Referendum

Als kiesgerechtigde inwoner kunt u het initiatief nemen tot een raadgevend correctief referendum. Dit betekent dat er een referendum mag plaatsvinden nadat de raad al een besluit over een onderwerp genomen heeft. De uitslag van het referendum geldt als advies om het besluit aan te passen.

Een referendum mag alleen gehouden worden over:

  • Een algemeen verbindend voorschrift of de intrekking ervan (bijvoorbeeld de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
  • Of de gemeente deel gaat nemen aan een stichting of vereniging
  • Over de naamswijziging van de gemeente
  • Over het al dan niet aangaan van een gemeenschappelijke regeling

Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is voor het houden van een referendum? Vraag het aan de griffie.

Inleidend verzoek

De eerste aanvraag voor een referendum is het inleidend verzoek. U maakt daarvoor gebruik van een formulier dat u in de regel in het bijzijn van een medewerker van de gemeente ondertekent. Let op, neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Een inleidend verzoek is geldig als ten minste 0,7 procent van de kiesgerechtigden uw verzoek ondersteunt. Dat zijn ongeveer 315 handtekeningen (uitgaande van 45.000 inwoners).

Definitief verzoek

De gemeenteraad onderzoekt of uw verzoek aan alle eisen voldoet. Zo ja, dan kunt u een definitief verzoek indienen. Ook hiervoor maakt u gebruik van een formulier dat u in de regel in het bijzijn van een medewerker van de gemeente ondertekent. Let op, neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Hierbij moet u handtekeningen indienen van 7 procent van de kiesgerechtigden. Dat zijn ongeveer 3.150 handtekeningen (uitgaande van 45.000 inwoners).

Voldoet ook dat verzoek aan alle eisen? Dan wordt een datum voor het referendum vastgesteld. Vervolgens stelt de gemeenteraad de vraagstelling voor het referendum vast.

Uitslag

Als een meerderheid van ten minste 30 procent van het aantal kiesgerechtigden zich tegen het een bepaald besluit uitspreekt, dan is de uitslag geldig.

De gemeenteraad beslist dan zo snel mogelijk of het besluit waarover het referendum is gehouden, wordt ingetrokken of toch in werking treedt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over een referendum of een afspraak maken voor het indienen van inleidend of definitief verzoek? Dan kunt u terecht bij de raadsgriffie via (035) 609 34 11 of postbus2000@soest.nl t.a.v. Griffie.

Details over het houden van een referendum in de gemeente Soest leest u in de referendumverordening.