Overige evenementen 20 september 2018 20:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • In september 2016 is de huisvesting afgebrand van het gemeentelijke serviceteam aan de Molenstraat. Het is de bedoeling om de huisvesting te verplaatsen naar de Lange Brinkweg op een perceel dat grenst aan de brandweerkazerne. Hiervoor stelt het college aan de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 750.000 en om de daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 29.000 te verwerken in de begroting 2019-2022. Door de verplaatsing van de huisvesting van het serviceteam komt de voormalige ruimte aan de Molenstraat vrij voor woningbouwontwikkeling. Het betreffende perceel aan de Lange Brinkweg heeft in het vigerende bestemmingsplan ‘Soest Midden en Zuid’ een bedrijfsbestemming, waarin bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 uit de bij de regels behorende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten, maar ter plaatse is geen bouwvlak aangegeven. Om de bouw van de huisvesting van het serviceteam toch mogelijk te maken is het voornemen om op grond van artikel 2.1, lid 1, sub c juncto artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan (projectafwijkingsbesluit). Voor die procedure is een goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. In 2011 heeft de raad besloten om voor activiteiten die onder bovenstaande artikelen vallen geen verklaring van geen bedenkingen te eisen, tenzij de raad in meerderheid besluit dat voor een specifieke omgevingsvergunning wél een verklaring van geen bedenkingen nodig is. De fracties van Soest2002, GroenLinks, PvdA, DSN en LAS hebben verzocht om het plan te bespreken. In die bespreking dient de raad – indien men dat wenst - aan te geven dat besluitvorming over de verklaring van geen bedenkingen vereist is. In de eerstvolgende raadsvergadering daarop zal er besluitvorming plaats dienen te vinden. Tijdens deze bijeenkomst worden de achtergronden van het voorstel toegelicht.
    vergroten verkleinen laden...
  • Op 29 mei 2018 is de raad tijdens een regionale bijeenkomst voor raadsleden in Eemnes door Bureau Regio Amersfoort geïnformeerd over het proces om te komen tot een nieuwe regionale strategische agenda. Op 30 mei heeft de raad per email het plan van aanpak ontvangen. Voor de regionale strategische agenda gaat Bureau Regio Amersfoort kaders ophalen bij de diverse gemeenteraden. Op 3 oktober 2018 is een afspraak bij de gemeente Soest gepland. Tijdens deze bijeenkomst zal de raad vooruitlopend op de bijeenkomst van 3 oktober 2018 bijgepraat worden over de totstandkoming van de Regionale Strategische Agenda. Hierbij zal ook de relatie met de Omgevingsvisie aan de orde komen.
    vergroten verkleinen laden...