportage. De raad heeft de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen over het rapport (met name over het onderzoek en de conclusies en de aanbevelingen). Na deze bijeenkomst wordt de rapportage door de raad opiniërend besproken op 22 november 2018. De raad heeft dan de gelegenheid bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W (over de bestuurlijke reactie in relatie tot de conclusies en aanbevelingen). Daarna dient de raad, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van de rapportage vast te stellen. Dit vindt plaats op 29 november 2018. De griffie zal hiertoe een raadsvoorstel voorbereiden.   
    vergroten verkleinen laden...
  • De gemeente is verplicht een Omgevingsvisie op te stellen. Hiertoe is door de gemeenteraad op 26 oktober 2017 een startdocument omgevingsvisie opgesteld. Op 29 november 2018 wordt de gemeenteraad voorgesteld de “participatiekrant omgevingsvisie Soest” vast te stellen en het college opdracht te geven op basis hiervan een plan van aanpak op te stellen. In de Participatiekrant wordt via de metafoor van “koffie” voorgesteld om in 5 stappen te komen tot een breed gedragen omgevingsvisie. De stappen zijn: - Op de koffie - Filteren - Samenstellen van de Soester melange - Koffie zetten - Altijd verse koffie Verder wordt voorgesteld om de vorm en structuur van de omgevingsvisie nog niet vast te leggen, om de inhoud van de omgevingsvisie te baseren op de tussenresultaten uit de koffiefilter en om een gebiedsgerichte benadering te hanteren voor de omgevingsvisie. Deze Informatiebijeenkomst start met een presentatie over de Omgevingsvisie door een medewerker van het VNG-programma Invoering Omgevingswet. Na deze inleiding wordt ingezoomd op de Omgevingsvisie en de Participatiekrant.
    vergroten verkleinen laden...