Overige evenementen 20 juni 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • De Rekenkamercommissie wil graag kennis maken met de (nieuwe) gemeenteraad. De Rekenkamercommissie stelt zich dan voor en geeft uitleg over de onderzoeken die ze doet ter ondersteuning van de controlerende rol van de raad. De raad heeft ook de gelegenheid om onderwerpen te noemen waarvan de raad vindt dat de rekenkamercommissie er onderzoek naar zou moeten doen.
    vergroten verkleinen laden...
  • In 2017 heeft de gemeente Soest een tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen. Om een deel van dit tekort te dekken kan de gemeente een beroep doen op de vangnetregeling van het Ministerie van SZW. Het Ministerie heeft hiervoor een modelformulier ontwikkeld waarin Soest moet weergeven hoe het tekort ontstaan is en hoe de gemeente het tekort kleiner maakt. Ook de gemeenteraad heeft een rol in deze aanvraag. De raad moet namelijk instemmen met het proces dat het college doorlopen heeft. In het aanvraagformulier zit een standaardbrief die de gemeenteraad dient te ondertekenen. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt meer achtergrondinformatie gegeven over de aanvraagprocedure voor dit vangnet. Niet alleen over de procedure, maar ook over de inhoudelijke analyse en resultaten die geboekt worden. Het instemmen met de aanvraagprocedure verloopt via een zienswijze procedure die na deze bijeenkomst door de griffie zal worden uitgezet. De aanvraag moet uiterlijk 15 augustus 2018 door het Ministerie van SZW ontvangen zijn.
    vergroten verkleinen laden...
  • In de raadsvergadering van 30 november 2017 is ingestemd met: - het inzetten op versterking van de samenwerking in de regio van Soest vergelijkbaar met de samenwerking in de regio West-Brabant; - het instellen van het rapporteurschap verbonden partijen na de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt de raad bijgepraat over de stand van zaken en ontwikkelingen. Ook zal in deze bijeenkomst gesproken worden over de invulling van het rapporteurschap. Hoe zien we het beeld over de rapporteur in het speelveld van verbonden partij – portefeuillehouder – ambtenaar ? Na de bijeenkomst is het de bedoeling de namen van de verschillende rapporteurs in te kunnen vullen en dit te bekrachtigen in de Besluitvormende Raadsvergadering op 5 juli 2018. In het raadsvoorstel is dan ook een schets opgenomen over de invulling van het rapporteurschap, dit naar aanleiding van de bespreking op 20 juni 2018. Het voorstel zal ook geagendeerd worden voor de Opiniërende Raadsbijeenkomst op 28 juni 2018.
    vergroten verkleinen laden...